next
pause
play
prev

Staże


Staże z możliwością wypłaty stypendium są jedną z form współpracy z pracodawcami w ramach projektu "Inwestujemy w zawodowców - rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim".

Staże dla uczniów - staże będą realizowane głównie w wakacje oraz dni wolne od zajęć. Wykraczają one poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego. Przeznaczone są dla uczniów technikum.
- Czas trwania stażu wynosi 150h.
- Uczniowi przysługuje wypłata stypendium stażowego w wysokości 1500,00 zł brutto.
- W przypadku staży odbywających się poza miejscem zamieszkania uczeń będzie mógł ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu do wysokości kosztu przejazdu środkiem publicznym na danej trasie.

W ramach staży dla uczniów zostaną również zwrócone pracodawcy koszty, jakie poniósł on w związku z przyjęciem ucznia na staż, w tym:
- koszt szkolenia bhp,
- zakupu materiałów,
- oddelegowania opiekuna do opieki nad stażystami

AKTUALNOŚCI
15.04.2019 r
Dziś rozpoczynamy rekrutację na staże wakacyjne. Zachęcamy do składania zgłoszeń.