Czwartek, 18-07-2024
 • Flaga Unii Europejskiej
 • Flaga Polski

Kluby Radnych


Klub Radnych Pewna Przyszłość

Przewodniczący:

Bogumił Sobczyk

Członkowie:

 • Mirosław Gajdziszewski
 • Barbara Haberka
 • Piotr Kajda
 • Robert Kozłowski
 • Wanda Klimek
 • Grzegorz Nocoń
 • Wojciech Ozdoba
 • Kamil Wołek

  Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

  Przewodniczący:

  Rafał Czeladzki

  Członkowie:

  • Piotr Gamrot
  • Piotr Grysak
  • Jacek Piotr Osuch
  • Józef Stach
  • Adam Sypień
  • Marcin Woźniak

  Klub Radnych Koalicja Obywatelska - Nowa Energia dla Ziemi Olkuskiej

  Przewodniczący:

  Roman Kwaśniewski

  Członkowie:

  • Andrzej Osuch
  • Mirosław Siudyka

  Rada powiatu


  Informacje

  Organem stanowiącym i kontrolnym powiatu jest rada powiatu. Jest to organ wybierany w wyborach powszechnych na kadencję trwającą 5 lat, licząc od dnia wyborów. Liczba radnych ustalana jest według liczby mieszkańców powiatu. Skład Rady Powiatu w Olkuszu liczy 23 Radnych. Rada powiatu działa poprzez uchwały w sesyjnym trybie pracy. Rada Powiatu w Olkuszu powołała 8 Komisji Radnych: 2 Komisje ustawowe, 6 Komisji stałych. W skład Rady wchodzą również 3 Kluby Radnych.


  Kompetencje Rady Powiatu

  1. Kompetencje prawodawcze – stanowienie statutu powiatu i innych aktów prawa miejscowego
  2. Kompetencje osobowe - wybór i odwołanie Zarządu Powiatu, ustalanie wynagrodzenia przewodniczącego Zarządu Powiatu, powoływanie i odwoływanie Skarbnika Powiatu
  3. Inne kompetencje w stosunku do zarządu-stanowienie o kierunkach działania Zarządu Powiatu, rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Powiatu
  4. Kompetencje finansowo-majątkowe - uchwalanie budżetu powiatu, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu, podejmowanie uchwał w zakresie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium, podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu wymienionych w art.12 pkt 8 ustawy o samorządzie powiatowym, określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania
  5. Kompetencje w zakresie przyjęcia zadań administracji rządowej i powierzania zadań publicznych
  6. Kompetencje planistyczne - uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego i powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, przyjmowanie programów rozwoju
  7. Inne kompetencje - podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych, herbu i flagi powiatu, zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów i w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciw powodziowego powiatu

  Na czele Rady Powiatu stoi jej przewodniczący, wybierany przez Radę bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. W tym samym trybie rada powiatu wybiera jednego lub dwóch wiceprzewodniczących. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady następuje bezwzględną większością głosów na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu rady powiatu.


  Biuro Rady Powiatu Olkuskiego

  Adres

  Olkusz (32-300), ul. Mickiewicza 2, I piętro, pokój 201

  tel.: +48 32 643 12 21
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Kierownik

  Renata Wiśniewska

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Pracownicy

  Agnieszka Oleksiak

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Zakres obowiązków Biura Rady

  • gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla prac Rady i komisji Rady,
  • protokołowanie obrad Rady i komisji Rady,
  • obsługa kancelaryjno - biurową Rady i komisji Rady,
  • prowadzenie rejestrów uchwał Rady, w tym aktów prawa miejscowego, wniosków i opinii komisji Rady, wniosków, interpelacji i zapytań radnych,
  • przekazywanie podjętych uchwał Rady do Wojewody, Regionalnej Izby Obrachunkowej, publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa oraz do umieszczania na stronach BIP i Starostwa,
  • udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,
  • prowadzenie rejestru skarg wpływających do Rady.

   

  Skład Rady Powiatu

  • Bargieł Tomasz
  • Czeladzki Rafał
  • Gajdziszewski Mirosław
  • Gamrot Piotr
  • Grysak Piotr
  • Haberka Barbara - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
  • Kajda Piotr
  • Klimek Wanda
  • Kozłowski Robert
  • Kwaśniewski Roman
  • Nocoń Grzegorz
  • Orkisz Jan
  • Osuch Jacek Piotr - Przewodniczący Rady Powiatu
  • Osuch Andrzej
  • Ozdoba Wojciech - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
  • Pałka Miłosz
  • Siudyka Mirosław
  • Sobczyk Bogumił
  • Stach Józef
  • Sypień Adam
  • Szczygieł Zdzisława
  • Wołek Kamil
  • Woźniak Marcin

   

  Podkategorie

  Menu

  Wróć do początku strony