next
pause
play
prev

Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji

Dyrektor
mgr inż. Tomasz Barzycki

Pokój:
109 (Parter)
Telefon: +48 (32) 647 88 46

Adres
Mickiewicza 2,
32-300 Olkusz

REJESTRY ZGŁOSZENIA BUDÓW
POBIERZ WNIOSKI W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 

Pokoje:
109 (Parter), 110 (Parter),
304 (II piętro)

Kontakt
Telefony:
+48 (32) 643 00 70 (Sprawy dotyczące Architektury i Budownictwa: Miasto i Gmina Olkusz)
+48 (32) 647 88 16 (Sprawy dotyczące Architektury i Budownictwa: Miasto Bukowno, Gmina Bolesław, Gmina Klucze, Miasto i Gmina Wolbrom oraz Gmina Trzyciąż)
+48 (32) 647 88 45 (Sprawy Architektury i Budownictwa)
+48 (32) 641 30 33 (Referat Inwestycji)
E-mail: architektura@sp.olkusz.pl, inwestycje@sp.olkusz.pl


Pracownicy
Kamil Barczyk
Monika Bigaj
Iwona Gajda
Aneta Jankowska
Magdalena Klich
Marta Piątek
Małgorzata Pilch
Robert Stopa
Magdalena Swędzioł
Magdalena Janik-Gajdziszewska

Zadania
Do zadań wydziału należy:
1) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego w zakresie:
a) zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
b) zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych,
c) zgodności rozwiązań architektoniczno - budowlanych z przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
d) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą prawo budowlane, należących do właściwości Starosty,
3) opiniowanie wojewódzkich planów zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadnianie gminnych projektów planów zagospodarowania przestrzennego,
4) opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju Powiatu,
5) koordynowanie spraw związanych z monitorowaniem realizacji strategii rozwoju Powiatu,
6) opracowywanie projektów wieloletnich programów inwestycyjnych,
7) planowanie, prowadzenie i rozliczanie inwestycji Powiatu z wyłączeniem inwestycji prowadzonych przez Zarząd Drogowy w Olkuszu,
8) koordynowanie spraw związanych z planowaniem, realizacją i rozliczaniem remontów prowadzonych przez jednostki organizacyjne z wyłączeniem Zarządu Drogowego w Olkuszu,
9) monitorowanie i pozyskiwanie przez Powiat środków z funduszy Unii Europejskiej jak również innych funduszy pomocowych.

Sprawy:
Teren Miasta i Gminy Olkusz.
Pokój 109
Telefon:
+48 (32) 643 00 70

Teren Miasta Bukowna, Gmina Bolesław, Gmina Klucze, Teren Miasta i Gminy Wolbrom oraz Gmina Trzyciąż.
Pokój: 109
Telefony:
+48 (32) 647 88 16
+48 (32) 647 88 45

WAŻNA INFORMACJA:

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Starosty Olkuskiego z dnia 17.01.2014 r. ustalono środę każdego tygodnia dniem wewnętrznym dla Wydziału Architektury i Budownictwa tj. dniem, w którym interesanci nie będą przyjmowani. Zarządzenie to weszło w życie z dniem wydania.