next
pause
play
prev

Aktualności

15.07.2021

Przeznaczenie do zbycia w drodze darowizny udziału w nieruchomości położonej w Wolbromiu

Zawiadomienie Zarządu Powiatu w Olkuszu o przeznaczeniu do zbycia w drodze darowizny udziału w nieruchomości położonej w Wolbromiu
 

Zarząd Powiatu w Olkuszu stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zmianami) zawiadamia o przeznaczeniu do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Wolbrom udziału Powiatu Olkuskiego wynoszącego587/1000 części w nieruchomości położonej
w Wolbromiu przy ul. Skalskiej 18, stanowiącej działkę nr 3862/8 o pow. 0,1618 ha zabudowaną budynkiem byłego internatu Zespołu Szkół w Wolbromiu, objętej księgą wieczystą Nr KR1O/00060071/0.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/209/2020 Rady Miejskiej w Wolbromiu w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom nieruchomość położona jest
w przeważającej części w terenie oznaczonym symbolem 9.1UPopisanym jako tereny zabudowy usług publicznych oraz częściowo w terenie drogi publicznej klasy głównej oznaczonym symbolem 9.2KD-G.
Darowizna dokonana zostanie na rzecz Gminy Wolbrom z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń na mieszkania socjalne i komunalne w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców
w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego.
W przypadku niewykorzystania nieruchomości na wyżej wskazany cel lub jego zmiany, bądź zbycia nieruchomości, darowizna podlega odwołaniu.

Olkusz, dnia 15.07.2021 roku
powrót do listy