Wykaz uchwał podjętych na XLIX sesji Rady Powiatu

Wykaz uchwał podjętych na XLIX sesji Rady Powiatu w Olkuszu w dniu 29.11.2023r.

  1. Uchwałę Nr XLIX/406/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2023 rok.
  2. Uchwałę Nr XLIX/407/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
  3. Uchwałę Nr XLIX/408/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2023 rok.
  4. Uchwałę Nr XLIX/409/2023 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.
  5. Uchwałę Nr XLIX/410/2023 w sprawie zmiany uchwały przyjmującej Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2027.
  6. Uchwałę Nr XLIX/411/2023 w sprawie w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023.
  7. Uchwałę Nr XLIX/412/2023 w sprawie określenia wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród dla osób fizycznych, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
  8. Uchwałę Nr XLIX/413/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Jadwigi Nogieć na działalność Starosty Olkuskiego.

Drukuj