next
pause
play
prev

Referat Biura Zarządu

Kierownik

Sylwia Żydzik

Adres
Mickiewicza 2,
32-300 Olkusz

Pokój:
205 (I piętro)

Kontakt
Telefon: +48 (32) 643 01 77, +48 (32) 647 88 60
E-mail: zarzad@sp.olkusz.pl


Zadania
Do zadań referatu należy zapewnienie właściwej organizacji pracy Zarządu poprzez:
a) gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Zarządu,
b) protokołowanie posiedzeń Zarządu,
c) obsługę kancelaryjno - biurową Zarządu,
d) przygotowanie sprawozdań Zarządu z okresów międzysesyjnych,
e) prowadzenie rejestru uchwał Zarządu oraz rejestru upoważnień wydawanych przez Zarząd,
f) przedkładanie do realizacji uchwał i decyzji Zarządu, a także wniosków, interpelacji i zapytań Radnych właściwym komórkom organizacyjnym Starostwa i jednostkom organizacyjnym oraz czuwanie nad ich terminowym załatwieniem,
g) przekazywanie podjętych uchwał Zarządu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa oraz umieszczania na stronach BIP i Starostwa,
h) prowadzenie rejestru umów zawartych przez Zarząd,
i) prowadzenie rejestru skarg wpływających do Starosty.