Kompleksowa termomodernizacja budynku CKZ nr 1 przy ulicy Legionów Polskich 1 w Olkuszu

Inwestycja realizowana w ramach projektu polega na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych, zastosowaniu OZE fotowoltaika oraz modernizacji systemu oświetleniowego których optymalny zakres określono w audycie energetycznym sporządzonym zgodnie z Metodyką sporządzania audytów energetycznych dla budynków podlegających głębokiej modernizacji energetycznej w ramach RPO WM na lata 2014 2020.

PROJEKT:

Kompleksowa termomodernizacja budynku CKZ nr 1 przy ulicy Legionów Polskich 1 w Olkuszu

PROGRAM:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM),

Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna,

Działanie 4.3. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM,

Poddziałanie 4.3.2. GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - SPR.

 

Wnioskodawca i Beneficjent bezpośredni projektu: Powiat Olkuski

Realizator projektu: Starostwo Powiatowe w Olkuszu

Nr projektu: RPMP.04.03.02-IZ.00-12-001/23

Okres realizacji Projektu: od 2023-02-01 do 2023.12.31

Całkowita wartość Projektu: 4.619.052,94 PLN

Dofinansowanie Projektu ze środków UE: 4.093.372,34 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane: 4.548.191,50 PLN

Całkowite koszty niekwalifikowane: 70.861,44 PLN

Wkład własny Beneficjenta: 525.680,60 PLN

 

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje budynek Centrum Kształcenia Zawodowego w Olkuszu

Zakres prac w projekcie obejmuje:

  • Koszty przygotowawcze: opracowanie dok. projektowo-kosztorysowej wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej opracowania analizy finansowo-ekonomicznej.
  • Termomodernizacja budynku CKZ: docieplenie ścian zewnętrznych docieplenie stropodachu wymiana starych okien i drzwi zewn., bram garażowych kompleksowa wymiana wewnętrznej instalacji c.o. wymiana wewnętrznego oświetlenia na energooszczędne montaż systemu fotowoltaicznego do produkcji en. elektrycznej na potrzeby własne.
  • Nadzór nad inwestycją: inspektor nadzoru.
  • Koszty promocji.
  • Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem: m.in. koszty obsługi administracyjno-biurowej, itp.

Projekt obejmuje również prace związane z przystosowaniem budynku do użytkowania przez osoby
z niepełnosprawnościami tj. wymiana wewn. solarki drzwiowej  dostosowanie otworów drzwiowych. Niezbędnym elementem inwestycji są roboty towarzyszące tj. demontaż i montaż elementów elewacyjnych, prace wykończeniowe, obróbki blacharskie, montaż parapetów, ponowny montaż elementów elewacyjnych, demontaż, wykonanie opasek, doprowadzeni terenu do stanu sprzed inwestycji, itp. W zakresie projektu przewidziano montaż urządzeń do rozliczania ciepła, licznik produkcji en. elektrycznej w instalacji PV oraz urządzeń utrzymujących zadaną temperaturę tj. przygrzejnikowych zaworów termostatycznych z głowicami oraz automatycznych odpowietrzników na pionach.

Fundusze_Europejskie_-_logotypy.jpeg


Drukuj