Patronat Starosty Olkuskiego

Organizujesz jakieś wydarzenie dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego? Chcesz uzyskać patronat starosty?

Co to jest patronat?

Patronat Starosty Olkuskiego jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym charakter wydarzeń o szczególnej randze i znaczeniu dla Powiatu Olkuskiego. Objęcie przez Starostę Olkuskiego patronatu nad wydarzeniem nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub materialnego Powiatu Olkuskiego. W ramach sprawowanego patronatu Starosta Olkuski może ufundować nagrody oraz może udzielić wsparcia finansowego na pokrycie części kosztów organizacyjnych lub poprzez inne działania.


Kto może uzyskać

Patronatem Starosty Olkuskiego mogą zostać objęte wydarzenia w dziedzinach:

 • promocji,
 • pobudzania aktywności gospodarczej,
 • oświaty,
 • sportu,
 • turystyki,
 • kultury,
 • polityki społecznej,
 • przedsiębiorczości,
 • ochrony środowiska,
 • ochrony zdrowia,
 • rozwoju inicjatyw służących integracji społeczności lokalnej.

W uzasadnionych przypadkach Starosta może objąć patronatem inne wydarzenia niż wymienione wyżej.


Kto może złożyć wniosek?

Organizator wydarzenia.


Co musisz przygotować?

Wniosek o objęcie wydarzenia partonatem honorowym Starosty Olkuskiego.


Co musisz zrobić?

 1. Wypełnij wniosek o objęcie wydarzenia partonatem honorowym Starosty Olkuskiego.
 2. Złóż wniosek do Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Starostwa Powiatowego w Olkuszu, co najmniej 30 dni przed planowanym terminem realizacji imprezy.
 3. Czekaj na pisemną odpowiedź.

Gdzie złożyć wniosek?

Masz 3 możliwości:

Szczegóły znajdziesz w artykule Metody dostarczania dokumentów do Starostwa Powiatowego w Olkuszu


Ile zapłacisz?

Usługa jest bezpłatna.


Ile będziesz czekać?

Do 14 dni od momentu wpłynięcia wniosku. Odpowiedź dostaniesz pocztą tradycyjną lub mailowo na adres wskazany we wniosku.


Do czego zobowiązuje cię patronat?

Jeśli otrzymasz Patronat Starosty Olkuskiego będziesz zobowiązany do:

 • Zamieszczenia symboli Powiatu Olkuskiego oraz informacji o patronacie we wszystkich materiałach promocyjnych towarzyszących imprezie (komunikaty prasowe, plakaty, zaproszenia itp.), a także, w miarę możliwości, na swojej stronie internetowej lub stonie internetowej wydarzenia, jeśli taką posiadsz.
 • Umieszczenia symboli Powiatu Olkuskiego w widocznym miejscu podczas trwania imprezy.
 • Wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu, w charakterze informacyjno-promocyjnym, udostępnianych przez ciebie przez niego materiałów związanych z wydarzeniem.
 • Złożenia sprawozdania z przebiegu wydarzenia wraz z dokumentacją fotograficzną.Sprawozdanie prześlij w ciągu 14 dni od zakończenia wydarzenia.

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920)
 • Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2171)
 • Zarządzenie Nr 8 Starosty Olkuskiego z dnia 12.02.2013 r. w sprawie Regulaminu przyznawania Patronatu Starosty Olkuskiego.

Klauzula informacyjna RODO:

Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119), przekazujemy Państwu treść obowiązku informacyjnego:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") Starostwo Powiatowe w Olkuszu, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz, NIP: 637-202-46-78, tel.: 32 643 04 14, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.sp.olkusz.pl
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora.
 3. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowyc oraz art. 6 ust. 1 litera c) RODO, czyli w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów regulujących zasady reprezentacji (w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).
 4. Celem przetwarzania danych jest objęcie imprezy Patronatem Starosty Olkuskiego. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości objęcia patronatem.
 5. Dane będą przetwarzane przez czas realizacji wydarzenia oraz po jego zakończeniu w związku z jego promocją, po tym okresie zostaną zarchiwizowane przez 5 lat.
 6. Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisów/mediów społecznościowych.
 7. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratoremdanych w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
 8. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W celu realizacji wymienionych praw należy złożyć pisemny wniosek z wybranym żądaniem.
 9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.

Drukuj