next
pause
play
prev

Zarząd Powiatu

Starosta Olkuski
Paweł Piasny - Przewodniczący Zarządu Powiatu

Wicestarosta Olkuski
Bogumił Sobczyk


Członkowie Zarządu
Piotr Gamrot
Jan Orkisz
Krzysztof Dąbrowski


Sekretarz Powiatu
Marcin Wójcik

Skarbnik Powiatu
Bogdan Polak

Kompetencje Zarządu Powiatu:
Zarząd jest organem wykonawczym powiatu, wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:
- przygotowanie projektów uchwał
- wykonywanie uchwał rady
- gospodarowanie mieniem powiatu
- wykonywanie budżetu powiatu
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu

W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.

Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym Powiatowego Urzędu Pracy

Starosta składa Radzie Powiatu na każdej sesji sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Budżet i majątek Powiatu