next
pause
play
prev

Zasady i ograniczenia

Poniżej prezentujemy aktualne zasady oraz ograniczenia w funkcjonowaniu wprowadzone w celu zatrzymania rozprzestrzeniania się epidemii nowego koronawirusa SARS-CoV-2.

Przeczytaj i przestrzegaj!  

   

2 METRY
MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PIESZYMI

CZEGO DOTYCZY?

   

Zachowania 2-metrowej odległości między pieszymi

NA CZYM POLEGA?

   

W przypadku uzasadnionej konieczności przemieszczanie się należy zachować minimalną odległość - 2 metrów między pieszymi. 

Dotyczy to także rodzin i bliskich. 

Wyłączeni z tego obowiązku są:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),

 • osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

DO KIEDY OBOWIĄZUJE?

   

do odwołania


   

   

ZAKAZ WYCHODZENIA NA ULICĘ NIELETNICH
BEZ OPIEKI DOROSŁEGO

CZEGO DOTYCZY?

   

Przebywania osób nieletnich poza domem bez opieki dorosłego

NA CZYM POLEGA?

   

Dzieci i młodzież nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.

Obowiązuje dzieci i młodzież, które nie ukończyły 13 roku życia.

DO KIEDY OBOWIĄZUJE?

   

do odwołania


   

   

OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA
W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

CZEGO DOTYCZY?

   

Noszenia maseczek lub innego rodzaju osłony na usta i nos.

NA CZYM POLEGA?

   

Wszyscy (oprócz kilku wyjątków wymienionych poniżej) mają obowiązek zasłaniania ust i nosa na ulicy, podczas ruchu pieszego, w urzędach, sklepach, miejscach świadczenia usług, zakładach pracy.

Ograniczenie nie dotyczy: 

 • dzieci do 4 lat,
 • osób, które mają problemy z oddychaniem (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),
 • osób, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),
 • osób poruszające się samochodem – jeżeli pasażerowie mieszkają ze sobą,
 • osób poruszające się samochodem – jeżeli przebywa tam jedynie kierowca albo kierowca z dzieckiem do lat 4,
 • pracowników w zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej i obiektach handlowych. WAŻNE! Osoby, które bezpośrednio obsługują interesantów lub klientów w tych miejscach, mają jednak obowiązek zakrywania ust i nosa!
 • kierowców publicznego transportu zbiorowego i przewoźników prywatnych – pod warunkiem, że są oddzieleni od pasażerów przesłoną,
 • duchownych sprawujących obrzędy religijne,
 • rolników wykonujących prace w gospodarstwie,
 • żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe,
 • osób przebywających w lesie.

DO KIEDY OBOWIĄZUJE?

   

 do odwołania.


   

   

ZAKAZ KORZYSTANIA Z PLACÓW ZABAW, OGRÓDKÓW ZOOLOGICZNYCH, ROWERÓW MIEJSKICH

CZEGO DOTYCZY?

   

Korzystania z ogrodów zoologicznych, placów zabaw, ogrodów jordanowskich (w częściach, gdzie znajdują się plac zabaw lub urządzenia przeznaczone do zabawy dzieci) . Nie można także korzystać na terenach leśnych z miejsc biwakowania, wiat, urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci. Nie można korzystać z rowerów miejskich.

 

DO KIEDY OBOWIĄZUJE?

   

do odwołania


   

   

KOMUNIKACJA PUBLICZNA

CZEGO DOTYCZY?

   

Przejazdów zbiorowym transportem publicznym.

NA CZYM POLEGA?

   

W autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Najlepiej – żeby co drugie miejsce siedzące pozostało puste. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

DO KIEDY OBOWIĄZUJE?

   

do odwołania


   

   

SAMOCHODY WIĘKSZE NIŻ 9-OSOBOWE

CZEGO DOTYCZY?

   

Przejazdów samochodami większymi niż 9-osobowe i zbiorowym transportem prywatnym.

NA CZYM POLEGA?

   

W samochodzie powyżej 9 miejsc siedzących maksymalnie połowa miejsc może być zajęta.

DO KIEDY OBOWIĄZUJE?

   

do odwołania


   

   

RUCH LOTNICZY

CZEGO DOTYCZY?

   

Pasażerskich lotów krajowych i międzynarodowych.

DO KIEDY OBOWIĄZUJE?

   

do 9 maja 2020 r.


   

   

MIĘDZYNARODOWY RUCH KOLEJOWY

 

CZEGO DOTYCZY?

   

Podróży pociągami relacji międzynarodowych.

DO KIEDY OBOWIĄZUJE?

   

do odwołania

     

   

ZAKAZ ZGROMADZEŃ I IMPREZ

CZEGO DOTYCZY?

   

Organizowania zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań.

NA CZYM POLEGA?

   

Obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań powyżej 2 osób. Obostrzenie to nie dotyczy spotkań z najbliższymi.


Wyłączone są: zakłady pracy.

Pracodawcy będą musieli jednak zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom.

I tak:

 • pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących,

 • stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.

Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej odległości (1,5m) z obiektywnych względów – np. dlatego, że linia produkcyjna na to nie pozwala – ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii.

Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.

DO KIEDY OBOWIĄZUJE?

   

Do odwołania.


   

   

GALERIE HANDLOWE

CZEGO DOTYCZY?

   

Działalności galerii i centrów handlowych.

NA CZYM POLEGA?

   

Działalność handlową w galeriach handlowych mogą prowadzić jedynie branże:

 • spożywcza,

 • kosmetyczna (z wyjątkiem produktów przeznaczonych do perfumowania lub upiększania),

 • artykułów toaletowych i środków czystości,

 • wyrobów medycznych i farmaceutycznych,

 • artykułów remontowo-budowlanych,

 • prasowa,

 • artykułów dla zwierząt,

 • paliw. 


Ważne! W galeriach mogą być świadczone usługi medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne (na dowóz i wynos). Na terenie galerii z handlu wyłączone są natomiast tzw. wyspy handlowe.

DO KIEDY OBOWIĄZUJE?

   

do odwołania


   

   

LICZBA KLIENTÓW W SKLEPIE

NA CZYM POLEGA?

   

Do sklepów, których powierzchnia usługowa jest mniejsza niż 100 m2: 4 osoby na jedno stanowisko kasowe. Czyli jeśli w sklepie są 2 stanowiska kasowe, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 8 klientów.
Do sklepów, których powierzchnia usługowa jest większa niż 100 m2: 1 osoba na 15 m2 tej powierzchni. Czyli w sklepie o powierzchni 300 m2, może przebywać w jednym momencie na terenie sklepu 20 klientów.

DO KIEDY OBOWIĄZUJE?

   

do odwołania


   

   

GODZINY DLA SENIORÓW

NA CZYM POLEGA?

   

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.

Ważne! Stacje benzynowe zostają wyłączone z tzw. „godzin dla seniora”.

Apteki natomiast w czasie tych dwóch godzin (10:00-12:00) będą mogły obsługiwać także tych, dla których nabycie leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.

DO KIEDY OBOWIĄZUJE?

   

do odwołania


   

   

LICZBA KLIENTÓW NA TARGU

NA CZYM POLEGA?

   

Na terenie targowiska czy bazaru może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożona przez 4. Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 80 klientów.

DO KIEDY OBOWIĄZUJE?

   

do odwołania


   

   

LICZBA KLIENTÓW NA POCZCIE

NA CZYM POLEGA?

   

Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2. Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób.

DO KIEDY OBOWIĄZUJE?

   

do odwołania


   

   

WIELKOPOWIERZCHNIOWE SKLEPY BUDOWLANE

NA CZYM POLEGA?

   

W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.

DO KIEDY OBOWIĄZUJE?

   

do odwołania


   

   

SALONY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE I TATUAŻU

CZEGO DOTYCZY?

   

Zamknięcia wszystkich zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, salonów tatuażu i piercingu.

NA CZYM POLEGA?

   

Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.

DO KIEDY OBOWIĄZUJE?

   

do odwołania


   

   

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE

CZEGO DOTYCZY?

   

Udziału w wydarzeniach o charakterze religijnym.

NA CZYM POLEGA?

   

W mszy lub innym obrzędzie religijnym może uczestniczyć ograniczona liczba osób. Jest to 1 uczestnik na 15 m2 powierzchni danego budynku, wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Na cmentarzu może przebywać nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu, wyłączając z tego osoby sprawujące posługę, a także osoby dokonujące pochowania lub osoby zatrudnione przez zakład lub dom pogrzebowy.

Ważne! Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

DO KIEDY OBOWIĄZUJE?

   

do odwołania


   

   

GRANICE POLSKI

CZEGO DOTYCZY?

   

przekraczania granic Polski przez cudzoziemców

NA CZYM POLEGA?

   

Granice naszego kraju mogą przekraczać tylko i wyłącznie:

 • obywatele RP,

 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP,

 • osoby, które posiadają Kartę Polaka,

 • dyplomaci,

 • osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę,

 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant placówki Straży Granicznej - po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej – może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),

 • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Ważne! Transport cargo działa normalnie. 

DO KIEDY OBOWIĄZUJE?

   

3 maja 2020 r.


   

   

SZKOŁY I UCZELNIE

CZEGO DOTYCZY?

   

Zajęć w szkołach i na uczelniach.

NA CZYM POLEGA?

   

Wszystkie szkoły i uczelnie w Polsce są zamknięte. Lekcje i zajęcia nie odbywają się stacjonarnie, a przez Internet za pomocą platform e-learningowych. Lekcje na odległość prowadzone są według określonych zasad. Nauczyciele i uczniowie na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje mogą znaleźć materiały dydaktyczne zgodne z aktualną podstawą programową.

Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego. 

 

WAŻNE! TERMINARZ EGZAMINÓW:

 • Egzamin ósmoklasisty: 16-18 czerwca 2020 r.

 • Egzamin maturalny: 8-29 czerwca 2020 r. (WAŻNE! Egzamin ustny nie odbędzie się)

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017): 22 czerwca-9 lipca 2020 r.

 • Egzamin zawodowy (Formuła 2019): 17-28 sierpnia 2020 r.

 

DO KIEDY OBOWIĄZUJE?

   

24 maja 2020 r.


   

   

ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA

CZEGO DOTYCZY?

   

Działalności żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli.

NA CZYM POLEGA?

   

Działalność żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli jest zawieszona. Kwestia ponoszenie opłat przez rodziców w czasie ich zawieszenia, powinna zostać uregulowana w statucie żłobka, jak również w umowie z rodzicami.

Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

DO KIEDY OBOWIĄZUJE?

   

6 maja 2020 r.


   

   

GASTRONOMIA

CZEGO DOTYCZY?

   

Działalności restauracji, kawiarni czy barów.

NA CZYM POLEGA?

   

Wszystkie restauracje, kawiarnie czy bary mogą świadczyć jedynie usługi na wynos i na dowóz. Nie ma możliwości wydawania posiłków czy napoi na miejscu.

DO KIEDY OBOWIĄZUJE?

   

do odwołania


   

   

KULTURA

CZEGO DOTYCZY?

   

Działalności instytucji kultury

NA CZYM POLEGA?

   

Wszystkie instytucje kultury pozostają zamknięte. Są to m.in. muza, galerie sztuki, teatry, filharmonie, opery, kina, kluby filmowe, biblioteki, archiwa oraz  stała działalność  związana z kulturą.

Ważne! Do odwołania zamknięte pozostają również: siłownie, baseny, kluby fitness i taneczne.

DO KIEDY OBOWIĄZUJE?

   

do odwołania


   

   

KWARANTANNA

KOGO DOTYCZY?

   

Osób, które:

 • wracają z zagranicy,

 • miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem,

 • przekraczają granicę w celu podejmowania pracy na terytorium państwa sąsiedniego, bądź na terytorium RP (od 27.03.2020),

 • mieszkają z osobą, która będzie kierowana od 1 kwietnia na kwarantannę (przepis wchodzi w życie 1.04.2020 i dotyczy osób nowo objętych kwarantanną).

NA CZYM POLEGA?

   

 Kwarantanna trwa 14 dni. Przez ten czas:

 • w żadnym wypadku nie można opuszczać domu,

 • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,

 • w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie,

 • w przypadku występowania objaw choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Jeśli osoba poddawana kwarantannie nie ma możliwości spędzenia jej w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę i tam ta osoba będzie mogła się udać.
 

Ważne! Policja w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdzają, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

Ważne! Jeżeli wracasz z zagranicy i nie masz możliwości spędzenia kwarantanny w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę.

DO KIEDY OBOWIĄZUJE?

   

3 maja 2020 r.


   

   

HOTELE

CZEGO DOTYCZY?

   

Działalności hoteli i innych miejsc noclegowych

NA CZYM POLEGA?

   

Hotele i inne miejsca noclegowe zostają zamknięte. Mogą pozostać otwarte tylko i wyłącznie dla:

 • osób w kwarantannie lub izolacji,

 • personelu medycznego,

 • osób w delegacji i dla tych, którzy korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych (dotyczy to np. pracowników budowlanych),

 • osób, które były zakwaterowane w obiekcie noclegowym przed 31 marca.

Ważne! Jeśli więc przed wejściem w życie nowych przepisów nocowałeś w hotelu, możesz dokończyć swój pobyt zgodnie z planem.

DO KIEDY OBOWIĄZUJE?

   

do odwołania Źródło: https://www.gov.pl/