next
pause
play
prev

Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

Dyrektor:
Waldemar Mendak

Adres:
Mickiewicza 2,
32-300 Olkusz

Pokój:
309 (II piętro)

Kontakt
Telefon:
+48 (32) 647 88 50
Pracownicy: Aleksandra Broda, Magdalena Medyńska, Iwona Piekoszewska

Pokój:
308 (II piętro)

Telefon:
+48 (32) 643 10 38
E-mail: edukacja@sp.olkusz.pl

Pracownicy
Biuro Projektów: Joanna Karkos, Joanna Szatan-Kenderow
Adres:
ul. Fr. Nullo 32,
32-300 Olkusz

Pokój:
7 (parter)

Telefon:
+48 (32) 643 06 92

E-mail: projekty.spolkusz@gimail.com

Referat Obsługi Jednostek Oświatowych
p. o. Kierownika: Danuta Hat

Pracownicy:
Ewa Czerwińska, Aneta Furman, Grażyna Gigoń, Katarzyna Barczyk, Aneta Sroka,

Pokój:
307 (II piętro)

Kontakt:
Telefon: +48 (32) 647 88 55

Pracownicy:
Sylwia Bąchór, Anna Golec, Anna Orkisz, Anna Nowak

Pokój: 307 (II piętro)

Kontakt: tel.: +48 (32) 647 87 75


Zakres działania Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Olkuszu

1. Realizacja zadań Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Olkuszu wynika z:
1) ustawy o systemie oświaty,
2) ustawy Karta Nauczyciela,
3) ustawy o systemie informacji oświatowej,
4) ustawy o sporcie,
5) ustawy o kulturze i dziedzictwie narodowym,
6) innych ustaw mających związek z właściwymi działami klasyfikacji budżetowej przynależnych do Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
7) rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej i innych rozporządzeń związanych merytorycznie z działem oświata i wychowanie i edukacyjną opieką pozaszkolną,
8) prawa lokalnego.

2. W zakresie realizowania zadań związanych z zapewnieniem warunków organizacyjnych działania szkół i placówek oświatowych:
1) prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem i zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych szkół i placówek,
2) nadzór i kontrola realizacji zadań w szkołach wynikających z arkuszy organizacyjnych szkół z zakresu organu prowadzącego,
3) przygotowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego za poprzedni rok szkolny,
4) prowadzenie analizy ponoszonych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w roku budżetowym i przygotowanie rocznego sprawozdania z analizy,
5) prowadzenie procedury konkursowej na stanowiska dyrektorów szkół,
6) prowadzenie postępowania wynikającego z procedury powierzenia i odwołania ze stanowisk dyrektorów szkół,
7) prowadzenie i obsługa procedury prac komisji egzaminacyjnych w związku z awansem zawodowym nauczycieli na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
8) opracowywanie projektu sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych powiatu olkuskiego oraz przygotowanie i prowadzenie postępowań wynikających ze zmian w sieci,
9) przygotowywanie opinii w sprawie powoływania i odwoływania wicedyrektorów i innych osób funkcyjnych w szkołach i placówkach oświatowych,
10) prowadzenie elektronicznego naboru uczniów do szkół,
11) prowadzenie akt osobowych dyrektorów szkół,
12) przygotowanie skierowań i prowadzenie postępowań kwalifikujących uczniów do ośrodków szkolno-wychowawczych,
13) prowadzenie postępowań wynikających z wydanych orzeczeń dla uczniów do kształcenia specjalnego,
14) koordynacja organizacji nauczania indywidualnego i zajęć rewalidacyjnych.

3. W zakresie przygotowywania porozumień tematycznych, decyzji, projektów uchwał:
1) przygotowanie projektów porozumień z innymi jst. w zakresie związanym z oświata i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawcza i ich rozliczanie,
2) opracowanie decyzji w sprawach stopni awansu zawodowego nauczycieli,
3) przygotowywanie tematycznych projektów uchwał na podstawie przepisów ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty i innych ustaw,
4) przygotowywanie projektów uchwał wynikających z przepisów MEN,
5) przygotowanie tematycznych projektów uchwał i zarządzeń wynikających z przepisów aktów prawnych o sporcie i kulturze,
6) przygotowywanie projektów uchwał wynikających z rozporządzeń właściwego ministra do spraw oświaty i wychowania oraz innych rozporządzeń związanych z oświatą szkolną i pozaszkolną.

4. W zakresie zadań w stosunku do niepublicznych szkół i placówek oświatowych:
1) prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych,
2) przyjmowanie i sprawdzanie wniosków dotyczących wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych,
3) opracowanie decyzji o wpisie bądź odmowy wpisu jednostki do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych,
4) prowadzenie obsługi dotowania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych.

5. Inne zadania:
1) prowadzenie Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych,
2) prowadzenie, weryfikacja i sprawdzanie lokalnej bazy danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO),
3) przygotowywanie wniosków do uruchomienia środków finansowych z rezerwy MEN w celu zwiększenia subwencji oświatowej dla powiatu,
4) obsługa prac Komisji ds. Mieszkaniowych Rady Powiatu w Olkuszu,
5) obsługa prac komisji ds. przyznawania nagród Starosty Olkuskiego dla nauczycieli szkół za szczególne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze,
6) współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej,
7) współpraca z Kuratorium Oświaty w Krakowie,
8) współdziałanie z instytucjami i stowarzyszeniami mające na celu dobro oświaty olkuskiej,
9) prowadzenie ewidencji zagranicznych wycieczek szkolnych,
10) przyjmowanie zgłoszeń wypadków w szkołach,
11) przygotowanie dokumentacji obsługa projektów z udziałem środków unijnych, budżetu państwa, z działu oświata i wychowanie.

6. Koordynacja zadań związanych z prowadzeniem powiatowych i gminnych instytucji kultury:
1) Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu,
2) Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu.

7. Koordynowanie i pomoc w organizowaniu działalności kulturalnej:
1) opracowanie planu imprez kulturalnych na poszczególne lata budżetowe,
2) podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego,
3) ustalanie założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji (m. in. Powiatowy Festiwal Kultury, Powiatowy Konkurs Recytatorski),
4) współdziałanie z miejskimi i gminnymi ośrodkami kultury oraz szkołami w organizowaniu imprez artystycznych i uroczystości o zasięgu powiatowym,
5) organizowanie wyjazdów zespołów reprezentujących powiat na imprezy wojewódzkie, regionalne i ogólnopolskie i ich rozliczanie,
6) współredagowanie publikacji dotyczących imprez kulturalnych, ośrodków kultury, muzeów województwa małopolskiego,
7) obsługa prac komisji do spraw przyznawania nagród Starosty Olkuskiego laureatów i finalistów konkursów, turniejów, olimpiad przedmiotowych, konkursów artystycznych, literackich oraz ich opiekunów,
8) prowadzenie procedur związanych z wydawaniem legitymacji i zaświadczeń społecznym opiekunom zabytków.

8. W zakresie dotyczącym kultury fizycznej:
1) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
2) prowadzenie ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń i nie prowadzących działalności gospodarczej,
3) przygotowywanie decyzji o wpisie lub odmowie wpisu do ewidencji klubów sportowych,
4) organizacja współzawodnictwa wynikającego z kalendarza szkolnego związku sportowego dla poszczególnych dyscyplin sportowych,
5) organizowanie wyjazdów młodzieży szkolnej na zawody okręgowe, wojewódzki, ogólnopolskie,
6) rozliczanie zawodów i imprez sportowych, oraz wyjazdów na nie,
7) obsługa prac komisji ds. przyznawania nagród Starosty Olkuskiego dla najlepszych sportowców, opiekunów i trenerów powiatu olkuskiego i animatorów turystyki,
8) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i klubami sportowymi oraz wspieranie szkół prowadzących wymiany partnerskie,
9) organizowanie imprez turystycznych we współdziałaniu ze szkołami i organizacjami turystycznymi.

Do zadań i obowiązków Referatu Obsługi Jednostek Oświatowych wchodzącego w skład Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Olkuszu należy:
1) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w szczególności:
a) określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych;
b) metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego;
c) sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej:
- zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
- wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera- wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych,
- opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera
- opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji;
d) systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonania w nich zapisów.
2) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych w tym:
a) dziennika, konta księgi głównej ewidencja syntetyczna, konta ksiąg pomocniczych ewidencja analityczna, wykaz składników aktywów i pasywów – inwentarz, zestawienie obrotów i sald ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
b) naliczanie wynagrodzeń, zasiłków i innych świadczeń należnych pracownikom zatrudnionym w jednostce obsługiwanej w tym wypłat świadczeń;
c) rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych dla pracowników jednostki obsługiwanej, sporządzanie deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
d) rozlicznie składek ZUS dla pracowników jednostki obsługiwanej, sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych i informacji do ZUS;
e) sporządzanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń dla celów emerytalno-rentowych pracowników jednostki obsługiwanej oraz do innych celów na wniosek pracownika, w porozumieniu z kadrami jednostki obsługiwanej;
f) prowadzenie obsługi rachunków bankowych jednostki obsługiwanej;
g) dokonywanie płatności (przelewów) z rachunków bankowych jednostki obsługiwanej na podstawie zatwierdzonych przez dyrektora jednostki obsługiwanej dokumentów finansowo-księgowych;
e) obsługa finansowo księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek obsługiwanych.
3) inwentaryzacja – wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
4) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych, w przypadku sprawozdań statystycznych, jednostka obsługująca przekazuje jednostce obsługiwanej dane finansowe w terminach umożliwiających prawidłowe ich wysłanie. Sprawozdania, należy sporządzać w trzech egzemplarzach, jeden egzemplarz przeznaczony jest dla Starostwa Powiatowego, drugi dla Dyrektora jednostki obsługiwanej, trzeci dla Dyrektora jednostki obsługującej;
5) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji w tym:
a) dowody księgowe,
b) księgi rachunkowe,
c) dokumenty inwentaryzacyjne,
d) sprawozdania;