next
pause
play
prev

Wydział Komunikacji i Transportu

Dyrektor

Maciej Skubis

Z-ca Dyrektora
Magdalena Marcińska

Adres
Al. 1000-Lecia 1a,
32-300 Olkusz

POBIERZ WNIOSKI W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

Kontakt
Telefon: +48 (32) 647 88 25
e-mail: pojazd@sp.olkusz.pl


Referat Rejestracji Pojazdów
Telefony:
+48 (32) 647 88 61
+48 (32) 647 88 31
+48 (32) 643 04 62
E-mail: komunikacja@sp.olkusz.pl

Zamiejscowy Referat Rejestracji Pojazdów w Wolbromiu
(mieści się na ul. Łukasińskiego 6, godziny obsługi w Wolbromiu: poniedziałek 9:00 – 16:30, wtorek 7:00 – 14:30, środa 7:00 – 14:30, czwartek 8:00 – 14:30, piątek 8:00 – 14:30)

Telefon: +48 (32) 706 53 03
E-mail: komunikacja.wolbrom@sp.olkusz.pl

Referat Praw Jazdy
Telefon: +48 (32) 647 88 30
E-mail: prawajazdy@sp.olkusz.pl

Referat Transportu
Telefon: +48 (32) 641 30 60
E-mail: transport@sp.olkusz.pl

Zadania
Do zadań Referatu Rejestracji Pojazdów należy:
1. Rejestracja pojazdów na wniosek właściciela poprzez wydawanie tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego, dowodu rejestracyjnego oraz decyzji o rejestracji pojazdu.
2. Czasowa rejestracja pojazdów na wniosek właściciela celem dokonania badania technicznego lub naprawy pojazdu poprzez wydanie tymczasowych tablic rejestracyjnych oraz pozwolenia czasowego.
3. Czasowa rejestracja pojazdów na wniosek właściciela celem przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej poprzez wydanie tymczasowych tablic rejestracyjnych oraz pozwolenia czasowego.
4. Czasowa rejestracja pojazdów na wniosek właściciela celem wywozu pojazdu za granicę poprzez wydanie tymczasowych tablic rejestracyjnych oraz pozwolenia czasowego.
5. Przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu oraz o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.
6. Wyrejestrowanie pojazdu na stałe na wniosek właściciela.
7. Wyrejestrowanie pojazdu na stałe z urzędu.
8. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu na wniosek właściciela poprzez wydanie decyzji.
9. Przywracanie do ruchu pojazdu po czasowym wycofaniu.
10. Wydawanie, w drodze decyzji, zgody na nadanie i wybicie numerów na nadwoziu, podwoziu pojazdu oraz wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej.
11. Wydawanie decyzji administracyjnej w zakresie odmowy rejestracji, uchylenia decyzji o rejestracji.
12. Ewidencjonowanie oraz zwracanie zatrzymanych przez Policję dowodów rejestracyjnych (lub odpowiadających im dokumentów) po ustaniu przyczyny ich zatrzymania.
13. Wpisywanie do dowodu rejestracyjnego pojazdu rejestrowanego po raz pierwszy terminu badania technicznego.
14. Wydawanie kart pojazdu dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy.
15. Wydawanie nalepki kontrolnej.
16. Wydawanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.
17. Wydawanie wtórnika karty pojazdu.
18. Wydawanie wtórnika tablic rejestracyjnych.
19. Wydawanie wtórnika nalepki kontrolnej.
20. Prowadzenie spraw związanych z wpisem i skreśleniem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu adnotacji dotyczących zastawu rejestrowego.
21. Wydawanie zaświadczeń na żądanie strony z akt prowadzonych w sprawach należących do kompetencji Referatu.
22. Potwierdzanie zgodności danych na żądanie innych organów rejestrujących pojazdy oraz skreślanie tych pojazdów z ewidencji.
23. Sporządzanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego i Urzędów Gmin Powiatu Olkuskiego.
24. Współdziałanie z innymi organami i instytucjami (Policją, Sądem i Prokuraturą) w zakresie rejestracji pojazdów.

Do zadań Zamiejscowego Referatu Rejestracji Pojazdów w Wolbromiu należy:
1. Rejestracja pojazdów na wniosek właściciela poprzez wydawanie tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego, dowodu rejestracyjnego oraz decyzji o rejestracji pojazdu.
2. Czasowa rejestracja pojazdów na wniosek właściciela celem dokonania badania technicznego lub naprawy pojazdu poprzez wydanie tymczasowych tablic rejestracyjnych oraz pozwolenia czasowego.
3. Czasowa rejestracja pojazdów na wniosek właściciela celem przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej poprzez wydanie tymczasowych tablic rejestracyjnych oraz pozwolenia czasowego.
4. Czasowa rejestracja pojazdów na wniosek właściciela celem wywozu pojazdu za granicę poprzez wydanie tymczasowych tablic rejestracyjnych oraz pozwolenia czasowego.
5. Przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu oraz o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.
6. Wyrejestrowanie pojazdu na stałe na wniosek właściciela.
7. Wyrejestrowanie pojazdu na stałe z urzędu.
8. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu na wniosek właściciela poprzez wydanie decyzji.
9. Przywracanie do ruchu pojazdu po czasowym wycofaniu.
10. Wydawanie, w drodze decyzji, zgody na nadanie i wybicie numerów na nadwoziu, podwoziu pojazdu oraz wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej.
11. Wydawanie decyzji administracyjnej w zakresie odmowy rejestracji, uchylenia decyzji o rejestracji.
12. Ewidencjonowanie oraz zwracanie zatrzymanych przez Policję dowodów rejestracyjnych (lub odpowiadających im dokumentów) po ustaniu przyczyny ich zatrzymania.
13. Wpisywanie do dowodu rejestracyjnego pojazdu rejestrowanego po raz pierwszy terminu badania technicznego.
14. Wydawanie kart pojazdu dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy.
15. Wydawanie nalepki kontrolnej.
16. Wydawanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.
17. Wydawanie wtórnika karty pojazdu.
18. Wydawanie wtórnika tablic rejestracyjnych.
19. Wydawanie wtórnika nalepki kontrolnej.
20. Prowadzenie spraw związanych z wpisem i skreśleniem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu adnotacji dotyczących zastawu rejestrowego.
21. Wydawanie zaświadczeń na żądanie strony z akt prowadzonych w sprawach należących do kompetencji Referatu.
22. Potwierdzanie zgodności danych na żądanie innych organów rejestrujących pojazdy oraz skreślanie tych pojazdów z ewidencji.
23. Współdziałanie z innymi organami i instytucjami (Policją, Sądem i Prokuraturą) w zakresie rejestracji pojazdów.

Do zadań Referatu Praw Jazdy należy:
1. Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami.
2. Wydawanie międzynarodowych praw jazdy.
3. Wymiana praw jazdy krajowych i międzynarodowych.
4. Wymiana zagranicznych praw jazdy.
5. Wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.
6. Wydawanie profilu kandydata na kierowcę.
7. Przyjmowanie od kierowców zawiadomień o utracie lub zniszczeniu dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami oraz wydawanie wtórników tych dokumentów.
8. Wydawanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne kierujących pojazdami.
9. Wydawanie decyzji o skierowaniu na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, w przypadku kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
10. Wydawanie skierowań (w formie profilu kandydata na kierowcę) na kontrolny egzamin sprawdzający kwalifikacje kierowców:
na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w razie przekroczenia 24 punktów,
w razie uzasadnionych zastrzeżeń co do kwalifikacji kierowców.
11. Wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy:
dłużnikowi alimentacyjnemu,
z powodu niepoddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym,
z powodu utraty ważności jeżeli dokument ten został przesłany przez organ kontroli ruchu drogowego,
z powodu przekroczenia przez kierującego pojazdem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym,
z powodu przewożenia przez kierującego pojazdem silnikowym osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji.
12. Wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami w uzasadnionych przypadkach:
po przedłożeniu orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego stwierdzającego istnienie przeciwwskazań zdrowotnych lub psychologicznych do kierowania pojazdami,
z powodu utraty przez kierowcę kwalifikacji po uzyskaniu negatywnego wyniku egzaminu kontrolnego,
z powodu niepoddania się egzaminowi kontrolnemu,
w razie orzeczenia wyrokiem sądu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
13. Wydawanie skierowań (w formie profilu kandydata na kierowcę) na egzamin kontrolny w przypadku ubiegania się o:
przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres przekraczający 1 rok lub w związku z utratą kwalifikacji,
zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem, którego osoba była pozbawiona na okres przekraczający 1 rok.
14. Wykonywanie postanowień Prokuratora dotyczących zatrzymania uprawnień do kierowania pojazdami i realizacja wyroków lub orzeczeń w tym zakresie.
15. Przyjmowanie i przechowywanie praw jazdy i pozwoleń do kierowania tramwajem w przypadku:
zatrzymania przez Policję,
wydania decyzji o zatrzymaniu uprawnień,
wydania decyzji o cofnięciu uprawnień.
16. Wydawanie decyzji o przywróceniu uprawnień po ustaniu przyczyn, które spowodowały ich cofnięcie.
17. Prowadzenie bazy danych osób:
posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami,
bez uprawnień,
posiadających zatrzymane lub cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami.
18. Przygotowywanie i wysyłanie żądań akt ewidencyjnych kierowców do innych urzędów.
19. Przygotowywanie i wysyłanie akt ewidencyjnych kierowców na żądania innych urzędów.
20. Współdziałanie z innymi organami (Policja, Sąd, Prokuratura) w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami.
21. Wydawanie decyzji o zwrocie zatrzymanego prawa jazdy po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego zatrzymanie.
22. Wydawanie zaświadczeń na żądanie stron w sprawach należących do kompetencji Referatu.
23. Wydawanie decyzji dotyczących uchylenia decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu na wniosek organu właściwego dłużnika, gdy ustanie przyczyna zatrzymania prawa jazdy.

Do zadań Referatu Transportu należy:
1. Dokonywanie wpisu przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów i wydawanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie takiego wpisu.
2. Przeprowadzanie kontroli Stacji Kontroli Pojazdów oraz sprawowanie nadzoru nad przeprowadzaniem badań technicznych a w szczególności kontrolowanie w zakresie:
spełniania przez przedsiębiorców wymogów określonych obowiązującymi przepisami,
prawidłowości wykonywania badań technicznych,
prawidłowego prowadzenia wymaganej dokumentacji.
3. Wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów i skreślanie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej.
4. Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych pojazdów.
5. Cofanie diagnostom uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów.
6. Dokonywanie wpisu przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i wydawanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie takiego wpisu.
7. Prowadzenie ewidencji innych podmiotów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami.
8. Wydawanie przedsiębiorcom prowadzącym ośrodek szkolenia kierowców, poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub D.
9. Sprawowanie nadzoru nad szkoleniem prowadzonym przez ośrodki szkolenia kierowców w tym przeprowadzanie kontroli dokumentacji i działalności związanej ze szkoleniem.
10. Wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców i skreślanie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej.
11. Występowanie z wnioskiem do Przewodniczącego Komisji Wojewody Małopolskiego o wyznaczenie terminu egzaminu dla kandydatów na instruktorów/wykładowców i instruktorów/wykładowców nauki jazdy.
12. Dokonywanie wpisu osoby do ewidencji instruktorów lub wykładowców nauki jazdy.
13. Skreślanie instruktora lub wykładowcy nauki jazdy z ewidencji.
14. Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem, odmową udzielenia, zmianą lub cofnięciem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
15. Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem, odmową udzielenia, zmianą lub cofnięciem licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
16. Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem, odmową udzielenia, zmianą oraz zawieszeniem lub cofnięciem zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
17. Prowadzenie spraw związanych z wydaniem, odmową wydania, zmianą lub cofnięciem zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób.
18. Prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem wydania lub zmiany zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar powiatu olkuskiego, jednakże nie wykraczających poza obszar województwa małopolskiego.
19. Prowadzenie spraw związanych z wydaniem, odmową wydania lub zmianą zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych na potrzeby własne.
20. Przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców wykonujących transport drogowy.
21. Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem i przechowywaniem na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg przebiegających na obszarze Powiatu Olkuskiego.
22. Prowadzenie spraw związanych z występowaniem do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu.
23. Przekazywanie informacji do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.