next
pause
play
prev

Aktualności

18.09.2020

XXI Sesja Rady Powiatu w Olkuszu


Z uwagi na tryb zdalny sesji, jawność obrad zostanie zapewniona poprzez jej transmisję za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Wszyscy zainteresowani mogą uzyskać dostęp do transmisji internetowej na stronie internetowej www.sp.olkusz.pl.

 

Porządek obrad XXI sesji Rady Powiatu w Olkuszu 23 września 2020 r. (środa) o godz. 16.00

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji.
 4. Roczne sprawozdania z działań podejmowanych na terenie Powiatu Olkuskiego w 2019 roku z zakresu nadzoru wodnego.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020r.
 6. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020r.
 7. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2020 rok.
 8. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olkuskiego.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XV/140/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 18.12.2019r. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art.70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski.
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu za pierwsze półrocze 2020r.
 11. Projekt uchwały w sprawie przejęcia ograniczonego zarządzania drogą krajową nr 94 w miejscowości Bolesław.
 12. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu międzysesyjnego.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Sprawy bieżące.
 16. Zakończenie XXI sesji.
powrót do listy