next
pause
play
prev

Zespół ds. Zamówień Publicznych

Adres
Mickiewicza 2,
32-300 Olkusz

Pokój:
302 (II piętro)

Telefon:
+48 (32) 647 66 70

Zadania
Do zadań zespołu należy nadzór nad prawidłowym stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych i innych aktów prawnych obowiązujących w tym zakresie:
1) nadzór nad przygotowaniem dokumentacji i prowadzeniem postępowań w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie,
2) współpraca z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych,
3) prowadzenie rejestrów zamówień publicznych realizowanych przez Zarząd Powiatu,
4) publikacja przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych ogłoszeń, zawiadomień, informacji oraz sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,
5) nadzór nad zgodnością wewnętrznych regulacji prawnych z przepisami ustawy
Prawo zamówień publicznych,
6) przygotowywanie projektów wewnętrznych regulacji prawnych oraz opinii
w zakresie udzielania zamówień publicznych,
7) obsługa prac Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.