next
pause
play
prev

Zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego w powiecie olkuskim
Beneficjent POWIAT OLKUSKI

Projekt: ,,Zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego w powiecie olkuskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM),

Oś Priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1. E-administracja i otwarte zasoby, Podziałanie 2.1.4. E-usługi w informacji przestrzennej.

Nr Projektu: RPMP.02.01.04-12-0076/16

Całkowita wartość Projektu: 6 700 040,55 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu: 6 700 040,55 PLN

Dofinansowanie Projektu: 6 030 036,31 PLN

Okres realizacji Projektu w latach: 2016-2021


Projekt umożliwi zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Olkuszu oraz elektroniczne procedowanie dokumentów z nim związanych. W ramach zaplanowanych zadań wdrożone zostaną e-usługi z dziedziny geodezji i kartografii, umożliwiające składanie i realizację wniosków poprzez platformę e-PUAP za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych oraz profili zaufanych. Dzięki realizacji projektu, działalność Powiatu zostanie oparta na nowoczesnych narzędziach z dziedziny ICT, przez co komunikacja oparta na tej technologii stanie się elementem życia codziennego jego mieszkańców.


Efektem realizacji projektu będzie osiągnięcie wymiernych korzyści w wymiarze społecznym oraz gospodarczym dla ogółu obywateli, będących jego odbiorcami. Udostępnienie e-usług o wysokim poziomie dojrzałości spowoduje wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie oferowanych przez nie możliwości oraz wymiernych korzyści w dostępie online.

Projekt swoim zakresem obejmuje następujące zadania:
Zadanie 1. Weryfikacja i poprawa jakości danych ewidencyjnych dla jednostki ewidencyjnej Olkusz Gmina.
Zadanie 2. Utworzenie inicjalnej powiatowej bazy danych GESUT oraz bazy danych BDOT500 dla jednostek ewidencyjnych: Trzyciąż, Klucze, Olkusz Gmina, Bolesław.
Zadanie 3. Digitalizacja materiałów zasobu stanowiących operaty techniczne, dokumentów stanowiących akty notarialne, orzeczenia sądowe i decyzje administracyjne, zasilenie nimi systemu teleinformatycznego, opisanie metadanymi rejestru prac geodezyjnych oraz rejestru operatów technicznych w systemie teleinformatycznym.
Zadanie 4. Doposażenie serwerowni
Zadanie 5. Opracowanie i zaprogramowanie mechanizmów automatycznej archiwizacji bazy danych.
Zadanie 6. Zakup macierzy dyskowej z niezbędnym oprogramowaniem.
Zadanie 7. Doposażenie w sprzęt komputerowy
Zadanie 8. Zakup, wdrożenie i opieka posprzedażowa oprogramowania realizującego e-usługi publiczne wraz z integracją e-usług z e-PUAP oraz SOD.
Zadanie 9. Szkolenia z zakresu administrowania modułami e-usług geodezyjnych niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i trwałości systemu i infrastruktury całości projektu.
Zadanie 10. Opracowanie analizy finansowej, ekonomicznej oraz ryzyka.
Zadanie 11. Koszty pośrednie w tym