next
pause
play
prev

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Powiatu Olkuskiego w 2021 r.


Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Olkusz – prowadzony na podstawie porozumienia zawartego z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Katowicach, udzielającym porad prawnych jest radca prawny.

Kontakt:
Radca Prawny Rafał Palion
e-mail: kancelaria@palion.eu  nr tel: 605-888-441

Zastępca Radca Prawny Ilona Drzewiecka - Kaszuba
e-mail: biuro@idkradca.pl  nr tel: 602-851-435

Punkt zlokalizowany jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu, al. 1000-lecia 15c, pok. nr 7. Harmonogram: poniedziałki, środy, czwartki i piątki  od godz. 7:00 – 11:00, wtorki od 11.00 do 15.00.


Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Wolbrom i Gminie Trzyciąż – prowadzony na podstawie porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach, udzielającym porad jest adwokat.

 

Kontakt:

Adwokat Klaudia Herzog
e-mail adwokat.klaudia.herzog@gmail.com ; nr tel. 534-868-038

Zastępca Adwokat Weronika Wołkiewicz - Strukowska
e-mail adwokat@kancelariawws.pl ; nr tel. 660-506-901


Punkt zlokalizowany jest:


- w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolbromiu, ul. Skalska 20                                            
Harmonogram: poniedziałki  i piątki – od 8.00 do 12.00  oraz we wtorki i czwartki od godz. 11.00 do 15.00;
- w siedzibie Urzędu Gminy Trzyciąż, Trzyciąż 99 – środy od godz. 8:00 do godz. 12:00.
 


Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Gminie Klucze – prowadzony będzie  przez Stowarzyszenie Dobroczynne "RES SACRA MISER".

Informujemy, że Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Gminie Klucze w dniu 04.06.2021 prowadzony będzie zdalnie.

Kontakt:

Prawnik Anna Cembrzyńska
e-mail : acembrzynska4@gmail.com ; nr tel: 662-929-079

 

Punkt zlokalizowany jest w siedzibie Urzędu Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1.
Harmonogram: poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki od godziny 9:00 do 13:00.
 Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Bukowno – prowadzony będzie  przez Stowarzyszenie Dobroczynne "RES SACRA MISER".
Punkt zlokalizowany jest w budynku Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Bukownie, ul. Kolejowa 3, pokój nr 21.
 

Kontakt:

Radca Prawny Paweł Zieliński
e-mail: npp.bukowno@wp.pl  nr tel.506-461-437

Adwokat Agnieszka Januszek nr tel. 694-556-564 lub 513-105-346


Harmonogram: poniedziałki i środy w godzinach od 14:00 do 18:00  (a w okresie wakacyjnym tj. od 27.06 – 31.08.2021 od godz. 12:00 do 16:00) oraz we wtorki, czwartki i piątki od godz. 8:00 do 12:00.


Kontakt:

Adwokat Agnieszka Januszek

e-mail: npp.bukowno@wp.pl ; nr tel. 694-556-564 lub 513-105-346

 Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
3a) nieodpłatną mediację, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Wzór tego oświadczenia określa załącznik nr 1 do ustawy.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

  1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
  2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
  3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
  4. przeprowadzenie mediacji;
  5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Zgłoszenia na wizyty w zakresie nieodpłatnych porad prawnych (nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego) pod numerem telefonu: +48 32 647-88-60 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-10:00.

-->