next
pause
play
prev

Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji

Dyrektor
mgr inż. Tomasz Barzycki


Pokój:
110 (Parter)

Telefon: +48 (32) 647 88 66


Adres
Mickiewicza 2,
32-300 Olkusz

REJESTRY ZGŁOSZENIA BUDÓW

POBIERZ WNIOSKI W WERSJI ELEKTRONICZNEJ


Pokoje:
110 (Parter), 113 (Parter), 114 (Parter), 115 (Parter), 116 (Parter)

Kontakt
Sprawy dotyczące Architektury i Budownictwa – Miasto i Gmina Olkusz:
Pokój 113, 115, 116
Telefony:
+48 (32) 647 88 46
+48 (32) 643 00 70
+48 (32) 647 88 16

Sprawy dotyczące Architektury i Budownictwa – Miasto Bukowno, Gmina Bolesław, Gmina Klucze oraz Gmina Wolbrom:
Pokój 113
Telefon:
+48 (32) 647 88 46

Sprawy dotyczące Architektury i Budownictwa – Gmina Trzyciąż i Miasto Wolbrom:

Pokój 116
Telefon:
+48 (32) 647 88 16

Rozliczanie Inwestycji:
Pokój 110
Telefon:
+48 (32) 641 30 33

E-mail: architektura@sp.olkusz.pl , inwestycje@sp.olkusz.pl


Pracownicy:
Bałazy Angelika
Barczyk Kamil
Bielach Agnieszka
Bigaj-Romańska Monika
Gajda Iwona
Jankowska Aneta
Klich Magdalena
Piątek Marta
Stopa RobertRozliczenie inwestycji:

Janik-Gajdziszewska Magdalena

Zadania
Do zadań wydziału należy:

Opracowywanie wniosków do projektów programów rozwoju społeczno- gospodarczego Powiatu oraz realizacja zadań wynikających z przyjętych programów,
Opracowywanie wniosków do projektu budżetu, planowanie i realizacja dochodów oraz wydatków budżetowych, wnioskowanie o dokonanie zmian w budżecie i planach finansowych, opracowywanie informacji o wykonaniu zadań określonych budżetem,
Współdziałanie z innymi wydziałami Starostwa w celu realizacji zadań wymagających uzgodnień,
Przygotowywanie ocen, analiz, informacji i sprawozdań,
Przygotowywanie projektów aktów prawnych dla Rady i Zarządu oraz Starosty,
Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
Przygotowywanie informacji do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronach internetowych Starostwa wraz z ich bieżącą aktualizacją,
Opracowywanie informacji do publikacji w mediach.


Do zadań w zakresie Architektura należy:

Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego w zakresie:
zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych,
zgodności rozwiązań architektoniczno - budowlanych z przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą prawo budowlane, należących do właściwości Starosty,
Opiniowanie wojewódzkich planów zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadnianie gminnych projektów planów zagospodarowania przestrzennego.


Do zadań w zakresie Rozliczania Inwestycji należy:

Planowanie, prowadzenie i rozliczanie inwestycji Powiatu z wyłączeniem inwestycji prowadzonych przez Zarząd Drogowy w Olkuszu
Koordynowanie spraw związanych z planowaniem, realizacją i rozliczaniem remontów prowadzonych przez Starostwo Powiatowe,
Opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju Powiatu,
Koordynowanie spraw związanych z monitorowaniem realizacji strategii rozwoju Powiatu,
Opracowywanie projektów wieloletnich programów inwestycyjnych,
Monitorowanie i pozyskiwanie przez Powiat środków z funduszy Unii Europejskiej jak również innych funduszy pomocowych.


WAŻNA INFORMACJA:

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Starosty Olkuskiego z dnia 17.01.2014 r. ustalono środę każdego tygodnia dniem wewnętrznym dla Wydziału Architektury i Budownictwa tj. dniem,
w którym interesanci nie będą przyjmowani. Zarządzenie to weszło w życie z dniem wydania.