Czwartek, 18-07-2024
 • Flaga Unii Europejskiej
 • Flaga Polski
Grafika informacyjna ze zdjęciem Sali konferencyjnej

LII SESJA RADY POWIATU W OLKUSZU

Zawiadamiamy, że 20 marca 2024 r. o godzinie 15:00 odbędzie się LII sesja Rady Powiatu w Olkuszu.

grafika z ikoną "i" oznaczającą informację

Konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw meningokokom dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu Olkuskiego"

Zarząd Powiatu w Olkuszu ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej „Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw meningokokom dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu Olkuskiego”.


I. Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora/realizatorów, który zorganizuje i przeprowadzi w roku 2024 (w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej w gminach) program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw meningokokom grupy C, A, W-135, Y dzieci dwuletnich (z rocznika 2022) zameldowanych na terenie Powiatu Olkuskiego w liczbie nie większej niż: 720.

Łączny koszt realizacji programu przy współfinansowaniu gmin nie przekroczy 144.000,00  PLN.

Zamawiający: Zarząd Powiatu w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz.


II. W konkursie mogą wziąć udział:

Świadczeniodawcy określeni w art. 5 pkt 41 lit a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 2561).


III. Zakres realizacji programu polityki zdrowotnej

Zakres świadczeń w ramach programu obejmuje:

 • Przeprowadzenie kampanii informacyjnej – tj. imienne zaproszenia do rodziców/opiekunów dzieci dwuletnich
 • Zakup szczepionek
 • Sporządzenie sprawozdania z realizacji programu


IV. Termin realizacji programu

Realizacja programu planowana jest od kwietnia do 15 listopada 2024 r.


V. Wymagania stawiane realizatorowi programu polityki zdrowotnej

 1. Szczepienie ma być wykonane w placówce podstawowej opieki zdrowotnej, w której dziecko jest zadeklarowane do lekarza rodzinnego i jest zameldowane w jednej z gmin biorących udział w programie
 2. Cena za wykonanie jednostkowego świadczenia wraz z usługą wykonania szczepienia nie może być wyższa niż 200 zł brutto.
 3. Realizator zapewni dostęp do świadczeń co najmniej 2 razy w tygodniu w tym jeden raz w godzinach popołudniowych.
 4. Realizator będzie pełnił nadzór nad wykonywaniem świadczeń, które mają być udzielane z zachowaniem najwyższej staranności.


VI. Sprawozdanie

Realizator sporządzi końcowe sprawozdanie z realizacji programu. Realizator zobowiązany jest przedstawić liczbę wykonanych szczepień przeciw meningokokom wraz z wykazem dzieci zaszczepionych z poszczególnych gmin, tj. Bolesławia, Bukowna, Klucz, Olkusza, Wolbromia i Trzyciąża.


VII. Sposób przygotowania ofert

 1. Ofertę konkursową na wybór realizatora „Programu profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw meningokokom dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu Olkuskiego” w roku 2024, należy sporządzić na formularzu ofert, wg. Wzoru określonego w Załączniku do niniejszego ogłoszenia, wraz z ofertą oferent składa wszystkie wymagane załączniki.
 2. Formularz oferty można pobrać ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Olkuszu ( www.sp.olkusz.pl) lub otrzymać w Wydziale Polityki Społecznej i Promocji Starostwa Powiatowego w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2,  w godzinach pracy Urzędu.
 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, wypełniona czytelnie komputerowo lub nieścieralnym atramentem.
 4. Oferta musi być podpisana i opieczętowana przez przedstawiciela/li oferenta upoważnionego/nich do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
 5. Do oferty należy dołączyć:
  a) Krótki opis realizacji programu wraz z harmonogramem zaplanowanych działań
  b) Odpis z właściwego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących. Jeżeli działania organów uprawnionych do reprezentacji wymagają odrębnych upoważnień- stosowne upoważnienia udzielone tym organom,
  c) Oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych,
  d) oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  e) oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym,
  f) oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą oraz zadanie to nie będzie finansowane z innych źródeł.
 6. Wszelkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia oferenta muszą być podpisane przez osobę/y podpisującą/ce ofertę.
 7. W przypadku dołączenia do oferty kopii dokumentu jako załącznika, powyższa kopia musi być potwierdzona na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument lub przez osobę podpisującą ofertę, z użyciem stosownej formuły potwierdzającej zgodność dokumentu z oryginałem.
 8. W przypadku złożenia dokumentu w formie wydruku komputerowego musi być on podpisany jak oryginał i opatrzony datą.
 9. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/-y podpisującą/-ce ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie przez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego.
 10. Wszystkie pola formularza oferty muszą być czytelnie wypełnione.
 11. Jeżeli osoby składające podpis na ofercie lub załączonych do oferty dokumentach nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem wraz ze wskazaniem pełnionej funkcji.

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie; kopertę należy opatrzyć następującą adnotacją:

adresat: Zarząd Powiatu w Olkuszu ul. Mickiewicza 2 , 32-300 Olkusz

„Oferta na konkurs dotycząca wyboru realizatora Programu profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw meningokokom  dzieci  zamieszkałych na terenie Powiatu Olkuskiego”.
nazwa i adres oferenta.


VIII.  Informacje dotyczące finansowania świadczeń w ramach programu polityki zdrowotnej:

 1. Oferent przedstawia w ofercie cenę jednostkową brutto za realizację pełnego zakresu świadczeń. Cena wskazana w ofercie nie podlega zmianom w trakcie realizacji programu, chyba, że zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie warunków konkursu.
 2. Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy ceną wyrażoną cyframi i słownie, ważna będzie cena wyrażona słownie.


IX.  Miejsce i termin składania ofert:

 1. Ofertę należy złożyć w Biurze Zarządu Powiatu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 lub przesłać na adres: Zarząd Powiatu w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2 , 32-300 Olkusz.
 2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 04.04.2024 r. o godz.15.00. W przypadku przesłania oferty pocztą o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Olkuszu.
 3. Wszystkie oferty złożone po terminie podanym w pkt 2 nie będą objęte niniejszym konkursem ofert i pozostają bez rozpatrzenia.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do 14 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.


X.  Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 1. Konkurs ofert prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Olkuszu. Komisja Konkursowa pracuje zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 123/10/2024
  z dnia 13 marca 2024 r.
 2. Do konkursu zostają zakwalifikowane oferty spełniające wymogi formalne.
 3. Oferta spełnia wymogi formalne jeżeli jest kompletna i prawidłowo sporządzona –
  z zastrzeżeniem postanowień ust. 3. Oferta jest kompletna jeżeli wypełnione zostały wszystkie pola formularza oferty oraz do oferty załączone zostały wszystkie wymagane załączniki. Załączniki stanowią integralną część oferty. Oferty niekompletne i/lub wypełnione nieprawidłowo zostaną odrzucone z przyczyn formalnych - z zastrzeżeniem możliwości uzupełnienia oferty i/lub złożenia wyjaśnień do oferty, zgodnie  z postanowieniami Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.
 4. Oferty niezgodne z przedmiotem konkursu lub złożone na formularzu niezgodnym ze wzorem określonym w Załączniku do niniejszego Ogłoszenia lub złożone przez podmioty nieuprawnione, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 5. Komisja po dokonaniu oceny formalnej bierze pod uwagę najniższą cenę.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru więcej niż 1 oferty na realizatora programu polityki zdrowotnej.
 7. Komisja Konkursowa przygotowuje propozycję wyboru ofert i przedkłada Zarządowi Powiatu.
 8. Zarząd Powiatu w Olkuszu dokonuje ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu ofert, od którego przysługuje skarga do WSA w Krakowie.
 9. Zarząd Powiatu zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwość przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Olkuszu.


XI.   Postanowienia końcowe:

 1. Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw meningokokom dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu Olkuskiego będzie realizowany do 15 listopada 2024r.
 2. W trakcie realizacji programu Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji programu w sytuacji, gdy wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia realizacji „Programu profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw meningokokom dzieci  zamieszkałych na terenie Powiatu Olkuskiego” w roku 2024 bez podania przyczyny.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia realizacji „Programu profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw meningokokom dzieci  zamieszkałych na terenie Powiatu Olkuskiego” w sytuacji, gdy szczepienia przeciw meningokokom dla grupy adresatów ww. programu zostaną włączone do szczepień obowiązkowych finansowanych ze środków ministra właściwego ds. zdrowia.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie przepisy dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych.


XII. Klauzule informacyjne:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: "Administrator")
  Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako:„Administrator”) jest Starostwo Powiatowe w Olkuszu z siedzibą przy ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz, tel: 32 643 04 14,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; strona internetowa : www.sp.olkusz.pl.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację:
  a) przesyłając wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  b) listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych
 3. Dane przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 litera a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie danych) w związku z art.32 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej oraz art.250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Celem przetwarzania danych jest udzielanie dotacji. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku. Dane będą przetwarzane przez czas realizacji zadania, po tym okresie zostaną zarchiwizowane przez 5 lat.
 4. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług.
 5. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, ograniczania przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.

 


 Więcej na stronie BIP


Załączniki:

Regulamin Komisji Konkursowej

Oferta Konkursowa

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU SPORTU

Zarząd Powiatu w Olkuszu na posiedzeniu w dniu 13.03.2023r. Uchwałą Nr 133/10/2024 dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania p.n. „Wspieranie i rozwój sportu na terenie Powiatu Olkuskiego”

Powiatowy program w zakresie diagnozowania i leczenia niepłodności

Rusza druga edycja powiatowego programu wspierania dzietności

Już od czwartku, tj. od 7 marca od godz. 11.00, rusza druga edycja powiatowego programu wspierania dzietności dla mieszkańców powiatu olkuskiego Program będziemy realizować do 6 grudnia 2024 r., nie dłużej jednak niż do dnia rozpoczęcia realizacji programu rządowego.

grafika z ikoną "i" oznaczającą informację

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie diagnozowania i leczenia niepłodności dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego na rok 2024”

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2024 r. Uchwałą Nr 98/8/2024 dokonał rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie diagnozowania i leczenia niepłodności dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego na rok 2024”

Plakat konkursu: ŻYWY OBRAZ – roślinna kompozycja

Powiatowy konkurs plastyczny: ŻYWY OBRAZ – roślinna kompozycja

Zapraszamy uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu olkuskiego do udziału w konkursie plastycznym ŻYWY OBRAZ – roślinna kompozycja.

Menu

Wróć do początku strony