Grafika informacyjna ze zdjęciem Sali konferencyjnej

XXXVIII SESJA RADY POWIATU W OLKUSZU

Zawiadamiamy, że 15 czerwca (środa) o godzinie 15:00 odbędzie się XXXVIII sesja Rady Powiatu w Olkuszu.

Zachęcamy do obserwowania transmisji internetowej z obrad.


Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu w Olkuszu w dniu 15 czerwca 2022r. (środa)  o godz. 15.00

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.
 4. Rozpatrzenie przedstawionego przez Zarząd Powiatu Raportu o stanie Powiatu Olkuskiego za 2021 rok:
  • przeprowadzenie debaty nad Raportem,
  • głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Powiatu w Olkuszu wotum zaufania.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2021 rok i podjęcie uchwał:
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za rok 2021,
  • w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Olkuszu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za rok 2021.
 6. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2022 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/287/2021 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21.12.2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Olkuski kredytu długoterminowego.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/290/2021 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego na 2022 rok.
 10. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu międzysesyjnego.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Zakończenie XXXVIII sesji.

Drukuj