Skierowanie dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego

Sprawdź w jaki sposób złożyć skierowanie do kształcenia specjalnego.

Kto może skierować?

 • rodzic dziecka
 • prawny opiekun
 • pełnoletni uczeń

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

 

Kiedy złożyć wniosek?

W dowolnym momencie.

 

Co zrobić?

 1. Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
 2. Pobierz i wypełnij Wniosek o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego.
 3. Złóż wniosek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek
 4. Odbierz gotowe dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Masz 3 możliwości:

Szczegóły znajdziesz w artykule Metody dostarczania dokumentów do Starostwa Powiatowego w Olkuszu

 

Ile zapłacisz?

Usługa jest bezpłatna

Co przygotować?

Ile będziesz czekać?

Do 30 dni od dnia złożenia kompletnej dokumentacji. Dokumenty zostaną wysyłane pod wskazany we wniosku adres.

 

Podstawy prawne

 • 127 ust. 13, 14, 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 ze zm.)

 

Dodatkowe uwagi

Wniosek rozpatruje Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców, zapewnia mu odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności.

Jeżeli powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka nie prowadzi szkoły specjalnej lub ośrodka odpowiednich ze względu na rodzaj niepełnosprawności, starosta tego powiatu kieruje dziecko do najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek, który dysponuje wolnymi miejscami wraz z kompletem dokumentów.

Klauzula informacyjna RODO:

Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119), przekazujemy Państwu treść obowiązku informacyjnego:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") Starostwo Powiatowe w Olkuszu, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz, NIP: 637-202-46-78, tel.: 32 643 04 14, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.sp.olkusz.pl
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora.
 3. Dane są przetwarzane w celu wydania skierowania.
 4. Podstawę prawną stanowi art. 127 ust.13 i 15 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2021, poz. 1082 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
 6. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.
 9. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych; sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne; ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 


Drukuj