Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji uznającej rekultywację za zakończoną przez nadanie gruntom wartości użytkowych na powierzchni łącznej ok. 2,2452 ha na obiekcie Pole I - Wykop 3c1

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn.zm/, w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o chronię gruntów rolnych i leśnych /t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.2409/ Starosta Olkuski zawiadamia strony postępowania, informuje i podaje do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek DB Cargo Polska S.A. ul. Wolności 337, 41-800 Zabrze w sprawie wydania decyzji uznającej rekultywację za zakończoną przez nadanie gruntom wartości użytkowych na powierzchni łącznej ok. 2,2452 ha na obiekcie Pole I -Wkop 3c1 w granicach Miasta Bukowno, część oddziału nr 28 Chrzanów stanowiącego część działek o numerach ewidencyjnych: nr 1974, 2314, 2318/1, 2318/2, 2327, 2333, 2334, 2339, 2344, 2349, 2355, 2361, 2368, 2374, 2380, 2386, 2391, 1979, 2310, 2322, 2490/5, 2493  obręb ewidencyjny Bukowno Stare.

Ponadto informuje się, iż tutejszy organ stosownie do zapisów art. 22 ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych /t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.2409/ wystąpił do Burmistrza Miasta Bukowno, Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie oraz Dyrektora Regionalnej Dyrekcji lasów Państwowych w Katowicach o opinię.

Zgodnie z art. 49 a ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Drukuj