Raport o stanie powiatu za 2022

Zarząd Powiatu w Olkuszu przedstawia raport o stanie powiatu za 2022 rok.

Podstawa prawna jego sporządzenia wynika z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, zgodnie z którym zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Zarząd Powiatu w Olkuszu w dniu 10 maja 2023 r. podjął uchwałę w sprawie przedstawienia raportu o stanie powiatu olkuskiego za 2022 rok. Zgodnie z art. 30a ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę. Mieszkańcy powiatu mają możliwość udziału w debacie nad raportem w trybie określonym w art. 30a ust. 6-8 ustawy o samorządzie powiatowym. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu.            

       


Pobierz: RAPORT O STANIE POWIATU 2022


Drukuj