next
pause
play
prev

Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji

Dyrektor
mgr inż. Tomasz Barzycki

Pokój:
110 (Parter)
Telefon: +48 (32) 647 88 46

Adres
Mickiewicza 2,
32-300 Olkusz

REJESTRY ZGŁOSZENIA BUDÓW
POBIERZ WNIOSKI W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 

Pokoje:
109 (Parter), 110 (Parter),

Kontakt
Telefony:
+48 (32) 643 00 70 (Sprawy dotyczące Architektury i Budownictwa: Miasto i Gmina Olkusz)
+48 (32) 647 88 16 (Sprawy dotyczące Architektury i Budownictwa: Miasto Bukowno, Gmina Bolesław, Gmina Klucze, Miasto i Gmina Wolbrom oraz Gmina Trzyciąż)
+48 (32) 647 88 45 (Sprawy Architektury i Budownictwa)
+48 (32) 641 30 33 (Rozliczanie Inwestycji)
E-mail: architektura@sp.olkusz.pl, inwestycje@sp.olkusz.pl


Pracownicy
Barczyk Kamil
Bielach Agnieszka
Bigaj-Romańska Monika
Gajda Iwona
Jankowska Aneta
Klich Magdalena
Piątek Marta
Stopa Robert

Rozliczenie inwestycji:
Janik-Gajdziszewska Magdalena

Zadania
Do zadań wydziału należy:
 1. Opracowywanie wniosków do projektów programów rozwoju społeczno- gospodarczego Powiatu oraz realizacja zadań wynikających z przyjętych programów,
 2. Opracowywanie wniosków do projektu budżetu, planowanie i realizacja dochodów oraz wydatków budżetowych, wnioskowanie o dokonanie zmian w budżecie i planach finansowych, opracowywanie informacji o wykonaniu zadań określonych budżetem,
 3. Współdziałanie z innymi wydziałami Starostwa w celu realizacji zadań wymagających uzgodnień,
 4. Przygotowywanie ocen, analiz, informacji i sprawozdań,
 5. Przygotowywanie projektów aktów prawnych dla Rady i Zarządu oraz Starosty,
 6. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 7. Przygotowywanie informacji do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronach internetowych Starostwa wraz z ich bieżącą aktualizacją,
 8. Opracowywanie informacji do publikacji w mediach.


Do zadań w zakresie Architektura należy:

 1. Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego w zakresie:
  • zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
  • zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych,
  • zgodności rozwiązań architektoniczno - budowlanych z przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  • właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 2. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą prawo budowlane, należących do właściwości Starosty,
 3. Opiniowanie wojewódzkich planów zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadnianie gminnych projektów planów zagospodarowania przestrzennego.

Do zadań w zakresie Rozliczania Inwestycji należy:
 1. Planowanie, prowadzenie i rozliczanie inwestycji Powiatu z wyłączeniem inwestycji prowadzonych przez Zarząd Drogowy w Olkuszu
 2. Koordynowanie spraw związanych z planowaniem, realizacją i rozliczaniem remontów prowadzonych przez Starostwo Powiatowe,
 3. Opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju Powiatu,
 4. Koordynowanie spraw związanych z monitorowaniem realizacji strategii rozwoju Powiatu,
 5. Opracowywanie projektów wieloletnich programów inwestycyjnych,
 6. Monitorowanie i pozyskiwanie przez Powiat środków z funduszy Unii Europejskiej jak również innych funduszy pomocowych.


Sprawy:
Teren Miasta i Gminy Olkusz.
Pokój 109
Telefon:
+48 (32) 643 00 70

Teren Miasta Bukowna, Gmina Bolesław, Gmina Klucze, Teren Miasta i Gminy Wolbrom oraz Gmina Trzyciąż.
Pokój: 109
Telefony:
+48 (32) 647 88 16
+48 (32) 647 88 45

Rozliczanie inwestycji.
Pokój 110
Telefon:
+48 (32) 641 30 33

WAŻNA INFORMACJA:

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Starosty Olkuskiego z dnia 17.01.2014 r. ustalono środę każdego tygodnia dniem wewnętrznym dla Wydziału Architektury i Budownictwa tj. dniem, w którym interesanci nie będą przyjmowani. Zarządzenie to weszło w życie z dniem wydania.