Uzyskaj legitymację osoby niepełnosprawnej

Jesteś osobą niepełnosprawną? Sprawdź jak uzyskać legitymację osoby niepełnosprawnej 

Kto może uzyskać

 • osoba, która nie ukończyła 16 roku życia - Powiatowy Zespół wystawia legitymację dokumentującą niepełnosprawność wyłącznie na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności wydawanego przez Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
 • osoba, która ukończyła 16 rok życia - Ta sama zasada dotyczy wystawiania legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności, którą Powiatowy Zespół wystawia wyłącznie na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, wydawanego przez Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Ważne!
Orzeczenia organów orzecznictwa rentowego (ZUS, KRUS, MON, MSWiA) nie stanowią podstawy do wydania przedmiotowych legitymacji.

Pamiętaj!
Zanim złożysz wniosek o legitymację osoby niepełnosprawnej, skontaktuj się z Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Olkuszu i sprawdź czy legitymacja Ci przysługuje.


Kto składa dokumenty

 • osoba niepełnosprawna,
 • jeden z rodziców albo opiekun prawny – jeśli osoba niepełnosprawna ma mniej niż 18 lat albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona,
 • kurator – jeśli osoba niepełnosprawna jest częściowo ubezwłasnowolniona.

Co musisz przygotować

 • ostatnie prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności albo o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Ważne!
Orzeczeniem prawomocnym jest orzeczenie od którego nie wniesiono odwołania albo co do którego strona zrzekła się prawa do wniesienia odwołania i wreszcie wyroku sądu, od którego nie wniesiono środka zaskarżenia.
wniosek o wydanie legitymacji (dostępny na stronie lub w siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności)

 • aktualne zdjęcie osoby, dla której ma być wydana legitymacja. Zdjęcie powinno spełniać poniższe warunki:
  •  wymiary: 35 mm x 45 mm,
  • brak nakrycia głowy i ciemnych szkieł w okularach,
  • jeśli masz wadę wzroku i musisz nosić ciemne szkła w okularach – możesz wyjątkowo mieć okulary z takimi szkłami na zdjęciu,
 • upoważnienie do odbioru legitymacji – jeśli osoba niepełnosprawna chce, żeby ktoś odebrał za nią legitymację.

Co musisz zrobić

 1. Przygotuj potrzebne dokumenty.
 2. Wypełnij wniosek o wydanie LEGITYMACJI.
 3. Złóż wniosek osobiście w Powiatowym albo miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie ze swoim miejscem zamieszkania.
 4. Jeśli wniosek będzie miał braki – dostaniesz list, w którym zespół wezwie cię do uzupełnienia wniosku. Masz na to 7 dni od doręczenia wezwania. Jeśli tego nie zrobisz – twój wniosek nie będzie rozpatrzony.
 5. Możesz zadzwonić do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Olkuszu, aby dowiedzieć się czy legitymacja jest gotowa do odbioru.
 6. Odbierz legitymację. Weź ze sobą dowód osobisty albo paszport. Legitymację może też odebrać ktoś upoważniony do tego we wniosku przez osobę niepełnosprawną. Jeśli nie upoważniłeś nikogo we wniosku, osoba, którą będzie odbierać legitymację w twoim imieniu, powinna wtedy zabrać ze sobą dodatkowo upoważnienie do jej odbioru.

Gdzie  składasz dokumenty

W urzędzie miasta albo starostwie powiatowym w twoim miejscu zamieszkania. Jeżeli jesteś mieszkańcem powiatu olkuskiego dokumenty złóż w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Olkuszu.


Ile zapłacisz

Otrzymanie legitymacji jest zwolnione z opłat urzędowych.

W przypadku utraty nowej legitymacji, zespół wydaje na wniosek strony duplikat – pobiera wówczas opłatę w wysokości 15 zł.


Ile będziesz czekać

Do 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku Zespół poinformuje cię o możliwości oraz terminie odbioru legitymacji.

Termin odbioru legitymacji przekazywany jest telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.


 Co zyskasz

Legitymacja osoby niepełnosprawnej jest dokumentem poświadczającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. Dzięki legitymacji osoby niepełnosprawne mogą korzystać z ulg i zniżek w opłatach za dobra i usługi oferowane – na podstawie prawa miejscowego – przede wszystkim przez podmioty publiczne, w szczególności ulgi komunikacyjne, w obiektach kulturowych i sportowych.


Jak długo ważna jest legitymacja

Legitymacje wydawane są na okres ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż na okres:

 • 5 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność (osoby do 16 roku życia),
 • 10 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia,
 • bezterminowo – dla osób które ukończyły 60 rok życia i posiadają orzeczenie wydane na stałe.

Gdy termin ważności legitymacji osoby niepełnosprawnej upłynie, musisz złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu.


Jak wygląda legitymacja

Wzór legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności

Wzór legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności str 1

Wzór legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności str 2

Wzór legitymacji dokumentującej niepełnosprawność

Wzór legitymacji dokumentującej niepełnosprawność str 1

Wzór legitymacji dokumentującej niepełnosprawność str 2


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2021r. poz. 573 ze zm.)
 • Rozporządzenie MPIPS z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. (j.t. Dz.U. z 2021r. poz. 857) 

Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie legitymacji


Drukuj