WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI UKS I KS

Chcesz zlikwidować i wykreślić klub sportowy z ewidencji Starosty? Sprawdź jak to zrobić.

Kto może złożyć wniosek?

Osoba/Osoby fizyczne zamierzające wykreślić Uczniowski Klub Sportowy lub Klub Sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej.


Kiedy złożyć wniosek?

Po dopełnieniu formalności związanej z całkowitym zakończeniem postępowania likwidacyjnego UKS lub KS. 

Wykreślenie klubu sportowego działającego w formie uczniowskiego klubu sportowego (UKS) lub stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej z ewidencji prowadzonej przez Starostę jest możliwe dopiero po zakończeniu likwidacji.

Likwidacji dokonuje się na zasadach dotyczących stowarzyszeń (art. 36-39 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

Likwidacja klubu polega na całkowitym zakończeniu jego działalności, zadysponowaniu jego mieniem oraz wykreśleniu z ewidencji po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.


Co musisz przygotować?

 • Wzór - lista obecności,
 • Wzór - uchwała o rozwiązaniu,
 • Wzór -  protokół z Walnego zebrania,
 • Wzór -  obwieszczenie,
 • Wniosek do Starosty – składa likwidator.

 • Co musisz zrobić?

  1. Jeżeli członkowie klubu sportowego chcą, aby zakończył on swoją działalność i byt prawny, powinni na zebraniu członków:
   • sporządzić listę obecności,
   • podjąć zgodną z zapisami statutu (w przypadku stowarzyszeń zwykłych: regulaminu) uchwałę o rozwiązaniu klubu,
   • sporządzić protokół z zebrania.

  W uchwale należy określić datę rozwiązania stowarzyszenia/klubu, która zarazem wyznaczy początek jego likwidacji; wskazać cel, na który przeznaczony zostanie majątek likwidowanego podmiotu; można także powołać likwidatora. W przypadku braku takiego wskazania likwidatorami stają się członkowie zarządu (art. 36 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

  1. Następnie likwidator:
   • pisemnie zawiadamia starostę (w terminie 14 dni od podjęcia uchwały) o wszczęciu postępowania likwidacyjnego klubu oraz dołącza protokół z walnego zebrania wraz z uchwałą o rozwiązaniu stowarzyszenia i listą obecności,
   • podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (np. poprzez ogłoszenie w prasie / na stronie internetowej/na tablicy ogłoszeń urzędu na okres 30 dni).
  2. W dalszej kolejności likwidator:
   • sporządza protokół przekazania dokumentów stowarzyszenia na przechowywanie – archiwizacji dokumentów (protokół podpisują zdający i przejmujący);
   • przygotowuje listę wierzycieli i dłużników;
   • przystępuje do zbycia majątku stowarzyszenia i egzekwowania długów oraz do zaspokojenia wierzycieli;
   • tworzy sprawozdanie finansowe
   • dokonuje zamknięcia ksiąg rachunkowych,
   • zawiadamia bank prowadzący obsługę klubu,
   • dokonuje niezbędnych czynności urzędowych związanych z zakończeniem działalności,
   • składa do starosty wniosek o wykreślenie klubu sportowego z ewidencji, sprawozdanie finansowe na koniec likwidacji oraz dowód opłaty skarbowej (sprawdź ile zapłacisz?)

  Gdzie złożyć wniosek?

  Masz 3 możliwości:

  • zanosisz go osobiście do Starostwa Powiatowego w Olkuszu adres: ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz
  • wysyłasz pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Olkuszu ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz
  • elektronicznie - poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) Zapoznaj się z instrukcją załatwiania spraw urzędowych przez platformę ePUAP. Dokumenty możesz wysłać znajdując odpowiedni temat sprawy lub jako tzw. "pismo ogólne". Sprawdź jak wysłać Pismo ogólne do urzędu. Szczegóły znajdziesz w artykule Metody dostarczania dokumentów do Starostwa Powiatowego w Olkuszu

  Ile zapłacisz?

  Opłata skarbowa w wysokości 10 zł za wydanie decyzji (opłata dotyczy tylko Klubów Sportowych)


  Jak możesz zapłacić?

  Sprawdź szczegóły w artykule Dokonaj opłaty

  Zwolnione z opłaty skarbowej są kluby posiadające status organizacji pożytku publicznego, gdy wystąpią z wnioskiem o wydanie decyzji wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego. Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wykreślenie klubu z ewidencji. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji należy załączyć do właściwego wniosku.


  Ile będziesz czekać?

  Wykreślenie z ewidencji zostaje dokonana w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, a następnie doręcza się wnioskodawcy decyzję o wykreśleniu z ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych lub z ewidencji Klubów Sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej prowadzonej przez Starostę Olkuskiego.

  W przypadku spraw wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, obowiązują terminy określone w Kodeksie postępowania administracyjnego.


  Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r., poz. 920 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. 2020r., poz. 1133 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020r., poz. 2261),
  • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243. poz. 1449),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021r., poz. 1923z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr 187, poz. 1330)

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Starosty Olkuskiego.

  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


  Dodatkowe uwagi

  W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.


  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., str. 1) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych zamieszczonych w formularzu jest Starostwo Powiatowe w Olkuszu z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz, tel: 32 643 04 14, kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.sp.olkusz.pl.
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych Panią Angelikę Klimczak, z którą można się kontaktować w sprawie swoich danych osobowych, kontakt email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920 ze zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2020r. poz. 1133. ze zm.), ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020r. poz. 2216), Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011r. w spr. ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243 poz. 1449), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) – m. in. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021r. poz. 1923 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr 187, poz. 1330)
  4. Dane osobowe przechowywane będą przez czas prowadzenia działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego lub Klubu Sportowego działającego w formie stowarzyszenia, nieprowadzącego działalności gospodarczej, oraz na czas wymagany przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  5. Każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - w ramach dopuszczonych przepisami prawa.
  6. Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
  7. W związku z przetwarzaniem każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych zawartych w formularzu do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  9. Dane osobowe zawarte w formularzu zostaną ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa.
  10. W oparciu o dane osobowe zawarte w formularzu administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
  11. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, za wyjątkiem danych, na które wyrażono zgodę.


  Drukuj