Wydział Komunikacji i Transportu • Wydziały Starostwa Powiatowego • Starostwo Powiatowe • BiP - Starostwo Powiatowe w Olkuszu • E-samorząd • Starostwo Powiatowe w Olkuszu

Wydział Komunikacji i Transportu

Adres
Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz
Dyrektor
Maciej Skubis
pokoje: 49 (Parter)
telefon: +48 32 647 88 25
e-mail:
p.o. Z-cy Dyrektora
Magdalena Marcińska
 
Pracownicy
Anna Kijas
 
Ewa Pacia
 

Referat Rejestracji Pojazdów

Pokoje
43 (Parter), 47 (Parter), 48 (Parter)
Telefon
+48 32 647 88 61
+48 32 647 88 31
+48 32 643 04 62
E-mail

Referat Praw Jazdy

Pokoje
50 (Parter)
Telefon
+48 32 647 88 30
E-mail

Referat Transportu

Pokoje
42 (Parter)
Telefon
+48 32 641 30 60
E-mail
Pracownicy
Wojciech Czyż
 

Zadania

Do zadań Referatu Rejestracji Pojazdów należy:

1. Rejestracja pojazdów na wniosek właściciela poprzez wydawanie tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego, dowodu rejestracyjnego oraz decyzji o rejestracji pojazdu.
2. Czasowa rejestracja pojazdów na wniosek właściciela poprzez wydanie tymczasowych tablic rejestracyjnych oraz pozwolenia czasowego.
3. Przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu oraz o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.
4. Wyrejestrowanie pojazdu na stałe na wniosek właściciela.
5. Czasowe wyrejestrowanie pojazdu na wniosek właściciela.
6. Wydawanie, w drodze decyzji, zgody na nadanie i wybicie numerów na nadwoziu, podwoziu pojazdu oraz wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej.
7. Wydawanie, w drodze decyzji, skierowań na dodatkowe badania techniczne.
8. Wydawanie decyzji administracyjnej w zakresie odmowy rejestracji, uchylenia decyzji o rejestracji.
9. Ewidencjonowanie oraz zwracanie zatrzymanych przez Policję dowodów rejestracyjnych (lub odpowiadających im dokumentów) po ustaniu przyczyny ich zatrzymania.
10. Wpisywanie do dowodu rejestracyjnego pojazdu rejestrowanego po raz pierwszy terminu badania technicznego.
11. Wydawanie kart pojazdu dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy.
12. Wydawanie nalepki kontrolnej.
13. Wydawanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.
14. Wydawanie wtórnika karty pojazdu.
15. Wydawanie wtórnika tablic rejestracyjnych.
16. Wydawanie wtórnika nalepki kontrolnej.
17. Prowadzenie spraw związanych z wpisem i skreśleniem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu adnotacji dotyczących zastawu rejestrowego.
18. Wydawanie zaświadczeń na żądanie strony z akt prowadzonych w sprawach należących do kompetencji Referatu.
19. Potwierdzanie zgodności danych na żądanie innych organów rejestrujących pojazdy oraz skreślanie tych pojazdów z ewidencji.
20. Sporządzanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego i Urzędów Gmin Powiatu Olkuskiego.
21. Współdziałanie z innymi organami i instytucjami (Policją, Sądem i Prokuraturą) w zakresie rejestracji pojazdów.


Do zadań Referatu Praw Jazdy należy:

1. Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami.
2. Wydawanie międzynarodowych praw jazdy.
3. Wymiana praw jazdy krajowych i międzynarodowych.
4.Wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.
5.Przyjmowanie od kierowców zawiadomień o utracie lub zniszczeniu dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami oraz wydawanie wtórników tych dokumentów.
6. Wydawanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne kierujących pojazdami .
7. Wydawanie skierowań / w formie profilu kandydata na kierowcę / na kontrolny egzamin sprawdzający kwalifikacje kierowców:
- na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w razie przekroczenia 24 punktów,
- w razie uzasadnionych zastrzeżeń co do kwalifikacji kierowców.
8. Wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy:
- dłużnikowi alimentacyjnemu - z powodu niepoddania się badaniom lekarskim lub psycholgicznym
- z powodu przekroczenia dozwolonej ilości punktów karnych
- z powodu utraty ważności.
9. Wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami w uzasadnionych przypadkach.
- po przedłożeniu orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego stwierdzającego istnienie przeciwwskazań zdrowotnych lub psychologicznych do kierowania pojazdami
- z powodu utraty przez kierowcę kwalifikacji po uzyskaniu negatywnego wyniku egzaminu kontrolnego
- z powodu niepoddania się egzaminowi kontrolnemu
- w razie orzeczenia wyrokiem sądu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
10. Wydawanie skierowań / w formie profilu kandydata na kierowcę / na egzamin kontrolny w przypadku ubiegania się o:
- przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres przekraczający 1 rok lub w związku z utratą kwalifikacji,
- zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający 1 rok.
11. Wykonywanie postanowień Prokuratora dotyczących zatrzymania uprawnień do kierowania pojazdami i realizacja wyroków lub orzeczeń w tym zakresie.
12. Przyjmowanie i przechowywanie praw jazdy i pozwoleń do kierowania tramwajem w przypadku:
- zatrzymania przez Policję,
- wydania decyzji o zatrzymaniu uprawnień,
- wydania decyzji o cofnięciu uprawnień.
13. Wydawanie decyzji o przywróceniu uprawnień po ustaniu przyczyn, które spowodowały cofnięcie lub zatrzymanie.
14. Prowadzenie bazy danych osób:
- posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami
- bez uprawnień
- posiadających zatrzymane lub cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami.
15. Wydawanie zaświadczeń na żądanie stron w sprawach należących do kompetencji Referatu.
16. Współdziałanie z innymi organami (Policja, Sąd, Prokuratura) w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami.
17. Wydawanie decyzji o zwrocie zatrzymanego prawa jazdy.Do zadań Referatu Transportu należy:
1. Dokonywanie wpisu przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów i wydawanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie takiego wpisu.
2. Przeprowadzanie kontroli Stacji Kontroli Pojazdów oraz sprawowanie nadzoru nad przeprowadzaniem badań technicznych a w szczególności kontrolowanie w zakresie
- spełniania przez przedsiębiorców wymogów określonych obowiązującymi przepisami,
- prawidłowości wykonywania badań technicznych,
- prawidłowego prowadzenia wymaganej dokumentacji.
3. Wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów i skreślanie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej.
4. Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych pojazdów.
5. Cofanie diagnostom uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów.
6. Dokonywanie wpisu przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i wydawanie zaświadczenia potwierdzających dokonanie takiego wpisu.
7. Sprawowanie nadzoru nad szkoleniem prowadzonym przez ośrodki szkolenia kierowców w tym przeprowadzanie kontroli dokumentacji i działalności związanej ze szkoleniem.
8. Wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców i skreślanie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej.
9. Dokonywanie wpisu osoby do ewidencji instruktorów nauki jazdy.
10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiedzy i umiejętności instruktora, kierowanie takiej osoby na egzamin.
11. Skreślanie instruktora z ewidencji.
12. Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem, odmową udzielenia, zmianą lub cofnięciem licencji w zakresie transportu drogowego osób lub rzeczy.
13. Prowadzenie spraw związanych z wydaniem, odmową wydania, zmianą lub cofnięciem zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób.
14. Prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem wydawania zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar powiatu olkuskiego, jednakże nie wykraczających poza obszar województwa małopolskiego.
15. Prowadzenie spraw związanych z wydaniem, odmową wydania lub zmianą zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych na potrzeby własne.
16. Prowadzenie spraw związanych z egzaminem w zakresie transportu drogowego taksówką.
17. Przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców wykonujących transport drogowy.
18. Prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem jednostek do usuwania pojazdów z drogi oraz parkingów strzeżonych.


POBIERZ WNIOSKI W WERSJI ELEKTRONICZNEJ