next
pause
play
prev

Aktualności

03.08.2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 113 ust. 7, art. 114 ust.3 i 4, art.115 ust.3 w związku z art. 124 ust.1 i 2, art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.), Starosta Olkuski niniejszym zawiadamia, że zostaje wszczęte na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31 – 358 Kraków, działającej za pośrednictwem TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, ul. Małobądzka 141, 42 – 500 Będzin, w imieniu której występuje ustanowiony pełnomocnik, postępowanie administracyjne mające na celu ograniczenie w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości położonych Międzygórzu gmina Bolesław, oznaczonych jako działki nr 70 i nr 128, o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez:

  • udzielenie zezwolenia na wejście w teren działki nr 70 w celu wymiany istniejącego przyłącza linii napowietrznej na nowe przyłącze izolowane typu AsXSn 2x25 mm2,
  • udzielenie zezwolenia na wejście w teren działki nr 128 w celu wymiany istniejących przewodów linii napowietrznej o napięciu 0,4 kVna nowe izolowane typu AsVSn 4x95 mm2 + 35 mm2,


w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa sieci napowietrznej nN na terenie miasta Bukowno – obwody zasilane ze stacji Bukowno 7 Międzygórze [S-488]”, polegającego na przebudowie sieci napowietrznej z przewodami nieizolowanymi na sieć z przewodami izolowanymi typu AsXSn wraz z przebudową stanowisk słupowych.

Zgodnie z zapisem w operacie ewidencji gruntów i budynków, właścicielką przedmiotowych nieruchomości jest Pani Marianna Porębska c. Andrzeja i Marianny.

Z zawartych we wniosku informacji wynika, że Pani Marianna Porębska c. Andrzeja i Marianny, nie żyje. Fakt ten potwierdza wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w Olkuszu Odpis skrócony aktu zgonu nr serii AD 0292469 z dnia 13.03.2018 r.

Tym samym należy uznać, że opisana wyżej nieruchomość spełnia definicję nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, określoną w art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Stosownie do zapisów art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się również, nieruchomość której właściciel lub użytkownik wieczysty nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

Na podstawie art. 114 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami informacja o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z w/w nieruchomości, podana została do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie jej na okres dwóch miesięcy tj. od dnia 25 maja 2018 r. do 25 lipca 2018 r. na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Olkuszu i w BIP, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olkuszu oraz opublikowanie w prasie o zasięgu ogólnopolskim w serwisie internetowym Monitor Samorządowy Otoprzetargi.pl w dniu 25 maja 2018 r. Ponadto w dniach od 28 maja 2018 r. do 30 lipca 2018 r. informacja o zamiarze wszczęcia ww. postępowania administracyjnego podana została do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bolesław.
W wyznaczonym terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia do Starostwa Powiatowego w Olkuszu nie zgłosiły się żadne osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości.
Jednocześnie, Starosta Olkuski zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego informuje, że w przedmiotowej sprawie został zebrany cały materiał dowodowy.
W związku z powyższym, wszystkie zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, zgromadzonym materiałem dowodowym oraz złożyć oświadczenia, ewentualne zastrzeżenia, uwagi, wnioski, informacje oraz dowody w przedmiotowej sprawie oraz wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olkuszu - Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz, pokój 306, tel. (32) 647 67 10 w terminie 7 dni od dnia kiedy nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie internetowej i w BIP.

Po upływie wyżej określonego terminu zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Powyższe zawiadomienie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olkuszu oraz zamieszczeniu na stronie internetowej i w BIP Starostwa Powiatowego w Olkuszu w terminie od 06 sierpnia 2018 r. do 20 sierpnia 2018 r.

 
powrót do listy

Kalendarium

Czerwiec 2019
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Nd
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
wszystkie wydarzenia