next
pause
play
prev

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Dyrektor

Jan Książek

Zastępca dyrektora
Jadwiga Witkowska

Telefon: +48 (32) 647 66 10

Adres
Mickiewicza 2,
32-300 Olkusz

Pokój:
301 (II piętro)

Kontakt
E-mail: ochronasrod@sp.olkusz.pl

Telefon: +48 (32) 647 66 90

Referat Ochrony Środowiska
Telefon:
+48 (32) 647 66 20
+48 (32) 641 33 77

Referat Rolnictwa i Leśnictwa
Telefon: +48 (32) 647 66 10

Zadania

Do zadań Wydziału należą:
1. Dotyczące ochrony środowiska:
-wydawanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości,
-przyjmowanie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne,
-wydawanie decyzji dotyczącej dopuszczalnego poziomu hałasu przenikajacego do środowiska.
- wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
- wydawanie zezwoleń upoważniających prowadzącego instalację do uczestnictwa we wspólnotowym lub krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji,
- przyjmowanie zgłoszeń od prowadzących instalację, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia,
- udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,

2. Dotyczące gospodarki odpadami:
-wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, jeżeli wytwórca odpadów wytwarza odpady w związku z eksploatacją instalacji rocznie powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne,
-wydawanie zezwolenia na zbieranie odpadów,
-wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
-wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów wraz z zezwoleniem na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów.
-wydawanie zezwolenia na transport odpadów.

3. Dotyczące prawa wodnego:
- wydawanie pozwoleń wodnoprawnych,
- prowadzenie spraw dotyczących ustalania linii brzegowej,
- nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych,
-przyjmowanie zgłoszeń wynkających z ustawy prawo wodne

4. Dotyczące gospodarki leśnej i łowiectwa:
- wykonywanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
- prowadzenie spraw związanych z zalesianiem gruntów porolnych,
- zmiana lasu na użytek rolny,
- zlecanie opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu oraz zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasu,
- uznawanie lasu za ochronny lub pozbawianie go tego charakteru,
- prowadzenie spraw związanych z pobieraniem ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej,
- wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych.

5. Dotyczące prawa geologicznego:
- zatwierdzanie projektów prac geologicznych,
- zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznej oraz geologiczno-inżynierskiej.

6. Dotyczące ochrony gruntów rolnych i leśnych:
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
- rekultywacja i zagospodarowanie gruntów.

7. Dotyczące rybactwa śródlądowego:
- wydawanie kart wędkarskich,
- rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
- prowadzenie spraw związanych z działalnością Społecznej Straży Rybackiej.

8. Dotyczące hodowli zwierząt gospodarskich:
- wydawanie decyzji o dopuszczeniu reproduktora do rozrodu naturalnego.

9. Dotyczące ochrony przyrody:
- wydawanie zezwoleń na usuniecie drzew lub krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy,
- wyrażanie zgody na usunięcie drzew lub krzewów w odniesieniu do nieruchomości będącej własnością Powiatu Olkuskiego,
- prowadzenie rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru,
- wydawanie zezwolenia na utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.

10. Gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na ochronę środowiska i gospodarkę wodną:
- rozliczanie przyznanych środków


PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH (PDWD)

POBIERZ WNIOSKI W WERSJI ELEKTRONICZNEJ