next
pause
play
prev

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZMIAN W ZAKRESIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU OLKUSKIEGO W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM ZWIĄZANYM Z COVID-19


W celu przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Starosta Olkuski informuje, że od dnia 17 marca 2020 roku do odwołania nieodpłatne porady prawne będą udzielane wyłącznie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Osoba uprawniona przed udzieleniem pomocy prawnej składa za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres mailowy wskazany przez prawnika obsługującego określony punkt) wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Porady zgodnie z obowiązującym harmonogramem udzielane będą telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej a kontaktować należy się bezpośrednio z adwokatem lub radcą prawnym obsługującym dany punkt.


Oświadczenie do pobrania tutaj.

Wykaz telefonów i adresów mailowych do poszczególnych osób świadczących porady prawne tutaj
Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Powiatu Olkuskiego w 2020 r. – po aktualizacji z dnia 03.02.2020

 
 
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Olkusz – prowadzony na podstawie porozumienia zawartego z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Katowicach, udzielającym porad prawnych jest radca prawny. Punkt zlokalizowany jest w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu, al. 1000-lecia 15c, pok. nr 7. Harmonogram: poniedziałki, środy, czwartki i piątki  od godz. 7:00 – 11:00, wtorki  od 11.00 do 15.00.
 
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Wolbrom i Gminie Trzyciąż – prowadzony na podstawie porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach, udzielającym porad jest adwokat. Punkt zlokalizowany jest:
- w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolbromiu, ul. Skalska 20                                            
Harmonogram: poniedziałki  i piątki – od 8.00 do 12.00  oraz we wtorki i czwartki od godz. 11.00 do 15.00;
- w siedzibie Urzędu Gminy Trzyciąż, Trzyciąż 99 – środy od godz. 8:00 do godz. 12:00.
 
Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Gminie Klucze – prowadzony będzie  przez radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbą Radców Prawnych w Katowicach.                   
Punkt zlokalizowany jest w siedzibie Urzędu Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1.
Harmonogram: poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki od godziny 9:30 do 13:30.
 
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Bukowno – prowadzony będzie przez adwokatów wskazanych przez Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach.
Punkt zlokalizowany jest w budynku Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Bukownie, ul. Kolejowa 3, pokój nr 21.
Harmonogram: poniedziałki i środy w godzinach od 14:00 do 18:00  (a w okresie wakacyjnym tj. od 27.06 – 31.08.2020  od godz. 12:00 do 16:00) oraz we wtorki, czwartki i piątki od godz. 8:00 do 12:00.


Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
3a) nieodpłatną mediację, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Wzór tego oświadczenia określa załącznik nr 1 do ustawy.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

  1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
  2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
  3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
  4. przeprowadzenie mediacji;
  5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.


Zgłoszenia na wizyty w zakresie nieodpłatnych porad prawnych (nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego) pod numerem telefonu: +48 32 647-88-60 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-10:00.