UCHWAŁY PODJĘTE NA XLV SESJI RADY POWIATU

Zachęcamy do zapoznania się z listą uchwał podjętych na XLV sesji Rady Powiatu w Olkuszu.

 1. Uchwała Nr XLV/372/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2023 rok.
 2. Uchwała Nr XLV/373/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
 3. Uchwała Nr XLV/374/2023 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Olkuskiego za 2022r.
 4. Uchwała Nr XLV/375/2023 w sprawie przyjęcia „Rocznego Sprawozdania
  z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2022 roku w Powiecie Olkuskim”.
 5. Uchwała Nr XLV/376/2023 w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie bezpieczeństwa Powiatu Olkuskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2022”.
 6. Uchwała Nr XLV/377/2023 w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Olkuskiego w 2022 roku”.
 7. Uchwała Nr XLV/378/2023 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych na terenie Powiatu Olkuskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 8. Uchwała Nr XLV/379/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu za 2022r.
 9. Uchwała Nr XLV/380/2023 w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych na realizację zadań powiatu w 2023 roku.
 10. Uchwała Nr XLV/381/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w 2022 roku wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz efektami pracy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 11. Uchwała Nr XLV/382/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" w 2022 r.
 12. Uchwała Nr XLV/383/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Powiatu w Olkuszu za 2022 rok.
 13. Uchwała Nr XLV/384/2023 w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Olkuszu na 2023r.

Drukuj