Odpowiedź na prośbę Redaktora Naczelnego Gazety Olkuskiej o dostęp do informacji publicznej

Odnosząc się ogólnie do wszystkich pytań zadanych przez Pana w trybie dostępu do informacji publicznej, złożonych w dniu 15.02.2023r., informuję co następuje:

Umowa na realizację projektu dla zadania pn.: „Budowa nowej drogi (od DP 1068K w rejonie ul. Kluczewskiej do DP 1069K w rejonie SAG w Bukownie) na terenie Gminy Bolesław”, została zawarta pomiędzy Powiatem Olkuskim – Zarządem Drogowym w Olkuszu, a Pracownią Drogową PYLON Sp. z o.o. w dniu 31.10.2019r. Wartość umowy opiewała na kwotę 177.858,00 zł. Projekt budowlany został sfinansowany przez: Gminę Bolesław w kwocie 59.286,00 zł, ZGH Bolesław w kwocie 59.286,00 zł i Powiat Olkuski w kwocie 59.286,00 zł. Termin wykonania projektu został ustalony w umowie na dzień 31.03.2021r.

Z uwagi na działalność górniczą na terenie Gminy Bolesław i zapisy miejscowego planu zagospodarowania droga została wybudowana w miejscu optymalnym.

Roboty budowlane w kwocie niespełna 7,5 mln zł zostały sfinansowane w całości przez Gminę Bolesław.

Odnosząc się szczegółowo do poszczególnych pytań postawionych we wniosku jw. informuję co następuje:

ad.1. Powiat zlecając opracowanie projektu dla zadania jw. zdecydował o przebiegu drog na podstawie:

  • Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bolesław przyjętego Uchwałą Rady Gminy NR XXVIII/281/2021 z dnia 22 czerwca opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 8 lipca 2021r. pod pozycją 4026. Aktualnie już wybudowana droga przebiega po terenach oznaczonych w planie symbolem 4KDZ – tereny dróg publicznych zbiorczych, oraz na podstawie uzgodnień z kopalnią, która prowadziła rekultywację tego terenu.
  • posiadanych przez Powiat, w miejscu wyznaczonej w MPZP drogi, gruntów i deklaracji ZGH „Bolesław” o nieodpłatnym przekazaniu gruntów pod drogę. Koszty odszkodowań za grunty zostały zatem zminimalizowane,
  • minimalnej konieczności wykonywania zjazdów na grunty przyległe z uwagi na przebieg drogi w rejonie gruntów leśnych,
  • braku konieczności wykonywania dróg serwisowych.
  • uzgodnień i badań opracowanych przez Projektanta już na etapie projektu.

ad.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bolesław zawiera informację na temat terenów, na których było prowadzone wydobycie jak również na temat przydatności terenów do zabudowy.

Informacje na temat miejscowego planu posiada również Zarząd Powiatu w Olkuszu, który w związku z art.17 pkt6) lit.b) ma obowiązek uzgodnienia projektu planu przed jego uchwaleniem.

Zgodnie z ustaleniami aktualnie obowiązującego planu (§9 pkt2) lit.c) uchwały jw.) w rejonie obwodnicy występuje teren kategorii „Cw” co oznacza: „teren w obrębie którego prowadzone są prace uzdatniające mające na celu przywrócenie możliwości lokalizacji obiektów budowlanych – dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych po zakończeniu prac uzdatniających”. Na uwagę zasługuje fakt, że droga jest wyznaczona w miejscowym planie Bolesławia od 1986 roku, a aktualne tereny kategorii „Cw” na etapie planowania w 2016 roku były terenami „C”, w obrębie których lokalizowanie obiektów budowlanych nie jest dozwolone ze względu na możliwość występowania dużych deformacji nieciągłych. Mimo tego Zarząd Powiatu w Olkuszu postanowieniem WA.670.4.2016 z dnia 20.04.2016r. uzgodnił projekt miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Bolesław – kopia uzgodnienia w załączeniu. Pragnę w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że wiedzę na temat przebiegu drogi posiadał również ówczesny Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Paweł Piasny, który ww. postanowieniem uzgodnił projekt planu miejscowego przedłożony przez Wójta Gminy nie wnosząc do niego żadnych uwag.

ad.3. Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze odpowiedzialność za szkodę ponosi przedsiębiorca prowadzący ruch zakładu górniczego, wskutek którego wystąpiła szkoda, a Właściciel nie może sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego, który jest prowadzony zgodnie z ustawą. Może on jednak żądać naprawienia wyrządzonej tym ruchem szkody, na zasadach określonych ustawą.

Na etapie projektowania Projektant działając z upoważnienia Dyrektora Zarządu Drogowego w Olkuszu wystąpił pisemnie do Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie oraz Zakładów Górniczo – Hutniczych „Bolesław” S.A. W dniu 03.04.2020r. pismem nr KRA.5120.75.2020.KM Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego  w Krakowie poinformował o cyt: „braku podstaw prawnych działania Dyrektora tut. Urzędu z uwagi na fakt, że przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarów i terenów górniczych” - kopia pisma w załączeniu. Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław” S.A. pismem  GMi/02503/015/2020 z dnia 29.01.2020r., poinformowały, że w rejonie projektowanej trasy występują wszystkie trzy kategorie przydatności terenu do zabudowy, wskazały jako optymalny z uwagi na stabilność górotworu Wariant 1 projektu oraz zaleciły wykonanie szczegółowych badań podłoża w celu określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – kopia pisma w załączeniu. Na etapie projektowania w marcu 2020r. zostały wykonane badania geotechniczne i opracowana „Dokumentacja z badań podłoża wraz z opinią geotechniczną i projektem geotechnicznym” i dodatkowo również w marcu 2020r. została wykonana dokumentacja geofizyczna. Zgodnie z zaleceniami z dokumentacji geofizycznej w projekcie budowlanym zaprojektowano zabezpieczenie konstrukcji przed ewentualnymi szkodami górniczymi w postaci materaca z georusztu i kruszywa. Zaprojektowany materac miał zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa użytkownikom drogi w przypadku ewentualnego pojawienia się pod drogą deformacji, poprzez zapobieżenie gwałtownej deformacji jezdni.

ad.4. Z uwagi na fakt oddania drogi do użytkowania w dniu 18.11.2022r. pomiary natężenia ruchu nie były jeszcze wykonywane. W ciągu drogi powiatowej 1068K Sławków – Krzykawa – Bolesław na odcinku ul. Głównej w Bolesławiu nie był nigdy wprowadzany całkowity zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych. W związku z wybudowaniem obwodnicy faktycznie została zmieniona stała organizacja ruchu i wprowadzono na odcinku drogi powiatowej nr 1068K na terenie gminy Bolesław zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 7,5 tony wyrażony znakiem B-18 z wyłączeniami określonymi na tabliczce podznakowej o treści „Nie dotyczy: -dojazdu do posesji i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w obszarze ulic: Główna, Kluczewska, Laskowska i Szkolna, - służb miejskich, - zaopatrzenia.”

W dniu 13.02.2023r. pismem nr GMi/02690/026/2023 ZGH „Bolesław” S.A. zwróciły się do Zarządu Drogowego w Olkuszu z wnioskiem o zezwolenie na wykonanie badań gruntu w rejonie nowo wybudowanej obwodnicy Bolesławia i niezwłocznie pismem nr ZD-2/660/37/2023 z dnia 14.02.2023r. zgoda została udzielona. Badania gruntu zostały wykonane i oczekujemy na wyniki. Po uzyskaniu wyników zostaną wspólnie z ZGH „Bolesław” i Gminą Bolesław podjęte dalsze decyzje. Jeżeli okaże się, że zajdzie konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń, zostaną one wykonane i droga zostanie bezpiecznie udostępniona do ruchu.

ad.5. Wystąpienie w dniu 14.02.2023r. deformacji nieciągłej w sąsiedztwie obwodnicy Bolesławia nie spowodowało uszkodzeń konstrukcji drogi. Wykonawca robót udzielił gwarancji na wykonane przez siebie roboty, a odpowiedzialność za szkody górnicze została opisana w punkcie ad.3. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę robót obowiązuje od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót przez okres 84 miesięcy.


Załączniki:

Prośba Redaktora Naczelnego Gazety Olkuskiej o dostęp do informacji publicznej

Odpowiedź na prośbę o dostęp do informacji publicznej - ZD1.7021.43.2023.PP_z_27.02.2023

 

 

 

Informacja ZGH Bolesław - GMi/02503/015/2020 z 29.01.2020 str. 1.
Informacja ZGH Bolesław - GMi/02503/015/2020 z 29.01.2020 str. 2
Informacja ZGH Bolesław - GMi/02503/015/2020 z 29.01.2020 - mapa
Informacja Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie - KRA.5120.75.2020.KM z 03.04.2020
Postanowienie WA.670.4.2016 z 20.04.2016

 

 

 

 

 

 


Drukuj