Starosta Olkuski przyjmuje kwiaty i gratulacje od Przewodniczącego Rady Powiatu Piotra Jana Osucha. W tle Radny Michał Mrówka i Sekretarz Marcin Wójcik

Zarząd Powiatu z wotum zaufania i absolutorium!

Na poniedziałkowej sesji Rada Powiatu w Olkuszu udzieliła Zarządowi Powiatu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Za wotum zaufania zagłosowało 16 radnych przy 4 głosach wstrzymujących, natomiast udzielenie absolutorium poparło 17 radnych przy 3 głosach wstrzymujących. Co istotne: w obu przypadkach nie było głosów przeciwnych.

Rok 2020 w sposób szczególny ukazał ogromną odpowiedzialność i rolę samorządu oraz odpowiednich służb związaną z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców oraz porządku publicznego. Starostwo Powiatowe w Olkuszu oraz powiatowe jednostki organizacyjne funkcjonowały od miesiąca marca z licznymi ograniczeniami w bezpośredniej obsłudze mieszkańców, jednak na bieżąco realizowane były wszystkie zadania samorządu, a ponadto w celu przeciwdziałania zagrożeniom związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS – CoV2 Starosta wspólnie z odpowiednimi służbami wykonywał niezwłocznie wszystkie zadania wynikające z właściwych ustaw oraz Wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia epidemii.
 
Mimo wyjątkowej sytuacji rok 2020 obfitował w realizację wielu inwestycji i robót bieżących. Wydatki majątkowe zamknęły się  niebagatelną kwotą 17 996 131,83 zł. Z planowanych do realizacji 26 zadań, zakończonych zostało 21, z czego 14 zadań wykonano w pełnym zakresie rzeczowym wykorzystując w całości planowane nakłady, a 7 wykonano w pełnym zakresie rzeczowym przy wydatkach niższych od zaplanowanych. W przypadku 5 projektów wydatki nie zostały jeszcze wykonane w całości, ponieważ zadania te mają charakter wieloletni i będą kontynuowane w latach 2021-2022.
 
Zarząd Powiatu przy przychylności Radnych Powiatu realizował nie tylko inwestycje drogowe i szkolne, ale w wymierny sposób zmienił oblicze jednostek organizacyjnych: Domów Dziecka, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Na remonty szkół i ich doposażenie Zarząd Powiatu przekazał w 2020 roku kwotę blisko 1,7 miliona zł., a w okresie od 12 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. – rekordową kwotę ponad 5 milionów zł.
 
Chciałbym podziękować Radnym Rady Powiatu za wspólną realizację budżetu w 2020 roku. Na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Michała Mrówki składam podziękowania za pozytywną opinię w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium. Dziękuję za całoroczną pracę Pani Skarbnik Marcie Siudzie oraz Panu Sekretarzowi Marcinowi Wójcikowi. Nie byłoby dzisiejszego sukcesu gdyby nie zaangażowanie wszystkich dyrektorów i pracowników Starostwa Powiatowego – szczególnie służb finansowych; dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży.
Dziękuję również za współpracę  wszystkim włodarzom gmin powiatu olkuskiego. Rok 2020 był niewątpliwe sprawdzianem solidarności i wzajemnego zrozumienia między nami.
Nade wszystko dziękuję Członkom Zarządu Powiatu: Pani Staroście Krystynie Kowalewskiej, Pani Paulinie Polak, Panu Krzysztofowi Dąbrowskiemu oraz Panu Piotrowi Gamrotowi. Jesteśmy tak różni a tak zgodni gdy trzeba. Szacunek i tolerancja co do poglądów – to nas cechuje. 
– mówi starosta olkuski Bogumił Sobczyk.

 Zarząd Powiatu w Olkuszu


Drukuj