Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Potrzebujesz map lub innych materiałów geodezyjnych lub kartograficznych? Sprawdź, jak uzyskać materiały geodezyjne i kartograficzne.

Kto może złożyć wniosek?

Każdy.


Kiedy złożyć wniosek?

W dowolnym momencie.


Co musisz przygotować?

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie.


Co musisz zrobić?

 1. Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcjiCo musisz przygotować.
 2. Pobierz i wypełnij Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 3. Wniosek wypełniasz w zależności od tego jakie materiały chcesz uzyskać. Szczegóły znajdziesz w sekcji Który wniosek złożyć.
 4. Złożenie wniosku w innej formie uniemożliwi skuteczne udostępnienie danych.
 5. Złóż wniosek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek
 6. Jeżeli działasz przez pełnomocnika dołącz do wniosku pełnomocnictwo do działania w imieniu wnioskodawcy. Sprawdź jak ustanowić pełnomocnika w sprawach administracyjnych.
 7. Czekaj na informację od urzędu, ile masz zapłacić.
 8. Zapłać za materiały. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 9. Odbierz gotowe materiały. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Który wniosek złożyć ?

W przypadku udostępniania:

 • Zbiorów danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków: wypełnij formularz  P i P2
 • Rejestrów, kartotek, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych ewidencji gruntów i budynków dla całego obrębu, jednostki ewidencyjnejwypełnij formularz P i P6
 • Mapy ewidencyjnej lub mapy zasadniczej: wypełnij formularz P i  P1
 • Rejestru cen i wartości nieruchomości: wypełnij formularz P i P5
 • Zbiorów danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu: wypełnij formularz P i P3
 • Zbiorów danych z bazy obiektów topograficznych: wypełnij formularz P i P4
 • Innych materiałów (np. kserokopii dokumentów z operatów technicznych): wypełnij formularz P i P7

Gdzie złożyć wniosek?

Masz 3 możliwości:

Szczegóły znajdziesz w artykule Metody dostarczania dokumentów do Starostwa Powiatowego w Olkuszu


Ile zapłacisz?

Informację o opłacie dostaniesz po złożeniu wniosku.

Zależy ona od:

 • celu wykorzystywania materiałów, które dostaniesz.
 • sposobu udostępniania – elektronicznie czy papierowo,
 • ilości materiałów,
 • baz danych, z których otrzymasz materiały.

Pamiętaj, że za wysyłkę materiałów zasobu pod wskazany adres pobierzemy opłatę za przesyłkę poleconą.


Jak możesz zapłacić?

 • przelewem na konto
 • w kasie urzędu

Sprawdź szczegóły w artykule Dokonaj opłaty


Ile będziesz czekać?

Do 7 dni. Masz możliwości odbioru gotowego dokumentu (tak jak zaznaczysz we wniosku):

 • osobiście w starostwie,
 • na poczcie (wysyłka pod wskazany we wniosku adres).

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1390 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji z dnia 28 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1322)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 670 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2020 r. nr 76 poz. 489 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.)

Tryb odwoławczy

W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, Starosta Olkuski wydaje decyzję administracyjną. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.

Kontakt w sprawie:

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc na nr tel.: 32 645 48 18  i w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Olkuszu


Dodatkowe uwagi

 • Udostępnianie materiałów z zasobu w Starostwie Powiatowym w Olkuszu obejmuje obszar powiatu olkuskiego z wyłączeniem obszaru Miasta i Gminy Wolbrom. Wynika to z porozumienia zawartego między Starostą Olkuskim a Burmistrzem Miasta i Gminy Wolbrom w dniu 3 czerwca 2002 r.
 • Materiały możesz wykorzystać tylko zgodnie z licencją.

Klauzula informacyjna RODO:

Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119), przekazujemy Państwu treść obowiązku informacyjnego:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") Starostwo Powiatowe w Olkuszu, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz, NIP: 637-202-46-78, tel.: 32 643 04 14, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.sp.olkusz.pl
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora.
 3. Dane są przetwarzane w celu wydania zaświadczenia.
 4. Podstawę prawną Administratora stanowi ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w szczególności Dział VII.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
 6. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.
 9. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych; sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne; ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Drukuj