Logotypy Funduszy UE, Małopolski, Flagi UE

Przebudowa drogi powiatowej nr 1090K

Przebudowa drogi powiatowej nr 1090K (od drogi nr 783 – Troks – Braciejówka – Jangrot – Trzyciąż) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 783 do drogi wojewódzkiej nr 794

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Beneficjent: Powiat Olkuski

Projekt realizowany przez Powiat Olkuski w 2017/2019 roku.
Całkowita wartość projektu to blisko: 15.200.601,89 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi blisko: 7.094.780,28 PLN.

Przedmiotem projektu, który realizujemy przy współfinansowaniu ze środków EFRR w ramach RPO WM na lata 2014-2020 jest przebudowa drogi powiatowej nr 1090K (od drogi nr 783 – Troks – Braciejówka – Jangrot – Trzyciąż) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 783 do drogi wojewódzkiej nr 794.
Droga powiatowa nr 1090K posiada bezpośrednie połączenie z drogami wojewódzkimi nr 783 i 794, dlatego też może ona pełnić rolę alternatywnego szlaku komunikacyjnego w stosunku do tych dróg. Objęta projektem droga nr 1090K umożliwia dojazd do miasta Olkusz, w którym znajdują się liczne instytucje publiczne, obiekty zabytkowe oraz inne atrakcje turystyczne Powiatu Olkuskiego. Zapewnia również pośrednie połączenia drogowe z wieloma miejscowościami położonymi na terenie Powiatu Olkuskiego, powiatów sąsiednich jak również innymi miejscowościami województwa małopolskiego.

W ramach przedmiotowego projektu planuje się wykonać przebudowę drogi powiatowej nr 1090K na odcinku o długości 13,298km, polegającą na wymianie bądź wzmocnieniu istniejącej konstrukcji jezdni oraz dobudowie chodników dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowościach Troks, Braciejówka, Michałówka, Jangrot i Trzyciąż. Ponadto planuje się poszerzenie pasa jezdni na odcinku leśnym pomiędzy DW 783 a początkiem miejscowości Troks, przebudowę indywidualnych zjazdów do posesji, wykonanie rowów odwadniających, przebudowę istniejących przepustów poprzecznych, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu, wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
Dzięki przebudowie nawierzchni drogi oraz realizacji prac towarzyszących nastąpi znaczna poprawa jej parametrów takich jak: nośność, płynność ruchu oraz przepustowość. Wykonane prace modernizacyjne pozwolą wyeliminować koleiny, spękania i oberwania krawędzi jezdni, które mają bardzo negatywny wpływ na parametry techniczne drogi oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu. Naprawa poboczy i budowa chodników, umożliwi odseparowanie ruchu pieszych od ruchu pojazdów mechanicznych a wprowadzenie płynności ruchu przełoży się bezpośrednio na zmniejszenie emisji spalin do atmosfery.


 

 


Drukuj