Grafika informacyjna ze zdjęciem dłoni które składają serce z puzzli

Program współpracy z NGO

"Program współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu wobec sektora pozarządowego oraz zasady współpracy pomiędzy władzami powiatowymi a działającymi na terenie powiatu olkuskiego organizacjami pozarządowymi.

,,Program współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok"

Wstęp

Organizacje pozarządowe działające na rzecz olkuskiej społeczności wspierają samorząd w rozwiązywaniu problemów określonych grup społecznych, zaspokajając tym samym część istotnych potrzeb jego mieszkańców. Aktywna działalność organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. Działania tych organizacji i podmiotów stanowią istotne uzupełnienie działań organów Powiatu. Silne i niezależne organizacje są ważnym partnerem dla samorządu zarówno w zakresie wymiany doświadczeń, jak również coraz ściślejszej współpracy na różnych polach. Ścisłe partnerstwo między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi skupiającymi osoby wrażliwe społecznie ma na celu lepsze wykonywanie zadań Powiatu Olkuskiego poprzez możliwie pełne wykorzystanie potencjału III sektora.
System współpracy porządkuje, wzmacnia i podnosi skuteczność rozwiązań społecznych w samorządzie. Następuje lepsza realizacja strategii rozwoju Powiatu Olkuskiego, a co za tym idzie – poprawia się jakość życia mieszkańców.
„Program współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, zwany dalej „Programem”, określa cele, zasady oraz formy współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie wskazuje zakres przedmiotowy współpracy, priorytetowe zadania publiczne oraz zakładaną wysokość środków przeznaczonych na jego realizację. „Program”, mimo że nie jest aktem prawa lokalnego, odnosi się do wszystkich organizacji współpracujących z Powiatem Olkuskim lub mających taki zamiar.

§ 1. Cele główne i cele szczegółowe ,,Programu"

 1. Cele główne „Programu”:
  1) zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych Powiatu Olkuskiego wynikających z przepisów prawa poprzez włączenie w ich realizację organizacji pozarządowych;
  2) sprawny system współpracy pomiędzy Powiatem Olkuskim a organizacjami pozarządowymi oraz budowanie świadomego, wielosektorowego partnerstwa służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu lokalnych problemów; Załącznik nr 1 do Uchwały XLIX/409/2023 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 29.11.2023r.
  3) kształtowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych.
 2. Cele szczegółowe:
  1) umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi;
  2) wzajemne informowanie się samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach i kierunkach działań;
  3) promocja organizacji pozarządowych poprzez włączenie ich w organizowane przez Powiat Olkuski imprezy i uroczystości o charakterze stałym lub periodycznym;
  4) zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w realizacji zadań własnych Powiatu Olkuskiego;
  5) podnoszenie skuteczności i efektywności realizacji zadań publicznych.

§ 2. Zasady i zakres przedmiotowy współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi

 1. Powiat Olkuski nawiązuje współpracę z organizacjami pozarządowymi, jeśli prowadzą one działalność na terenie powiatu olkuskiego lub na rzecz jego mieszkańców.
 2. Powiat Olkuski współpracuje z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile są one zadaniami Powiatu.
 3. Współpraca Powiatu Olkuskiego z organizacjami, mająca charakter finansowy lub pozafinansowy, odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Zasada pomocniczości:
- rodzaj względnego pierwszeństwa organizacji pozarządowych w realizacji zadań sfery pożytku publicznego o charakterze zadań publicznych;
- zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym za każdym razem, kiedy organizacje są zdolne do zrealizowania zadania publicznego, a przekazanie zadania nie stoi w sprzeczności szczególnie z zasadą efektywności.

Zasada suwerenności stron:
- oznacza, że partnerzy współpracy mają zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków poprzez niezależne wykonywanie swoich zadań.

Zasada partnerstwa:
- realizowana jest poprzez uczestnictwo organizacji pozarządowych w rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców oraz ich rozwiązywaniu.

Zasada efektywności:
- polega na dokonywaniu wyboru sposobu wykorzystania środków publicznych, który zapewni celowość i oszczędność realizacji zadania przy uzyskaniu najlepszych efektów z poniesionych nakładów.

Zasada uczciwej konkurencji:
- wymóg udzielenia tych samych informacji zarówno przez podmioty publiczne, jak i niepubliczne, a także obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania.

Zasada jawności:
- oznacza, że wszelkie możliwości współpracy władz publicznych z organizacjami pozarządowymi są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji.

§ 3. Formy współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi

Współpraca Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi przybiera formy pozafinansowe oraz finansowe, a odbywa się w szczególności poprzez:

 1. zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;
 2. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności;
 3. konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
 4. konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego;
 5. prowadzenie zakładki internetowej Organizacje Pozarządowe na stronie Starostwa Powiatowego w Olkuszu www.sp.olkusz.pl oraz tablicy ogłoszeniowej z ważnymi informacjami, dokumentami dla organizacji;
 6. promowanie osiągnięć i działalności organizacji pozarządowych, poprzez zamieszczanie dostarczonych przez organizacje informacji lub artykułów na stronie internetowej Starostwa;
 7. udostępnianie organizacjom pozarządowym w drodze bezprzetargowej pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Olkuszu w celu odbywania spotkań i realizacji projektów służących mieszkańcom, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 8. obejmowanie patronatem Starosty Olkuskiego przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe;
 9. udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Powiatem Olkuskim;
 10. organizowanie plenarnych spotkań z organizacjami pozarządowymi wg potrzeb;
 11. tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;
 12. współpracę z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego (w momencie jej utworzenia), w tym w zakresie konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych;
 13. umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;
 14. umowę partnerską określoną w art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
 15. umowę na udzielenie pożyczki dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego na wkład własny lub realizację projektów refundowanych, finansowanych ze środków pochodzących z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych;
 16. wzmocnienie współpracy branżowej organizacji pozarządowych z Powiatem i jego Jednostkami;
 17. prowadzenie działań edukacyjnych adresowanych do organizacji pozarządowych z terenu powiatu;
 18. włączanie zainteresowanych organizacji pozarządowych w planowanie i realizację imprez i uroczystości powiatowych o charakterze stałym lub periodycznym;
 19. działalność koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, polegająca między innymi, na czuwaniu nad prawidłowością realizacji zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 4. Priorytetowe zadania publiczne Powiatu Olkuskiego oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację w 2024 roku

W 2024 roku, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem planuje się kwotę 1.939.428,20 PLN; powyższe środki zostaną zabezpieczone w budżecie Powiatu Olkuskiego.

Priorytetowe zadania publiczne:

 1. zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. Zakres zadania obejmował będzie 10% dofinansowania kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. W 2024 roku na terenie Powiatu Olkuskiego funkcjonować będą trzy warsztaty terapii zajęciowej: na terenie Gminy Olkusz, Gminy Klucze, Gminy Wolbrom, a łączna kwota dofinansowania wynosić będzie 333.826,56 PLN. Warsztaty terapii zajęciowej będą prowadzone przez dotychczasowe podmioty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, po zawarciu przez Powiat stosownych umów
  określających warunki i wysokość dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu; ponadto Powiat Olkuski będzie realizował to zadanie dofinansowując rehabilitację mieszkańców powiatu olkuskiego będących uczestnikami WTZ w Skale, tj. Powiat Krakowski, na łączna kwotę 6.955,00 PLN oraz mieszkańca powiatu olkuskiego będącego uczestnikiem WTZ w Miechowie, na łączną kwotę 3.478,00 PLN;
 2. zadanie z zakresu administracji rządowej pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy” (ŚDS), które polegać będzie na prowadzeniu ośrodka wsparcia dziennego pobytu typu A, B i C przeznaczonego dla osób przewlekle chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych; ŚDS będzie funkcjonować i realizować zadania zgodnie z Rozporządzaniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy oraz ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; wysokość dotacji na realizację tego zadania ustalana jest przez Wojewodę Małopolskiego na każdy rok kalendarzowy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych. Kwota dotacji na zadanie z zakresu administracji rządowej pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy” w 2023 roku wyniosła 1.285.428,48 PLN; plan na 2024 rok to 1.278.678,00 PLN;
 3. zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
  - zadanie o charakterze lokalnym lub regionalnym, które zostanie zlecone w trybie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych lub w trybie tzw. małych grantów, poza konkursem dotacyjnym, tj. na postawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; na ten cel przeznaczone zostaną środki finansowe z budżetu powiatu olkuskiego w kwocie 25.000 PLN;
 4. zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, które zostanie zlecone w trybie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych lub w trybie tzw. małych grantów, poza konkursem dotacyjnym, tj. na postawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; na ten cel przeznaczone zostaną środki finansowe z budżetu powiatu olkuskiego w kwocie 35.000 PLN;
 5. zadanie z zakresu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Olkuskiego, podnoszenia gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz minimalizacji skutków zdarzeń losowych, które realizowane będzie w ramach tzw. Funduszu dla OSP na podstawie Regulaminu udzielania dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 163/13/2022 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 30.03.2022 r. ze zmianami; na ten cel przeznaczone zostaną środki finansowe z budżetu powiatu olkuskiego w kwocie 60.000 PLN;
 6. zadanie z zakresu sportu dedykowane klubom sportowym działającym na terenie powiatu olkuskiego, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, które realizowane będzie w oparciu o Uchwalę Nr XII/124/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30.10.2019 r. w sprawie wspierania i finansowania rozwoju sportu; na ten cel przeznaczone zostaną środki finansowe z budżetu powiatu olkuskiego w kwocie 60.000 PLN;
 7. zadanie z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Gminie Klucze i w Gminie Bukowno, które zostanie zlecone w trybie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; w 2023 r. na ten cel przeznaczono środki finansowe w kwocie 128.040 PLN; plan na 2024 rok to 136.490,64 PLN.

§ 5. Okres realizacji „Programu”

„Program” będzie realizowany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

§ 6. Sposób realizacji „Programu”

Zlecanie realizacji zadań Powiatu Olkuskiego organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności te zadania, które „Program” określa jako priorytetowe.
§ 7. Ocena realizacji „Programu” i sposób tworzenia kolejnych rocznych programów
1. Starosta Olkuski dokonuje oceny realizacji programu.
2. Mierniki efektywności „Programu” oparte są na informacjach dotyczących jego realizacji w ciągu ostatniego roku, w szczególności na:
1) liczbie organizacji, które otrzymały dofinansowanie w ramach „Programu”;
2) liczbie zadań publicznych, które otrzymały dofinansowanie;
3) wysokości środków własnych Powiatu Olkuskiego zabezpieczonych na realizację „Programu”;
4) wysokości środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań publicznych w danym roku budżetowym;
5) liczbie realizowanych umów o wykonanie inicjatywy lokalnej;
6) liczbie zespołów, w których zasiadali przedstawiciele organizacji pozarządowych;
7) liczbie skonsultowanych z organizacjami projektów uchwał/aktów;
8) liczbie działań promujących organizacje pozarządowe.
3. Uzyskiwane w czasie realizacji „Programu” informacje, uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizowanych projektów będą wykorzystane do usprawnienia bieżącej współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi.
4. Starosta Olkuski składa Radzie Powiatu w Olkuszu sprawozdanie z realizacji programu w terminie do dnia 31 maja za rok poprzedni.
5. Sprawozdanie z realizacji programu umieszczone zostaje w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego oraz na tablicy ogłoszeń i staje się podstawą do prac nad kolejnym „Programem”.
6. Na podstawie sprawozdania oraz oceny ewaluacyjnej „Programu” przygotowywany jest kolejny roczny „Program” we współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu Olkuskiego.
7. Roczny „Program” uchwalany jest do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres jego obowiązywania.
8. Wydział Polityki Społecznej i Promocji Starostwa Powiatowego, który koordynuje przygotowanie projektu „Programu”, przyjmuje wnioski na temat propozycji zapisów do „Programu” na rok następny oraz przeprowadza jego konsultacje.

§ 8. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

1. Skład komisji konkursowej, zwanej dalej Komisją, ustala Starosta Olkuski w drodze zarządzenia.
2. Do zadań Komisji należy:
1) ocena formalna i merytoryczna ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu;
2) przygotowanie dla Zarządu Powiatu w Olkuszu rekomendacji.
3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
4. Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Komisja rozpatruje oferty bez zbędnej zwłoki, od ostatniego dnia składania ofert.
6. Członek Komisji związany z podmiotem wnioskującym o dotację (członek stowarzyszenia, wolontariusz, członek władz czy też członek władz związków stowarzyszeń) zostaje wyłączony z prac Komisji w zakresie, w którym rozpatrywana jest oferta.
7. Każdy członek Komisji przed rozpoczęciem działalności Komisji, jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia w sprawie, o której mowa w pkt. 6.
8. Komisja rozpatruje oferty z zachowaniem warunków określonych w art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
9. Postępowanie konkursowe Komisja przeprowadza w następujących etapach:
1) sprawdzenie czy oferty spełniają wymagania formalne przewidziane w Regulaminie konkursu;
2) podjęcie decyzji o dopuszczeniu do rozpatrzenia ofert spełniających wymagania formalne lub o odrzuceniu ofert niespełniających tych wymagań;
3) merytoryczna ocena ofert dopuszczonych do rozpatrzenia;
4) wyłonienie przez Komisję konkursową oferty/ofert;
5) rekomendacja Zarządowi Powiatu w Olkuszu pozytywnie zaopiniowanych ofert.
10. Kryteria oceny formalnej, w szczególności kryteria określone w art. 15 ust 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wraz ze skalą punktową zawarte są w ogłoszeniu konkursowym.
11. Na podstawie przyznanej punktacji sporządza się listę ofert z wyszczególnieniem ilości uzyskanych punktów.
12. Komisja rekomenduje Zarządowi Powiatu w Olkuszu oferty, które uzyskały największą ilość punktów.
13. Z czynności Komisji sporządza się protokół przekazywany Zarządowi Powiatu w Olkuszu wraz z listą zaopiniowanych ofert; protokół podpisują członkowie Komisji.
14. Komisja ulega rozwiązaniu po podjęciu przez Zarząd Powiatu w Olkuszu decyzji o dofinansowaniu zadania.

§ 9. Informacja o sposobie tworzenia „Programu” oraz o przebiegu konsultacji

Program został opracowany na podstawie doświadczeń z lat poprzednich oraz bieżących zdefiniowanych potrzeb i oczekiwań społecznych. Program był konsultowany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – Ogłoszenie Starosty Olkuskiego z dnia 22 września 2023 r. – w terminie od 27.09.2023 r. do 18.10.2023 r. Projekt Programu wraz z formularzem konsultacyjnym do zgłaszania uwag, opinii lub propozycji zapisów został umieszczony na stronie internetowej Starostwa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępniony do wglądu w Wydziale Polityki Społecznej i Promocji Starostwa Powiatowego w Olkuszu.


Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu ,,Programu współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.

Przedmiot konsultacji

„Program współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.

Podstawa prawna

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 3 Regulaminu Konsultacji stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVII/378/2010 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Starosta Olkuski ogłosił konsultacje „Programu współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.

Podmiot uprawniony do konsultacji

• organizacje pozarządowe;
• podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Cel konsultacji

Celem konsultacji było zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym, działającym na terenie powiatu olkuskiego.

Termin konsultacji

Konsultacje trwały od 27.09.2023 r. do 18.10.2023 r.

Sposób zgłoszenia uwag i opinii

Uwagi i opinie należało wnosić w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną, na formularzu stanowiącym załącznik do Ogłoszenia Starosty Olkuskiego z dnia 22.09.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji.

Wynik konsultacji

W terminie przeprowadzenia konsultacji, tj. od 27.09.2023 r. do 18.10.2023 r. nie wpłynęła żadna uwaga i żadna opinia dotycząca projektu „Programu współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.

Sprawozdanie przyjęto na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 08.11.2023 r.


Sprawdź programy z poprzednich lat:

Program współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok:

Program współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok:

Program współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok:

Program współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Program współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Program współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

 

 

 

 


Drukuj