next
pause
play
prev

Wydział Budżetu

Skarbnik

Marta Siuda

Adres
Mickiewicza 2,
32-300 Olkusz

Pokój:
303 (II piętro)

Kontakt
Telefony:
+48 (32) 643 04 63
+48 (32) 647 87 85

E-mail: finansowy@sp.olkusz.pl

Zadania
Do zadań Wydziału należy:
1) opracowywanie projektu budżetu powiatu
2) opracowywanie i aktualizowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej
3) informowanie jednostek budżetowych powiatu o kwotach dochodów i wydatków oraz o zmianach ich planów finansowych
4) sporządzanie projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu dotyczących zmian w uchwale budżetowej oraz innych uchwał wynikających z ustawy o finansach publicznych
5) opracowywanie planów finansowych jednostek budżetowych oraz projektów uchwał Zarządu Powiatu w sprawie ich zmian
6) koordynowanie, nadzorowanie i rozliczanie wykonania budżetu powiatu przez jednostki budżetowe powiatu
7) sporządzanie analiz i informacji z wykonania budżetu oraz innych zestawień, ocen i prognoz
8) prowadzenie obsługi księgowej budżetu powiatu poprzez m.in.:
- dekretowanie i księgowanie operacji finansowych
- przekazywanie środków jednostkom budżetowym powiatu
- sporządzanie miesięcznych analitycznych raportów księgowych
- analizę terminowości i wysokości wpływu dochodów powiatu i wydatków Wydziału Budżetu
- zwroty niewykorzystanych środków dotacji
9) obsługa finansowa projektów współfinansowanych ze środków unijnych
10) nadzorowanie i rozliczanie porozumień powiatu z j.s.t., organami administracji rządowej oraz innych porozumień (umów)
11) sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych
12) sporządzanie bilansu z wykonania budżetu powiatu, bilansów łącznych jednostek organizacyjnych powiatu oraz skonsolidowanego bilansu powiatu
13) opracowywanie SIWZ na udzielenie kredytów i obsługę bankową budżetu powiatu
14) współpraca z bankiem obsługującym budżet powiatu oraz bankami kredytującymi
15) prowadzenie nadzoru nad obsługą długu publicznego powiatu
16) lokowanie wolnych środków finansowych