Konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy

Zarząd Powiatu w Olkuszu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. ,,Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy” oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na utrzymanie i funkcjonowanie ŚDS z 47 miejscami dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

I. Rodzaj zadania
,,Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy” (ŚDS) w lokalu podmiotu realizującego zadanie polegać będzie na prowadzeniu ośrodka wsparcia dziennego pobytu typu A, B i C, przeznaczonego dla osób dorosłych przewlekle chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. ŚDS winien funkcjonować i realizować zadania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2020) oraz Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.).

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Wysokość dotacji na realizację zadania ustalana jest przez Wojewodę Małopolskiego na każdy rok kalendarzowy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych. Na prowadzenie ŚDS w Olkuszu, w projekcie budżetu Powiatu Olkuskiego na 2024 r. zaplanowano kwotę 1.278.678,00 PLN (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych).

III. Miejsce realizacji zadania
Wskazany przez Oferenta i znajdujący się na terenie powiatu olkuskiego lokal, do którego Oferent posiada tytuł prawny, przez cały okres realizacji powierzonego zadania.

IV. Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571);
2. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3. Oferta powinna spełniać wszelkie wymogi określone w przepisach działu II rozdziału 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
4. Do oferty należy dołączyć:
a) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
b) statut, a w razie jego braku, odpowiedni akt określający rodzaj dzielności podmiotu;
c) dokument potwierdzający posiadanie przez Oferenta tytułu prawnego do obiektu lub lokalu, na terenie którego realizowane będzie zadanie, na okres realizacji zadania, a przypadku, gdy Oferent nie jest właścicielem takiego lokalu przedkłada dodatkowo pisemne oświadczenie/deklarację właściciela lokalu gwarantującą prowadzenie ośrodka wsparcia w jego obiekcie lub lokalu przez okres realizacji zadania bez możliwości wypowiadania umowy w tym okresie;
d) dokładny opis bazy lokalowej z podaniem powierzchni ogólnej i użytkowej, wykazem i usytuowaniem poszczególnych pomieszczeń, z których będą korzystać uczestnicy, stan techniczny i wyposażenie obiektu dla potrzeb realizacji zadania, w odniesieniu do standardów usług określonych w § 18 w/w rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy wraz z dokumentacją fotograficzną.
Uwaga! Kopie załączonych dokumentów prosimy potwierdzić za zgodność z oryginałem, opatrzyć datą, pieczęcią i podpisem osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu.

V. Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadanie realizowane będzie w okresie od 02.01.2024 do 31.12.2028 r.;
2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa sporządzona w oparciu o Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057).

VI. Termin składania ofert
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy” w Biurze Zarządu Powiatu, pok. Nr 205 I Pietro Starostwa Powiatowego w Olkuszu lub pocztą tradycyjną na adres: Zarząd Powiatu w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2023 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu).
Uwaga! Oferta, która wpłynie po w/w terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

VII. Tryb, kryteria oraz termin wyboru ofert
1. Termin:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, po uzyskaniu przez Zarząd Powiatu w Olkuszu opinii i rekomendacji komisji konkursowej, a stosowna umowa zostanie zawarta bez zbędnej zwłoki.
2. Tryb wyboru oferty:
Wybór oferty zostanie dokonany w trybie art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Kryteria wyboru oferty:
a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez podmiot uprawniony – liczba punktów od 0 do 5;
b) ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – liczba punktów od 0 do 5;
c) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków podmiotu uprawnionego – liczba punktów od 0 do 5;
d) planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł – liczba punktów od 0 do 5;
e) wykazanie, że podmiot zapewni osobę na stanowisko dyrektora ŚDS posiadającą specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu placówką pomocy społecznej – liczba punktów od 0 do 5.
Po wstępnej ocenie ofert dodatkowym kryterium wyboru oferty może być rozmowa kwalifikacyjna z zaproszonymi dwoma podmiotami, które otrzymały największą ilość punktów, podczas której przedstawią koncepcję nt. prowadzenia ŚDS i posiadanego doświadczenia w realizacji tego typu zadania.

VIII. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym
Rok 2023 – kwota dotacji: 1.285.428,48 PLN
Rok 2022 – kwota dotacji: 1.124.749,92 PLN

IX. Informacje dodatkowe
1. Organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty;
b) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.
2. Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletnie, albo złożone po terminie pozostaną nierozpatrzone.
3. Od wyników konkursu nie przysługuje stronom odwołanie.


 Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

UCHWAŁA NR 596/47/2023 ZARZĄDU POWIATU W OLKUSZU z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy" oraz naboru na członków komisji konkursowej


Drukuj