next
pause
play
prev

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Powiatu Olkuskiego w 2019 r.
 
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Olkusz – prowadzony na podstawie porozumienia zawartego z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Katowicach, udzielającym porad prawnych jest radca prawny. Punkt zlokalizowany jest w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu, al. 1000-lecia 15c, pok. nr 7. Harmonogram: poniedziałki i  środy - od 8.00 do 12.00, wtorki i czwartki  od 11.00 do 15.00, piątki od godz. 7:30 do 11:30.
 
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Wolbrom – prowadzony na podstawie porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach, udzielającym porad jest adwokat. Punkt zlokalizowany jest  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolbromiu, ul. Skalska 20.
Harmonogram: poniedziałki, środy i piątki – od 8.00 do 12.00 oraz we wtorki i czwartki od godz. 11.00 do 15.00.
 
Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Gminie Klucze – prowadzony przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego z siedzibą w Krakowie ul. Szlak 77/222. Punkt zlokalizowany jest w siedzibie Urzędu Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1.
Harmonogram: poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki od godziny 7:30 do 11:30.
 
Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Gminie Trzyciąż - prowadzony przez organizację pozarządowąZwiązek Młodzieży Wiejskiej z siedzibą  w Warszawie ul. Chmielna 6/6.
Punkt zlokalizowany jest w siedzibie Urzędu Gminy Trzyciąż, Trzyciąż 99, lok. nr 31.
Harmonogram: poniedziałki  i czwartki od godziny 14.00 do 18.00, wtorki, środy i piątki od 8.00 do 12.00.
 
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Bukowno- prowadzony przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” z siedzibą w Olkuszu ul. K.K. Wielkiego 12, udzielającym porad jest adwokat.
Punkt zlokalizowany jest w budynku Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Bukownie, ul. Kolejowa 3, pokój nr 21.
Harmonogram: poniedziałki i środy w godzinach od 14:00 do 18:00  (a w okresie wakacyjnym tj. od 21.06 – 31.08.2018  od godz. 12:00 do 16:00) oraz we wtorki, czwartki i piątki od godz. 8:00 do 12:00.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, nieodpłatna  pomoc prawna obejmuje:
1)   poinformowanie  osoby  fizycznej,  zwanej  dalej  „osobą  uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach  lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem  przygotowawczym,  administracyjnym,  sądowym  lub  sądowoadministracyjnym lub
2)   wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3)   sporządzenie  projektu  pisma  w sprawach,  o których  mowa  w pkt 1  i 2,  z wyłączeniem  pism  procesowych  w toczącym  się  postępowaniu  przygotowawczym  lub sądowym  i pism   w toczącym  się  postępowaniu  sądowoadministracyjnym, lub
3a) nieodpłatną mediację, lub
4)   sporządzenie  projektu  pisma  o zwolnienie  od  kosztów  sądowych  lub  ustanowienie  pełnomocnika  z urzędu  w postępowaniu  sądowym  lub  ustanowienie   adwokata,   radcy   prawnego,   doradcy   podatkowego   lub  rzecznika   patentowego   w postępowaniu  sądowoadministracyjnym  oraz  poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym  ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 
Nieodpłatna pomoc  prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności  gospodarczej,  z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
Nieodpłatne  poradnictwo  obywatelskie  obejmuje  działania  dostosowane  do  indywidualnej  sytuacji  osoby  uprawnionej,  zmierzające  do  podniesienia  świadomości  tej  osoby  o przysługujących jej uprawnieniach  lub  spoczywających  na  niej  obowiązkach  oraz  wsparcia  w samodzielnym  rozwiązywaniu  problemu, w tym, w razie  potrzeby,  sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną  planu  działania  i pomoc  w jego  realizacji.  Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób  zadłużonych  i porady  z zakresu spraw mieszkaniowych oraz  zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  obejmuje  również  nieodpłatną  mediację.
 
Nieodpłatna  pomoc  prawna  i nieodpłatne  poradnictwo  obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa  się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Wzór tego oświadczenia  określa załącznik nr 1 do ustawy.
 
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz  korzyściach z tego wynikających;
2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie  mediacji;
3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie  postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
4) przeprowadzenie mediacji;
5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody  zawartej przed mediatorem.
 
Zgłoszenia na wizyty w zakresie nieodpłatnych porad prawnych (nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego) pod numerem telefonu:  +48 32 647-88-60  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-10:00.