next
pause
play
prev

Wydział Rachunkowości

Dyrektor

Edyta Dorman

Adres
Mickiewicza 2,
32-300 Olkusz

Pokoje:
310 (II piętro), 311 (II piętro)
Telefon: +48 (32) 647 87 95

Zadania
Szczegółowy zakres działania Wydziału Rachunkowości:
1. opracowywanie projektu planu finansowego Starostwa Powiatowego w Olkuszu na podstawie projektów wydziałów,
2. sprawdzanie poprawności wniosków wydziałów dotyczących zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu,
3. koordynowanie, nadzorowanie i rozliczanie wykonania planu realizowanych przez Starostwo Powiatowe dochodów i wydatków budżetowych,
4. sporządzanie analiz i informacji oraz zestawień, ocen i prognoz, w zależności od potrzeb,
5. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Starostwa Powiatowego,
6. obsługa finansowo-księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
7. ewidencjonowanie, rozliczanie i windykacja należności Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, dzierżaw i innych,
8. windykacja należności powiatu realizowanych przez Starostwo Powiatowe,
9. ewidencja, księgowanie i rozliczanie operacji finansowych dotyczących programów celowych,
10. rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz ryczałtów samochodowych,
11. prowadzenie ewidencji majątku trwałego będącego w dyspozycji Starostwa Powiatowego oraz oddanego w użytkowanie jednostkom innym niż organizacyjne powiatu,
12. sporządzanie i rozliczanie list płac dotyczących umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz diet radnych powiatu,
13. dokonywanie rozliczeń z ZUS poprzez sporządzanie obowiązujących deklaracji i regulowanie należnych składek,
14. prowadzenie ewidencji, sporządzanie deklaracji i rozliczanie z Urzędem Skarbowym zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz zaliczek na podatek od towarów i usług (VAT),
15. sporządzanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej,
16. nadzór i kontrola nad inwentaryzacją środków trwałych Starostwa Powiatowego,
17. prowadzenie poradnictwa dla wydziałów Starostwa Powiatowego w zakresie planowania finansowego, wykonywania wydatków budżetowych, gospodarki pozabudżetowej oraz klasyfikacji budżetowej,
18. współdziałanie z bankami, urzędami i innymi instytucjami w zakresie spraw finansowo-księgowych,
19. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących rachunkowości
20. udział pracowników w komisjach przetargowych,
21. archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.