next
pause
play
prev

Biuro Prawne

Adres
Mickiewicza 2,
32-300 Olkusz

Pokój:
207 (I piętro)

Kontakt
Telefon: +48 (32) 647 87 60
E-mail: prawnicy@sp.olkusz.pl

Zadania
Zakres działania Biura Prawnego w Starostwie Powiatowym w Olkuszu:
1) Udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady Powiatu i jej Komisji, Zarządu Powiatu, komórek organizacyjnych Starostwa.
2) Opiniowanie projektów uchwał Rady i Zarządu Powiatu.
3) Opiniowanie projektów zarządzeń Starosty.
4) Opiniowanie projektów decyzji wydawanych przez Starostę w indywidualnych sprawach należących do właściwości Powiatu oraz w celu wykonania zadań z zakresu administracji rządowej.
5) Opiniowanie dokumentów wymaganych w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych.
6) Opracowywanie i opiniowanie umów oraz porozumień, w których stroną są: Starostwo Powiatowe w Olkuszu, Powiat, powiatowe jednostki organizacyjne lub Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej.
7) Uczestnictwo w rokowaniach, stanowiących podstawę nawiązania, zmiany treści lub rozwiązania stosunku prawnego.
8) Prowadzenie spraw sądowych, w tym przygotowywanie pism procesowych.
9) Zastępstwo prawne i procesowe w postępowaniu sądowym i administracyjnym.
10) Egzekucja należności Powiatu oraz Skarbu Państwa: opracowywanie i przygotowywanie wniosków egzekucyjnych oraz pism w postępowaniu egzekucyjnym.
11) Udział radcy prawnego w sesjach Rady Powiatu oraz, w razie potrzeby, w posiedzeniach Zarządu Powiatu.