next
pause
play
prev

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Starostwa Powiatowego w Olkuszu

Starostwo Powiatowe w Olkuszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Olkuszu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Wyłączenia

 • Dokumenty w formie załączników, które pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej.
 • Informacje niedostępne cyfrowo w całości - opublikowane przed 23.09.2018r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Barczyk.
 • E-mail: ewa.barczyk@sp.olkusz.pl
 • Telefon: +48 643 08 36

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starostwo Powiatowe w Olkuszu
 • Adres: ul. Mickiewicza 2,
  32-300 Olkusz
 • E-mail: spolkusz@sp.olkusz.pl
 • Telefon: +48 32 643 04 14

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziby Starostwa Powiatowego w Olkuszu:
 

BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO W OLKUSZU przy ul. Mickiewicza 2

Budynek wielokondygnacyjny. Do budynku prowadzą dwa wejścia, oba od strony ul. Mickiewicza. Wejście główne znajdujące się po stronie północnej budynku posiada dodatkowe wejście z poziomu chodnika, umożliwiające dostęp do dźwigu osobowego. Dźwig zapewnia komunikację na poziomy 0-2 budynku. W części południowej znajduje się dodatkowe wejście na poziom -1 budynku. Do wejścia prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych.

Budynek posiada własny parking z 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych, znajdujące się przy wejściu głównym do budynku.

Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO w Olkuszu przy Al.  1000-lecia 1a

Budynek parterowy posiada wejście główne z poziomu chodnika. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych.

Budynek posiada własny parking z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych, znajdujący się przy wejściu głównym do budynku.

Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

ZAMIEJSCOWY REFERAT REJESTRACJI POJAZDÓW W WOLBROMIU w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom, pok 110, przy ul. Krakowskiej 1

Budynek wielokondygnacyjny. Wejście główne do budynku umożliwia podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy umożliwiający dostęp na pierwsze i drugie piętro budynku.  Osoby z niepełnosprawnością ruchową są obsługiwane na parterze budynku. Potrzebę taką należy zgłosić w Biurze Podawczym.  

Przed budynkiem znajduje się  parking z wydzielonymi 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowanymi przy wejściu głównym do budynku, od strony rynku.  

Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH w Olkuszu przy Al. 1000-lecia 2c

Jednostka zlokalizowana na II piętrze wielokondygnacyjnego budynku Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu. Wejście główne do budynku umożliwia podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy umożliwiający dostęp na pierwsze i drugie piętro budynku.

Przed budynkiem znajduje się  parking z wydzielonymi 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowanymi przy wejściu głównym do budynku.

Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W OLKUSZU przy ul. Piłsudskiego 21

Jednostka znajduje się w wielokondygnacyjnym budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, na poziomie 0. Do jednostki prowadzi wejście zlokalizowane w północnej części budynku, od strony ul. Bocznej. Wejście dostępne jest z poziomu chodnika.

Budynek posiada własny parking z wydzielonymi 2 miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowanymi przed wejściem do budynku.

Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.