next
pause
play
prev

Wydział Polityki Społecznej i Promocji

Dyrektor
Magdalena Sołtysik

Telefon:
+48 (32) 647 66 71

e-mail: politykaspoleczna@sp.olkusz.pl

Adres
Mickiewicza 2,
32-300 Olkusz

Pokój:
204 (I piętro)

Kontakt
Telefony:
+48 (32) 647 66 71
+48 (32) 647 08 40
+48 (32) 647 88 15 (Organizacja kwalifikacji wojskowej, nadzór i w współpraca z organizacjami pozarządowymi, sprawy społeczne i obywatelskie)
+48 (32) 643 04 65 (Organizacja kwalifikacji wojskowej, nadzór i w współpraca z organizacjami pozarządowymi, sprawy społeczne i obywatelskie)
+48 (32) 647 87 65 (Promocja)


Zadania

Do zadań Wydziału należy:
1. W zakresie spraw społecznych:
a) współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym opracowywanie
i realizacja rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
· opracowanie rocznych programów współpracy w trybie konsultacji społecznych,
· ogłaszanie konkursów oraz przeprowadzanie procedury konkursowej na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych zawartych
w priorytetach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
· rozliczenie finansowe udzielonych dotacji,
· współorganizacja szkoleń, konferencji i inne działania na rzecz organizacji pozarządowych,
b) obsługa administracyjna Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Olkuszu,
c) wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji:
· prowadzenie bieżącej aktualizacji wykazu stowarzyszeń i fundacji,
· nadzór nad roczną sprawozdawczością z pracy stowarzyszeń i fundacji,
d) nadzór nad realizacją powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
e) współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Domem Pomocy Społecznej, Socjalizacyjną Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą, Ośrodkiem Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży, Środowiskowym Domem Samopomocy - powiatowymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej
i powiatowymi jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
f) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w przygotowaniu lokalnych programów promocji przedsiębiorczości, zatrudniania oraz zwalczania bezrobocia:
· realizacja procedury powoływania członków do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia,
· udział w pracach Powiatowej Rady Zatrudnienia,
g) dysponowanie środkami finansowymi po stronie wydatków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Olkuskiego, umieszczonych w rodzinnej lub instytucjonalnej formie pieczy zastępczej zlokalizowanej poza terenem Powiatu Olkuskiego,
h) monitorowanie środków finansowych po stronie dochodów uzyskanych z poniesionych wydatków na utrzymanie dzieci spoza terenu Powiatu Olkuskiego, umieszczonych w rodzinnej lub instytucjonalnej formie pieczy zastępczej zlokalizowanej na terenie Powiatu Olkuskiego,
i) udział w Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych w Olkuszu,
j) sprawozdawczość zbiorcza dla jednostek pomocy społecznej i PUP z wykorzystaniem Statystycznej Aplikacji Centralnej,
k) ewidencjonowanie oraz rozliczanie faktur i innych dokumentów finansowych
l) sporządzanie planu wydatków budżetowych na dany rok kalendarzowy w zakresie wydziału,
ł) opiniowanie spraw związanych z gospodarowaniem majątkiem powiatu służącym do realizacji zadań wydziału.

2. W zakresie promocji i ochrony zdrowia:
a) koordynowanie, monitorowanie i organizowanie działań w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz współpraca z instytucjami i organizacjami w tym zakresie, opracowywanie i wybór realizatorów powiatowych programów zdrowotnych oraz opracowywanie sprawozdawczości z realizacji programów zdrowotnych prowadzonych na terenie Powiatu:
· współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii i innymi uzależnieniami oraz realizującymi zadania z zakresu oświaty zdrowotnej,
· profilaktyka, monitorowanie spraw związanych ze zwalczaniem zachorowań na choroby zakaźne ( np. epidemiologia),
· współpraca z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej,
· opracowanie i wdrażanie programów profilaktycznych,
· organizowanie szkoleń i konferencji dla kadr zajmujących się ochrona zdrowia i i polityką społeczna w Powiecie Olkuskim,
· prowadzenie akcji promujących zdrowie na terenie Powiatu Olkuskiego
· prowadzenie Sieci Szkół Promujących Zdrowie,
b) realizacja zadań wynikających z ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym w szczególności przez aktualizowanie danych przekazywanych do Wojewódzkiego Planu Działania Państwowego Ratownictwa Medycznego, m.in.:
· organizowanie i wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu pogłębianie wiedzy o ratownictwie medycznym,
· współpraca z jednostkami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych
c) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
w szczególności przez:
· tworzenie Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
· zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do domu pomocy społecznej osób zgodnie z ww. ustawą,
d) prowadzenie spraw dotyczących wypełniania funkcji organu założycielskiego publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym:
· nadzór i okresowa kontrola oraz ocena działalności pod katem zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń prawidłowości gospodarowania mieniem i wyników finansowych,
· przygotowywanie projektu uchwał i prowadzenie spraw związanych
z tworzeniem, przekształcaniem, likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności podległych zakładów opieki zdrowotnej oraz nadawaniem statutu, gospodarowaniem mieniem,
· przygotowywanie i obsługa konkursu na stanowisko kierownika,
· realizacja procedury powoływania członków do składu Radu Społecznej ZOZ,
· obsługa administracyjna Rady Społecznej ZOZ,
e) ustalanie godzin pracy i harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,
f) współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Powiatowym Inspektorem Weterynarii, publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie ochrony zdrowia, promocji, profilaktyki zdrowotnej
i epidemiologii oraz realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia,
g) nadzór nad realizacja umowy o współpracy Powiatu Olkuskiego z Zakładem Usług Konsultingowych Know How Sp. z o.o. i Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o.,
h) prowadzenie spraw związanych z uprawnieniami i obowiązkami Powiatu Olkuskiego jako udziałowca w spółce Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o.

3. W zakresie promocji Powiatu:
a) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu w kraju i za granicą,
b) kreowanie nowych sposobów promocji Powiatu, projektowanie i realizacja materiałów promocyjnych, prowadzenie kampanii reklamowych, wspieranie działań w zakresie komunikacji społecznej Powiatu,
c) utrzymywanie stałego kontaktu z mediami,
d) koordynowanie i podejmowanie działań w zakresie współpracy dotyczącej promocji Powiatu pomiędzy gminami, powiatami, regionami, i współpracy międzynarodowej,
e) przygotowanie i realizacja uroczystości organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu m.in.:
· przygotowanie i realizacja uroczystości organizowanych cyklicznie na mocy podjętych uchwał Rady Powiatu w Olkuszu,
· przygotowanie i realizacja uroczystości organizowanych jednorazowo, okazjonalnie, na wniosek Rady, Zarządu Powiatu lub Starosty Olkuskiego,
· realizacja procedury w przypadku organizowania i zabezpieczania imprez masowych,
· obsługa prasowa uroczystości powiatowych,
f) współpraca międzynarodowa - koordynowanie i nadzór nad realizacją umów partnerskich z partnerami zagranicznymi,
g) współpraca z ośrodkami kultury gmin z terenu Powiatu,
h) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne,
i) prowadzenie spraw związanych z uprawnieniami i obowiązkami Powiatu jako akcjonariusza lub wspólnika w spółkach prawa handlowego oraz członkostwem w innych związkach i stowarzyszeniach,
j) redakcja powiatowego biuletynu informacyjnego,
k) obsługa strony internetowej Starostwa,
l) przygotowywanie wystąpień i stanowisk dla kierownictwa Starostwa,
m) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o powiecie,
n) opracowywanie wniosków do projektów programów rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu oraz realizacja zadań wynikających z realizowanych programów.

4. W zakresie spraw obywatelskich:
a) wykonywanie zadań związanych z wyborami powszechnymi,
· obsługa administracyjno-informatyczna Powiatowej Komisji Wyborczej,
· opracowywanie planu wydatków,
· sporządzanie sprawozdania finansowego,
b) organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych:
· opracowanie harmonogramu przedsięwzięć z zakresu organizacji kwalifikacji,
· opracowanie planu wydatków na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji,
· przygotowanie stosownej dokumentacji w celu ustalenia składu Powiatowej Komisji Lekarskiej,
· sporządzanie sprawozdania finansowego z poniesionych kosztów oraz opisowego z prac Powiatowej Komisji Lekarskiej,
c) wydawanie pozwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych na obszarze Powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,
· stały nadzór nad organizowaną zbiórką,
· egzekwowanie dokumentacji sprawozdawczej z organizowanego przedsięwzięcia,
d) prowadzenie spraw inwalidów wojennych i wojskowych w tym m.in. obsługa administracyjna Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych,
e) wykonywanie zadań z zakresu ustawy o repatriacji, wykorzystywanie środków finansowych przeznaczonych na pomoc dla repatriantów,
f) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych:
· przygotowanie decyzji administracyjnych na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa oraz projektów decyzji o wydaniu zwłok szkołom wyższym,
· powoływanie z upoważnienia Starosty osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyn w razie braku lekarza,
· organizowanie przewozu osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych.

POBIERZ WNIOSKI W WERSJI ELEKTRONICZNEJ