UCHWAŁY PODJĘTE NA XL SESJI RADY POWIATU

Zachęcamy do zapoznania się z listą uchwał podjętych na XL sesji Rady Powiatu w Olkuszu.

  1. Uchwała nr XL/342/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2022 rok.
  2. Uchwała nr XL/343/2022 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/287/2021 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21.12.2021r. w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
  3. Uchwała nr XL/344/2022 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą.
  4. Uchwała nr XL/345/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/92/2009 Rady Powiatu w Olkuszu z dn. 28.01.2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowych warunków przyznawania dodatku za wysługę lat oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Olkuski.
  5. Uchwała nr XL/346/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności i wyników kontroli zleconych przez Radę Powiatu w Olkuszu w 2022 roku.
  6. Uchwała nr XL/347/2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.

Drukuj