Radni Rady Powiatu podczas XXXVI Sesji Rady Powiatu

UCHWAŁY PODJĘTE NA XXXVII SESJI RADY POWIATU

Zachęcamy do zapoznania się z listą uchwał podjętych na XXXVII sesji Rady Powiatu w Olkuszu.

 1. Uchwała nr XXXVII/311/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2022 rok.
 2. Uchwała nr XXXVII/312/2022 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/287/2021 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21.12.2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
 3. Uchwała nr XXXVII/313/2022 w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 4. Uchwała nr XXXVII/314/2022 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Olkuskiego za 2021r.
 5. Uchwała nr XXXVII/315/2022 w sprawie przyjęcia „Rocznego Sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2021 roku w Powiecie Olkuskim”.
 6. Uchwała nr XXXVII/316/2022 w sprawie rozpatrzenia „Informacji o stanie bezpieczeństwa Powiatu Olkuskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2021”.
 7. Uchwała nr XXXVII/317/2022 w sprawie przyjęcia "Informacji o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Olkuskiego w 2021 roku".
 8. Uchwała nr XXXVII/318/2022 w sprawie przyjęcia ,,Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Olkuskim".
 9. Uchwała nr XXXVII/319/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w 2021 roku wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz efektami pracy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 10. Uchwała nr XXXVII/320/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” w 2021r.
 11. Uchwała nr XXXVII/321/2022 w sprawie przyjęcia od Wojewody Małopolskiego niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.
 12. Uchwała nr XXXVII/322/2022 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie trwałego zarządu.
 13. Uchwała nr XXXVII/323/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Drogowego w Olkuszu.
 14. Uchwała nr XXXVII/324/2022 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa i uchylenia uchwały Nr XXXIV/290/2021 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21.12.2021 r.
 15. Uchwała nr XXXVII/325/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Powiatu w Olkuszu za 2021 rok.
 16. Uchwała nr XXXVII/326/2022 w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Olkuszu na 2022 rok.

Drukuj