Wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków

Potrzebujesz dokumentu dotyczącego nieruchomości? Uzyskaj wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej, wypis z rejestru lokali, wypis z wykazu działek ewidencyjnych, wypis z wykazu podmiotów ujawnionych w bazie danych EGiB, uproszczony wypis z rejestru gruntów.

Kto może uzyskać wypis i wyrys?

 • właściciel/współwłaściciel
 • osoba władająca gruntami, budynkami lub lokalami
 • organy administracji publicznej albo podmioty niebędące organami administracji publicznej, realizującymi, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami
 • osoba albo przedsiębiorstwo, posiadająca/e interes prawny uprawniający do pozyskania takich dokumentów

Kiedy złożyć wniosek?

W dowolnym momencie.


Co zrobić?

 1. Pobierz i wypełnij Wniosek_o_wypis_i_wyrys_z_EGiB.docxWniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.
 2. Złóż wniosek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek
 3. Jeżeli działasz przez pełnomocnika dołącz do wniosku pełnomocnictwo do działania w imieniu wnioskodawcy. Sprawdź jak ustanowić pełnomocnika w sprawach administracyjnych.
 4. Czekaj na informację od urzędu, ile masz zapłacić.
 5. Zapłać za zamówione dokumenty. Szczegóły dotyczące kosztów pozyskania dokumentów znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 6. Odbierz gotowe dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Gdzie złożyć wniosek?

Masz 3 możliwości:

Szczegóły znajdziesz w artykule Metody dostarczania dokumentów do Starostwa Powiatowego w Olkuszu


Ile zapłacisz?

Wnioskodawca uiszcza stosowną opłatę dopiero po otrzymaniu od organu informacji o jej wysokości. Opłatę można wykonać w kasie Starostwa lub przelewem na wskazany w dokumencie obliczenia opłaty nr konta (opłaty nie dokonujemy wcześniej). Opłata jest naliczana zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.).

 • 150,00 zł - za wydruk wypisu i wyrysu
 • Cena dotyczy jednej jednostki rejestrowej w granicach jednego obrębu ewidencyjnego. Na przykład, jeśli w skład twojej jednostki rejestrowej wchodzi jedna lub kilka działek zlokalizowanych w jednym obrębie ewidencyjnym – zapłacisz 150 zł za całość.

 • 50,00 zł za wypis z rejestru gruntów (za jednostkę rejestrową)
 • 30,00 zł za wypis z rejestru lokali (za jednostkę rejestrową)
 • 20,00 zł za wypis z kartoteki budynków (za jednostkę rejestrową)
 • 5,00 zł za wypis z wykazu działek ewidencyjnych - 5,00 zł (za każdą działkę przy uwzględnieniu współczynnika korygującego)
 • 5,00 zł za wypis z wykazu podmiotów ujawnionych w bazie danych EGiB (za każdy podmiot przy uwzględnieniu współczynnika korygującego)
 • 15,00 zł za uproszczony wypis z rejestru gruntów (za każdą działkę przy uwzględnieniu współczynnika korygującego)
 • 17,00 zł za opłatę skarbową, gdy ustalisz pełnomocnika

  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej


Jak możesz zapłacić?

 • przelewem na konto, które poda ci urząd
 • w kasie urzędu - na podstawie wydanego pokwitowania - gotówką lub kartą płatniczą

Sprawdź szczegóły w artykule Dokonaj opłaty


Co przygotować?

Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego (EGiB) – pobierz i wypełnij w domu albo zrób to na miejscu w urzędzie.


Ile będziesz czekać?

Jeżeli zgłosisz się do urzędu osobiście, to w miarę możliwości technicznych dokumenty wydawane są bezpośrednio na miejscu, a w przypadku złożenia wniosku poprzez e-puap lub przesłanie go za pośrednictwem poczty - zgodnie z terminami obowiązującymi w KPA. Masz możliwości odbioru gotowego dokumentu (tak jak zaznaczysz we wniosku):

 • osobiście w starostwie,
 • na poczcie (wysyłka pod wskazany we wniosku adres).

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1390 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji z dnia 28 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1322)

Tryb odwoławczy

W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, Starosta Olkuski wydaje decyzję administracyjną. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.

Kontakt w sprawie: Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc na nr tel.: 32 645 48 18  i w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Olkuszu


Dodatkowe uwagi

Wydawanie wypisów i wyrysów w Starostwie Powiatowym w Olkuszu obejmuje obszar powiatu olkuskiego z wyłączeniem obszaru Miasta i Gminy Wolbrom. Powyższe wynika z porozumienia zawartego między Starostą Olkuskim a Burmistrzem Miasta i Gminy Wolbrom w dniu 3 czerwca 2002 r.


Klauzula informacyjna RODO:

Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119), przekazujemy Państwu treść obowiązku informacyjnego:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") Starostwo Powiatowe w Olkuszu, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz, NIP: 637-202-46-78, tel.: 32 643 04 14, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.sp.olkusz.pl
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora.
 3. Dane są przetwarzane w celu wydania zaświadczenia.
 4. Podstawę prawną Administratora stanowi ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w szczególności Dział VII.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
 6. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.
 9. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych; sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne; ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Drukuj