next
pause
play
prev

Aktualności

14.02.2020

XVI Sesja Rady Powiatu - zawiadomieniePorządek obrad XVI sesji Rady Powiatu w Olkuszu
w dniu 19 lutego 2020r. (środa) o godz. 15.00

 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XV sesji.
4. Projekt uchwały w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2020 rok.
5. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olkuskiego.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/97/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30.09.2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Olkuski.
7. Projekty uchwał w sprawie wyłączenia szkoły z zespołu szkół i likwidacji tej szkoły
dotyczące:
1) wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu Szkoły Policealnej Nr 5.
2) wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 3 w Olkuszu Szkoły Policealnej Nr 2,
3) wyłączenia z Zespołu Szkół w Wolbromiu Publicznej Szkoły Policealnej.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/381/2010 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 03.11.2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych Powiatu Olkuskiego, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów.
9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2019r.
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/192/2009 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 28.01.2009r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowych warunków przyznawania dodatku za wysługę lat oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Olkuski (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009r. Nr 135 poz. 910 z późn. zm.).
11. Projekt uchwały w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela Powiatu Olkuskiego do reprezentowania Powiatu w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”.
12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Olkuskiego.
13. Projekt uchwały w sprawie powierzenia zarządzania drogą powiatową nr 1069K na odcinku od skrzyżowania z ul. Nową do skrzyżowania z ul. Niepodległości w Mieście Bukowno.
14. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu międzysesyjnego.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Sprawy bieżące.
18. Zakończenie XVI sesji.
powrót do listy