next
pause
play
prev

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Dyrektor

Jan Książek

Telefon: +48 (32) 647 66 90
e-mail: j.ksiazek@sp.olkusz.pl

Adres
Mickiewicza 2,
32-300 Olkusz

Pokój:
301 (II piętro)

Kontakt
E-mail: ochronasrodowiska@sp.olkusz.pl
Telefon: 326476610

Telefon: 326476620

Telefon: 326413377


 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – do zadań wydziału należy:

1) w zakresie ochrony środowiska:

a) wydawanie pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza, decyzji o dopuszczalnym hałasie, pozwoleń na wytwarzanie odpadów,

b) przyjmowanie zgłoszeń instalacji emitujących pola elektromagnetyczne,

c) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,

d) wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

e) ustalanie wymagań w zakresie ochrony środowiska,dotyczących eksploatacji instalacji z której emisja gazów i pyłów nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska,

 

2) w zakresie ustawy o odpadach:

a) wydawanie zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie  odpadów,

b) przygotowywanie decyzji wydawanej z urzędu nakładającej na sprawcę wypadku obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami  z wypadków, w przypadkach określonych w ustawie o odpadach.,

c) wydawanie decyzji o odmowie, wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu bez odszkodowania pozwoleń na wytwarzanie odpadów, jeżeli eksploatacja instalacji jest prowadzona z naruszeniem warunków określonych przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach,

d) przygotowywanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, w tym decyzji w sprawie zmiany warunków pozwoleń, z uwzględnieniem przetwarzania i/lub zbierania odpadów,

 

3) w zakresie ustawy prawo wodne:   

a) nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych,

b) stwierdzanie wygaśnięcia trwałego zarządu w drodze decyzji, na wniosek właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich albo właściwego marszałka województwa, 

c) ustalanie linii brzegowej dla spraw wszczętych a nie zakończonych do 31.12.2017 r.

d) wydawanie decyzji na przejście gruntów pokrytych wodami płynącymi do zasobów Skarbu Państwa, oraz na  ich wykreślenie,

 

4) w zakresie ustawy o lasach

a) nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

b) prowadzenie spraw dotyczących zalesiania gruntów rolnych,

c) wydawanie zaświadczeń czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust 3 ustawy o lasach

 

5) w zakresie prawa łowieckiego 

a) prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich,

b) wydawanie decyzji w zakresie hodowli lub utrzymywania hartów rasowych lub ich mieszańców,

c) wydawanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej,

 

5) w zakresie prawa geologicznego i górniczego:

a) wydawanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych,

b) wydawanie decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych, które nie wymagają uzyskania koncesji, przyjmowanie dokumentacji geologicznej, nadzór nad pracami geologicznymi,

c) opiniowanie i uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zagrożonych osuwiskami,

d) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych oraz w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

 

6) w zakresie rybactwa śródlądowego

a) wydawanie kart wędkarskich  i kart łowiectwa podwodnego,

b) wydawanie legitymacji strażnikom Społecznej Straży Rybackiej.

c) rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,

 

7) w zakresie organizacji hodowli i rozwoju zwierząt gospodarskich

a) wydawanie decyzji dot. dopuszczenia reproduktora do rozrodu naturalnego na czas określony,

 

8) w zakresie ochrony przyrody:

a) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy,

b) prowadzenie rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru,

 

9) w zakresie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych:

a) prowadzenie postępowań mających na celu zobowiązanie osób powodujących utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów do ich rekultywacji,

b) prowadzenie postępowań w sprawach wyłączeń gruntów z produkcji rolnej,

c) prowadzenie postępowań w sprawie zalesienia, zadrzewienia lub zakrzewienia gruntów, lub założenie na nich trwałych użytków zielonych, ze względu na ochronę gleb przed erozją i ruchami masowymi ziemi,

d) wydawanie decyzji ustalającej kierunek rekultywacji i decyzji o jej zakończeniu,

 

10) w zakresie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:  

a) udostępnianie informacji o środowisku.