Kompleksowa termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Olkuskiego

Inwestycje UE Odsłony: 1158

Przedsięwzięcie polegało na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych oraz zastosowaniu energii odnawialnej, które mają wpływ na obniżenie aktualnej ilości zużywanej energii cieplnej i mocy cieplnej obiektów, obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz na redukcje emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza.

Tytuł Projektu:

Kompleksowa termomodernizacja oraz wymiana instalacji elektrycznej na energooszczędną w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Olkuskiego

Nazwa programu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Olkuskiego.
 
Wnioskodawca i Beneficjent bezpośredni projektu: Powiat Olkuski
Realizator projektu: Starostwo Powiatowe w Olkuszu
 
Nr projektu: RPMP.04.03.02-12-0211/16
Okres realizacji Projektu w latach: 2015-2019
 
Całkowita wartość Projektu: 8 472 834,17 PLN
Dofinansowanie Projektu ze środków UE: 3 850 389,77 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane: 6 417 316,28 PLN
Całkowite koszty niekwalifikowane: 2 055 517,89 PLN
Wkład własny Beneficjenta: 2 566 926,51 PLN
 
Zostały przeprowadzone prace usprawniające i podnoszące efektywność systemu cieplnego, modernizacja oświetlenia oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Przy określaniu szczegółowego zakresu prac dotyczących termomodernizacji obiektów kierowano się wnioskami Audytu, przepisami oraz wytycznymi opisanymi w kartach technicznych wybranych systemów służących wykonaniu zaplanowanych prac. Charakter planowanej inwestycji z założenia był całościowy, przewidziane zadania wzajemnie się uzupełniały, pozwalały w sposób długofalowy zaspokoić potrzeby beneficjenta. Zrealizowana inwestycja jest wynikiem analiz dotychczasowego sposobu funkcjonowania i planów beneficjenta dotyczących utrzymania i rozwoju placówek oświatowych na kolejne lata. Wskazane w Audytach optymalne warianty przedsięwzięcia termomodernizacyjnego umożliwiające zmniejszenie strat przez przenikanie, są podstawą projektu i umożliwiają zmniejszenie kosztów rocznych utrzymania budynków oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Natomiast, jego istotne uzupełnienie stanowi wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja oświetlenia. Projekt przyczynia się do znacznej poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Olkuskiego poprzez zmniejszenie zużycia energii końcowej o 59,53% oszczędności rocznie, zmniejszenie emisji CO2 o 58,12% oraz w wyniku realizacji projektu następuje obniżenie emisji pyłów PM10 o 59,87% oraz PM 2,5 o 59,87%. Projekt nie przewiduje wykorzystania Kogeneracji. W Audytach przewidziano zastosowanie zaworów pionowych oraz termostatycznych z głowicami, a także indywidualne liczniki C.O i C.W.U. dla wszystkich szkół.

Zakres przedmiotowego projektu skupił się na trzech placówkach oświatowych:

I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu, ul. Polna 8
Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu, ul. Francesco Nullo 32
Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 1

Zakres prac w projekcie obejmował:

Drukuj