next
pause
play
prev

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Adres
Mickiewicza 2,
32-300 Olkusz

Pokoje:
102 (Parter), 103 (Parter), 104 (Parter)

e-mail: geodezja@sp.olkusz.pl

Dyrektor
Renata Marchajska

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Pokoje:
102 (Parter) – obsługa geodetów, 103 (Parter) – obsługa interesantów

Kierownik
Karolina Curyło-Motyka
telefon: +48 32 645 48 20


Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
Pokój:
104(Parter)

Kierownik
Beata Kwartnik
telefon: +48 32 647 66 40


Zadania
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
+48 32 645 48 18 – pok.103 obsługa interesantów, udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, mapy ewidencyjne, mapy zasadnicze, inne materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego z wyłączeniem obszaru miasta i gminy Wolbrom 

+48 32 645 48 20 - obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych; pok.102
 - weryfikacja opracowań geodezyjnych pok.102; 
 - koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu pok.102


Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków pok. 104
+48 32 647 66 40 - gmina Olkusz ; gmina Klucze; 
+48 32 647 66 30 - obręb Olkusz; gmina Olkusz
+48 32 645 48 21 - gmina Bolesław; miasto Bukowno; gmina Trzyciąż, obręb Pomorzany, Skalskie – jedn. ewidencyjna Olkusz
Przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku 
- poniedziałek w godzinach od 7:00 do 17:00 
- wtorek – piątek w godzinach od 7:00 do 15:00

Zadania
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
+48 32 645 48 18 – pok.103 obsługa interesantów, udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, mapy ewidencyjne, mapy zasadnicze, inne materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego z wyłączeniem obszaru miasta i gminy Wolbrom
 
+48 32 645 48 20 - obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych; pok.102
 - weryfikacja opracowań geodezyjnych pok.102;
 - koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu pok.102
 
 
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków  pok. 104
+48 32 647 66 40 - gmina Olkusz ; gmina Klucze;
+48 32 647 66 30 - obręb Olkusz; gmina Olkusz
+48 32 645 48 21 - gmina Bolesław; miasto Bukowno; gmina Trzyciąż, obręb Pomorzany, Skalskie – jedn.  ewidencyjna Olkusz
Przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku
- poniedziałek w godzinach od 7:00 do 17:00
- wtorek – piątek w godzinach od 7:00 do 15:00
Zadania
Udostępnianie danych poprzez portal internetowy WebEWID zapewnia dostęp do danych przestrzennych w trybie „otwartym”, umożliwiającym dostęp do danych ewidencji gruntów i budynków dla każdego użytkownika zewnętrznego obejmujących dane przedmiotowe ewidencji gruntów i budynków takie, jak: granice działek ewidencyjnych, kontury użytków gruntowych, obrysy budynków, w sposób jawny za pomocą portalu internetowego WebEwid (https://olkuski.webewid.pl)
Udostępnianie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz sporządzanie i wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków odbywa się na podstawie wniosków będących załącznikami do rozporządzenia Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 09 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty ( Dz.U. z 2014r., poz. 917 i Dz. U. z 2017r. poz. 1989)
W przypadku udostępniania materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego należy każdorazowo wypełnić wniosek na formularzu P oraz dodatkowo, formularz szczegółowy. Wzory formularzy załączone są w formie załączników nr 1 – wniosek o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków formularz EGiB i załącznika nr 2 na pozostałe materiały z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do procedury Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego w przypadku udostępniania:
Wypisów i wyrysów z Ewidencji Gruntów i Budynków:
Należy wypełnić formularz EGiB
Zbiorów danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków:
Należy wypełnić formularz P i P1
Rejestrów, kartotek, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych ewidencji gruntów i budynków:
Należy wypełnić formularz P iP2
Mapy ewidencyjnej lub mapy zasadniczej:
Należy wypełnić formularz P iP3
Rejestru cen i wartości nieruchomości:
Należy wypełnić formularz P iP4
Zbiorów danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu:
Należy wypełnić formularz P iP5
Szczegółowej osnowy geodezyjnej:
Należy wypełnić formularz P iP6
Zbiorów danych z bazy obiektów topograficznych:
Należy wypełnić formularz P iP7
Innych materiałów (np. ortofotomapy, kserokopii dokumentów z operatów technicznych ):
Należy wypełnić formularz P iP8
 
Złożenie wniosku o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w innej formie uniemożliwi skuteczne udostępnienie danych.
Wnioski należy składać w formie:
- pisemnej,
Wnioski w formie pisemnej należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Olkuszu; ul. A. Mickiewicza 2; 32-300 Olkusz; składanie wniosków parter pok.116 (Kancelaria Ogólna).
- dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
- dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art.3, pkt. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2017, poz.570.)
Wnioski w formie dokumentu elektronicznego należy kierować:
Za pomocą skrzynki na portalu ePUAP dostępnej pod adresem: epuap.gov.pl Aby złożyć pismo należy wykorzystując formularz elektroniczny złożyć wniosek ogólny dołączając do niego jako załącznik wypełniony wniosek.
 
Zgodnie z art. 40d ust 3 Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności, o których mowa w art. 40 b ust. 1, ustawy. Wysokość opłaty za czynności związane z udostępnieniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego pobierane są zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wysokość należnej opłaty określa Dokument Obliczenia Opłaty, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Opłaty za udostępnione materiały można dokonać wyłącznie po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty w kasie Starostwa Powiatowego czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach
- poniedziałek w godzinach od 7:15 do 16:30
- wtorek – piątek w godzinach od 7:15 do 14:30.
lub na rachunek bankowy nr: 58102025280000010204531000 po otrzymaniu Dokumentu Obliczania Opłaty, każdorazowo podając tytuł wpłaty. W kasie Starostwa można dokonywać płatności kartą.
Dowodem uiszczenia opłaty jest potwierdzenie dokonania przelewu na konto bankowe
podane w Dokumencie Obliczenia Opłaty lub dowód wpłaty w kasie starostwa.
Klienci posiadający konto w Banku Pekao S.A. będący użytkownikami aplikacji PeoPay  - po zainstalowaniu na swoim smartfonie darmowej aplikacji Peopay - ze sklepów : Googleplay lub AppStore a także klienci posiadajacy konto w banku PekaoBP za pomocą kodu blik
z poziomu aplikacji banku o nazwie IKO,mogą dokonać płatności w trybie on-line w Wydziale Geodezji, Kartografii Katastru.
Oplata skarbowa od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na konto UMiG Olkusz nr: 32 1240 2294 1111 0010 2264 9530 lub w kasie Starostwa.
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.
 
Zamówione materiały zostaną wykonane najpóźniej w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia . Odbiór zamówionych materiałów w pokoju nr 103 (parter), po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty. Przy zamawianiu i odbiorze wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz odbiorze zamówionych materiałów z zasobu należy okazać dokument tożsamości.
 
Składanie wniosków w sprawie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów
i budynków w zakresie danych ewidencyjnych gruntów i budynków w tym adresu miejsca pobytu stałego; o wydanie zaświadczeń z operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych historycznych należy składać w formie:

- pisemnej , Wnioski w formie pisemnej należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe
w Olkuszu; ul. A. Mickiewicza 2; 32-300 Olkusz; składanie wniosków parter pok.106 (Kancelaria Ogólna).
- dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
- dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art.3, pkt. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2017, poz.570)
Wnioski w formie dokumentu elektronicznego należy kierować:
Za pomocą skrzynki na portalu ePUAP dostępnej pod adresem: epuap.gov.pl Aby złożyć pismo należy wykorzystując formularz elektroniczny złożyć wniosek ogólny dołączając do niego jako załącznik wypełniony wniosek.
Odbiór
wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków w pokoju nr 103(parter), zaświadczeń w pokoju nr 104 tel.(32) 647-66-40,
po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby.
Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków pok. 104.
Prowadzenie spraw z zakresu powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pok. 102, 103 tel. ( 32) 645 48 20
Zadania z zakresu geodezji i kartografii dla terenu miasta i gminy Wolbrom prowadzone są przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom, Krakowska 1, 32-340 Wolbrom, na podstawie Porozumienia z dnia 03 czerwca 2002 roku w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta
i Gminy Wolbrom zadań i kompetencji Starosty z zakresu geodezji i kartografii, stosownie do art. 6a ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2016r., poz. 1629 z późn. zm.). Porozumienie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego ( Dz. U. Woj. Mał. z dnia 9 lipca 2002r Nr 117, poz.1828; Dz. U. Woj. Mał. z dnia 5 czerwca 2003r. Nr 134, poz.1787; Dz. U. Woj. Mał. z dnia 18 kwietnia 2011 r. Nr 200, poz.1628, Dz.U. Woj. Mał. z dnia 29 lipca 2015 r., poz.4669).
Starosta udostępnia informacje zawarte w bazie ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek i budynków z terenu Powiatu Olkuskiego (z wyłączeniem terenu Miasta i Gminy Wolbrom) za pomocą usług wyszukiwania i przeglądania poprzez aplikację Web-EWID https://olkuski.webewid.pl
POBIERZ WNIOSEK W WERSJI ELEKTRONICZNEJ