Stan dróg w miejscowościach Żurada oraz Tarnawa i Imbramowice

Ponad 10 milionów zł. dla Powiatu Olkuskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Ponad 10 milionów zł dofinansowania otrzymał w sumie Powiat Olkuski z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi nr 1074K – ul. Starowiejskiej w Żuradzie oraz na remont drogi powiatowej nr 1155K w miejscowościach Tarnawa i Imbramowice.

W ramach pierwszego zadania Powiat Olkuski wykona generalną przebudowę drogi powiatowej nr 1074K w Żuradzie na odcinku od skrzyżowania z ul. Mazaniec do pętli autobusowej. Zakres zadania obejmuje kompletną przebudowę wszystkich warstw nawierzchni tej drogi na długości ok. 2,5 km wraz z kanalizacją deszczową oraz chodnikiem. Łączna wartość zadania to kwota niemal 10,5 mln zł, a uzyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi niespełna 6,3 mln zł. 

Żurada to czwarte co do wielkości sołectwo Gminy Olkusz, gdzie ciągle przybywa nowych domów. Cieszę się, że mieszkańcy nareszcie będą mogli bezpiecznie do nich dojeżdżać – podkreśla wicestarosta Paulina Polak.

Zadanie dotyczące drogi powiatowej 1155K w miejscowościach Tarnawa i Imbramowice  obejmie swoim zakresem remont tej drogi na odcinku 5,5 km tj. wymianę pełnej konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem poboczy. Wartość robót w ramach tego zadania wynosi niemal 9 mln zł, a wysokość uzyskanego dofinansowania to niespełna 4 mln. zł.

Remont drogi powiatowej 1155K to bardzo ważne zadanie dla mieszkańców gminy Trzyciąż i powiatu olkuskiego, którego realizacja zapewni bezpieczny i komfortowy skrót w drodze do szkoły, pracy czy lekarza. Przeznaczony do remontu trakt prowadzi do lokalnych atrakcji turystycznych oraz zabytkowych obiektów sakralnych w Imbramowicach – zaznacza wiceprzewodniczący Rady Powiatu Paweł Rykała.

Z nieukrywaną radością przyjęłam informację o dofinansowaniu przeznaczonym na remont tej drogi. Dzięki przyznanym środkom przejeżdżający po wyremontowanej drodze będą mogli bezpiecznie podziwiać piękne krajobrazy gminy Trzyciąż. Realizacja tego zadania będzie dobrym przykładem współdziałania Zarządu i Rady Powiatu w Olkuszu z Wójtem i Radą Gminy Trzyciąż – dodaje radna Rady Powiatu Wanda Klimek.

W imieniu całego Zarządu Powiatu pragnę serdecznie podziękować za przyznane dofinansowanie, ponieważ drogi powiatowe objęte pomocą finansową stanowią ważną część sieci dróg na terenie powiatu. Warto zaznaczyć, że droga powiatowa nr 1155K przebiega po terenie trzech powiatów (krakowskiego, olkuskiego i miechowskiego), poczynając od miejscowości Skała, poprzez: Sobiesęki, Tarnawę i Imbramowice a skończywszy w Ulinie Wielkiej. Natomiast droga 1074K stanowi główne połączenie miejscowości Żurada z Olkuszem. W sposób szczególny dziękuję Panu Ministrowi Jackowi Osuchowi – Posłowi Ziemi Olkuskiej oraz Wojewodzie Małopolskiemu Panu Łukaszowi Kmicie za zaangażowanie, pomoc i wsparcie dla tych niezmiernie ważnych dla powiatu olkuskiego zadań. Ogromne podziękowania kierujemy również wobec pracowników Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie za pracę nad oceną wniosków o dofinansowanie tych inwestycji - podsumowuje starosta olkuski Bogumił Sobczyk.


Drukuj