next
pause
play
prev

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów (SRK)

Jolanta Banyś

Adres
Mickiewicza 2,
32-300 Olkusz

Pokój:
014 (Niski parter)

Kontakt
Telefon: +48 (32) 647 87 76
E-mail: rzecznik@sp.olkusz.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów urzęduje w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Olkuszu tj.:
Poniedziałek: 7.00 do 17.00
Wtorek - Czwartek: 7.00 do 15.00
Piątek: dzień wewnętrzny

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów w szczególności należy:

  1. Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów.
  2. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach o ochronę praw i interesów konsumentów.
  3. Współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.
  4. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lub w przepisach odrębnych.

Wysyłając pismo/Składając wniosek do powiatowego rzecznika konsumentów, przekazujesz nam swoje dane osobowe (np. imię, nazwisko, adres email). Będziemy je przetwarzać w celu ochrony konsumentów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Nie przekazujemy Twoich danych organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym. Twoje dane mogą zostać przekazane do innych organów administracji np. UOKiK, prokuratury i wykorzystane w postępowaniach administracyjnych bądź sądowych. Okres przechowywania danych osobowych w przypadku każdej instytucji reguluje odpowiednia instrukcja kancelaryjna ustalana zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1984 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 217). Masz prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych, możesz też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Na podstawie danych osobowych nie podejmujemy żadnych zautomatyzowanych decyzji, w tym nie stosujemy profilowania. Administratorem danych osobowych zawartych w piśmie przesłanym adres rzecznika jest Starosta Olkuski. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2

  • Informacje na temat reklamacji towarów i usług, odstąpienia od umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa znajdą Państwo na stronie: www.prawakonsumenta.uokik.pl
  • Konsumenckie Centrum E-porad pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl
  • Infolinia konsumencka: 801 440 220
     

Użyteczne linki:

Pomoc dla konsumentów
Pomoc dla konsumentów