next
pause
play
prev

Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Jacek Czeladzki

Adres:
Mickiewicza 2,
32-300 Olkusz

Pokój:
001 (Niski parter)

Kontakt
telefon: +48 (32) 647 88 36
e-mail: bhp@sp.olkusz.pl

Do zadań Stanowiska ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy

  1. wykonywanie bieżącego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp,
  2. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
  3. udział w  dochodzeniach powypadkowych mających na celu ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe,
  4. udział w opracowywaniu regulaminów pracy, instrukcji ogólnych i stanowiskowych, zarządzeń wewnętrznych dotyczących bhp, w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz doradztwo w zakresie stosowania przepisów i zasad bhp,
  5. sporządzanie okresowych analiz dotyczących stanu bhp oraz prowadzenie i sporządzanie niezbędnej dokumentacji z zakresu bhp,
  6. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  7. współdziałanie z Medycyną Pracy przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
  8. współdziałanie z organami sprawującymi nadzór nad warunkami pracy:  Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną oraz Społecznym Inspektorem Pracy