Інформація для батьків та опікунів молоді, яка перебуває в Олькуському повіті у сфері / Informacje dla rodziców i opiekunów młodzieży przebywającej na terenie Powiatu Olkuskiego

Інформація для батьків та опікунів молоді, яка перебуває в Олькуському повіті у сфері середньої освіти (від 14 років). / Informacje dla rodziców i opiekunów młodzieży przebywającej na terenie Powiatu Olkuskiego, w zakresie edukacji ponadpodstawowej (powyżej 14 lat).

Чи продовжить учень навчання в українській / Czy uczeń będzie kontynuował edukację w systemie ukraińskim?

TАК / TAK: 

Необхідно зголоситись до міського управління з метою підтвердження бажання продовжувати освіту в українській системі /Należy zgłosić w Urzędzie Gminy oświadczenie
o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie edukacji.

Чи в школі учня проводять дистанційні заняття? / Czy macierzysta szkoła ucznia prowadzi zajęcia zdalne?

TАК / TAK: 

Учень продовжує навчатися дистанційно у своїй школі / Uczeń kontynuuje naukę zdalnie w swojej szkole

НІ / NIE:

Учень може скористатися Міжнародною українською школою / Uczeń może korzystać z Międzynarodowej Szkoły Ukraińskiej

НІ / NIE:

Обов'язковому навчанню підлягає особа до 18 років. Учень має бути зарахований до школи за польською системою / Osoba do 18 roku życia podlega obowiązkowi nauki. Uczeń musi zostać zapisany do szkoły w systemie polskim.

Чи спілкується студент комунікативно польською мовою? / Czy uczeń porozumiewa się w sposób komunikatywny po polsku?

TАК / TAK: 

За згодою директора школи учень може продовжити навчання в будь-якій початковій школі / Za zgodą Dyrektora szkoły może kontynuować naukę w dowolnej szkole ponadpodstawowej.

НІ / NIE:

Учень навчатиметься у підготовчому відділенні, створеному в ЗОШ № 2 м. Олькуш. Будь ласка, зв'яжіться безпосередньо зі школою. Адрес: Żeromskiego 1, 32-300 Olkusz, телефон: 32 643 04 42 / Uczeń kształci się w oddziale przygotowawczym utworzonym w II Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu. Prosimy o kontakt bezpośredni ze szkołą. Adres: Żeromskiego 1, 32-300 Olkusz, Telefon: 32 643 04 42

Поширені запитання:

Чи потрібно мати документи, що підтверджують освіту в Україні? / Czy trzeba mieć dokumenty potwierdzające naukę w Ukrainie?

Документи корисні, але не обов'язкові. / Dokumenty są pomocne, ale nie są obowiązkowe.
Директор школи відповідно до віку учня, а також на основі інформації про навчання в Україні запише його до відповідного класу. / Dyrektor szkoły na podstawie wieku ucznia oraz oświadczeniu o ukończonej liczbie lat w szkole, zakwalifikuje go do właściwiej klasy.

Хто може зарахувати учня до школи? / Kto może zapisać ucznia do szkoły?

Батьки, законний опікун або особа під опікої котрої перебуває учень./ Rodzić, opiekun prawny, bądź osoba pod opieką, której uczeń się znajduje.

Які загальноосвітні школи є в Олькуському повіті? / Jakie szkoły ponadpodstawowe funkcjonują w Powiecie Olkuskim?

  • I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu, ul. Polna 8. Tel. 32 6431490
  • II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu, ul. Żeromskiego 1, tel. 32 6430442
  • IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu, ul. Korczaka 7, tel. 32 7546035
  • Zespół Szkół Nr 1 (technikum, szkoła branżowa), ul. Górnicza 12, tel. 32 6430450
  • Zespół Szkół Nr 3 (technikum), ul. Nullo 32, tel. 32 6430692
  • Zespół Szkół Nr 4 w Olkuszu (technikum, szkoła branżowa), ul. Legionów Polskich 1, tel. 32 6430933
  • Zespół Szkół w Wolbromiu (liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła branżowa), ul. Skalska 18, tel. 32 6441055

Інформація для батьків та опікунів молоді, яка перебуває в Олькуському повіті у сфері середньої освіти (від 14 років)

Informacje dla rodziców i opiekunów młodzieży przebywającej na terenie Powiatu Olkuskiego, w zakresie edukacji ponadpodstawowej (powyżej 14 lat)

 


Drukuj