OŚWIADCZENIE STAROSTY OLKUSKIEGO

W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi udziału Starostwa Powiatowego w Olkuszu oraz władz powiatu w sporze pomiędzy przedsiębiorcami mającymi swoje siedziby w Olkuskiej Strefie Aktywności Gospodarczej przy ulicy Wspólnej w Olkuszu, a Urzędem Miasta i Gminy Olkusz - właścicielem tejże Strefy, chcę jednoznacznie i stanowczo uciąć te spekulacje. Starostwo Powiatowe w Olkuszu nie jest stroną tego sporu i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstające problemy (zwłaszcza komunikacyjne) w tym zakresie.  

Starosta Olkuski jako organ wydający decyzję pozwolenia na budowę obiektu - Galerii handlowej przy ulicy Wspólnej, w Olkuskiej Strefie Aktywności Gospodarczej dopełnił w tym zakresie wszelkich wymaganych prawem czynności i nie miał podstaw do odmowy wydania tej decyzji. Należy jednoznacznie pokreślić, że pozwolenie na budowę zostało wydane, ponieważ spełniało wszystkie wymogi określone przepisami prawa, w tym ten kluczowy - związany z dostępem do drogi publicznej.

Ten ostatni wymóg inwestor spełnił załączając uchwałę Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 marca 2012 roku oraz odpowiednie decyzje burmistrza Romana Piaśnika z dnia 14.06.2021 r., 14.11.2022 r. o zgodzie udzielonej na lokalizację zjazdów (o parametrach zjazdu publicznego) do drogi gminnej tj. ulicy Wspólnej w Olkuszu. Z uwagi na to, iż ul. Wspólna to droga gminna, a droga E94 jest drogą krajową, to żadna z tych dróg nie jest zarządzana przez powiat. Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz wydając decyzję z dnia 15.06.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach jednoznacznie potwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30.01.2018 r.

Zatem jedynym adresatem problemów związanych z dużym natężeniem ruchu utrudniającym funkcjonowanie firm znajdujących się w OSAG przy ulicy Wspólnej powinien być Burmistrz Miasta i Gminy w Olkuszu, który już niejednokrotnie deklarował, że niedogodności dla przedsiębiorców zostaną rozwiązane, ale na razie bezskutecznie.

Na spotkaniu z przedsiębiorcami były już prowadzone rozmowy w tym zakresie i ze strony urzędników Starostwa Powiatowego w Olkuszu zostały wyjaśnione wszystkie kwestie związane z wydanym pozwoleniem na budowę, co zostało przyjęte ze zrozumieniem przez obecnych na spotkaniu przedsiębiorców.

Bogumił Sobczyk

Starosta Olkuski


Drukuj