next
pause
play
prev

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Dyrektor
Agnieszka Dziurowicz

Zastępca dyrektora

Katarzyna Kazibut

Adres
Mickiewicza 2,
32-300 Olkusz

Pokoje:
305 (II piętro), 306 (II piętro)

Kontakt
Telefony:
+48 (32) 647 67 11,
+48 (32) 647 66 80

E-mail: gospnier@sp.olkusz.pl


Zadania
Do zadań Wydziału należy:
1. Gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa w tym:
- zbywanie,
- nabywanie,
- zamiana,
- oddawanie w użytkowanie wieczyste,
- oddawanie w trwały zarząd,
- oddawanie w najem,
- oddawanie w dzierżawę,
- oddawanie w użyczenie,
- wykonywanie innych zadań związanych z gospodarką nieruchomościami.

2. Gospodarowanie majątkiem Powiatu w tym :
- zbywanie,
- nabywanie,
- zamiana,
- oddawanie w użytkowanie wieczyste,
- oddawanie w trwały zarząd,
- oddawanie w najem,
- oddawanie w dzierżawę,
- oddawanie w użyczenie,
- wykonywanie innych zadań związanych z gospodarką nieruchomościami.

3. Prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych i odszkodowawczych.
4. Prowadzenie na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków postępowań wywłaszczeniowych nieruchomości zabytkowych.
5. Prowadzenie na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków postępowań o czasowym zajęciu nieruchomości zabytkowych w celu zabezpieczenia przed zagrożeniem.
6. Prowadzenie postępowań z zakresu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.
7. Prowadzenie postępowań odszkodowawczych z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne.
8. Prowadzenie postępowań odszkodowawczych za nieruchomości zajęte pod linie kolejowe.
9. Prowadzenie postępowań mających na celu ograniczenie korzystania z nieruchomości.
10. Ustanawianie i wygaszanie obciążeń na nieruchomościach Skarbu Państwa i Powiatu.
11. Prowadzenie postępowań z zakresu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
12. Prowadzenie ewidencji majątku Powiatu.
13. Prowadzenie ewidencji majątku Skarbu Państwa pozostającego w gestii Starosty.
14. Regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.
15. Regulacja stanu prawnego nieruchomości Powiatu.
16. Prowadzenie postępowań mających na celu ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową i mienie gminne.
17. Prowadzenie postępowań mających na celu zobowiązanie osób powodujących utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów do ich rekultywacji.
18. Prowadzenie postępowań w sprawach przyznawania na własność działek osobom, które przekazały gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę.
19. Prowadzenie postępowań dowodowych na potrzeby Komisji Regulacyjnych, w związku z postępowaniami wynikającymi z ustaw regulujących stosunki Państwo-Kościół.
20. Prowadzenie postępowań dowodowych w sprawach prowadzonych przez Wojewodę.
21. Prowadzenie postępowań mających na celu scalanie i wymianę gruntów.
22. Przekazywanie w zarząd Lasów Państwowych ( nadleśnictw ) gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
23. Przekazywanie w nieodpłatne użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod rodzinne ogrody działkowe.
24. Przekazywanie w zarząd organom wojskowym na cele obronności i bezpieczeństwa państwa gruntów Skarbu Państwa.
25. Uzgadnianie na wniosek dowódcy jednostki wojskowej wprowadzenia zakazu wstępu na grunty zajęte na zakwaterowanie Sił Zbrojnych lub wykorzystywane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.
26. Zajęcia nieruchomości na zakwaterowanie przejściowe oraz zapewnienie pomieszczeń zastępczych dla mieszkańców ewakuowanych ze strefy bezpieczeństwa,
27. Prowadzenie postępowań związanych z zamianami nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa - Agencji Mienia Wojskowego z nieruchomościami z zasobu Skarbu Państwa.
28. Współpraca z Sądem Rejonowym - Księgi Wieczyste.
29. Współdziałanie z Agencją Nieruchomości Rolnych.
30. Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki nieruchomościami.
31. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie gospodarki nieruchomościami.

POBIERZ WNIOSKI W WERSJI ELEKTRONICZNEJ